Brief(je) van Jaap

De Kracht van Lokale politiek

Politieke vragen ex artikel 41 RvO

Aan: College van Burgemeester & Wethouder der gemeente Katwijk

Kopie: R. van Vugt (Deloitte), Provincie Zuid Holland (afdeling toezicht gemeentelijke financiën)

Van: Fractie KiesKatwijk

Betreft: Vragen ex. art. 41 over het verlies op Valkenhorst

11 december 2023.

Geacht College,

Al jaren vragen ik om duidelijkheid over de financiële gevolgen van de gebiedsontwikkeling Valkenhorst. Omdat deze gebiedsontwikkeling naar verwachting een enorm verlies voor de gemeente gaat opleveren zullen de gevolgen op alle beleidsgebieden van de gemeente (en dus voor onze inwoners) naar verwachting evenzeer enorm groot zijn. Als raadslid of als bestuurder moet je niet alleen met de waan van de dag bezig zijn maar ook een beeld hebben van het lange termijn perspectief. Regeren is vooruitzien.

Zelfs als ik harde feiten uit de anterieure overeenkomst met het RVB citeer wordt ik regelmatig in het openbaar als leugenaar neergezet door politici die deze feiten blijkbaar niet (willen) kennen. Dat is schadelijk voor mijn reputatie omdat het publiek niet kan uitmaken wie er de waarheid spreekt.

Steevast worden mijn zorgen over Valkenhorst vanuit het college gebagatelliseerd en worden mijn vragen om informatie ontweken. Harde feiten om de gebruikelijke “niets-aan-de-hand-beweringen” te onderbouwen worden nooit gegeven. Op mijn vraag aan de accountant, die ook over het (lange termijn) financiële beleid moet adviseren, in de commissie d.d. 7 december of hij op de hoogte is van het verwachte verlies op de gebiedsontwikkeling Valkenhorst antwoordde deze ontkennend. Ik denk dat hetzelfde geldt voor de provincie Zuid Holland in zijn rol als toezichthouder op de gemeentelijke financiën. Het gebrek aan openheid over deze kwestie is om allerlei redenen die ik niet hoef uit te leggen ongewenst. Ik kan mijn rol als raadslid niet uitoefenen als ik niet op de hoogte ben van de beschikbare informatie over deze sleutelkwestie. Het niet beantwoorden van mijn vragen is zelfs onwettig, zoals recent weer met de beantwoording van mijn vragen d.d. 6 november 2023 (zie bijlage).

De veel gebruikte manier van het beantwoorden van serieuze vragen waarbij raadsleden met een kluitje in het riet worden gestuurd ervaar ik persoonlijk als infaam en schofferend, maar acht ik daarnaast ook onprofessioneel. Daarbij roept het ook speculaties op waarom de informatie niet eenvoudigweg wordt verstrekt aan het hoogste gezag in de gemeente, en waarom men zich in allerlei bochten wringt om deze informatie sub rosa te houden. Het college van B&W dient op te treden als een ambtelijke beantwoording minachting voor de positie van de raad(sleden) ademt.

De verliezen op Valkenhorst worden rechtstreeks veroorzaakt door de anterieure overeenkomsten over de gebiedsontwikkeling en de daaraan voorafgaande contractuele en bestuurlijke overeenkomsten. Hierdoor worden de mogelijkheden voor de gemeente om gemaakte en te maken kosten te kunnen declareren sterk ingeperkt. Toen ik al weer enige jaren geleden in een vergadering informeerde naar wat het te verwachten verlies op Valkenhorst zou zijn, omdat ik aannam dat er een calculatie van kosten en baten zou zijn gemaakt tijdens het onderhandelingsproces, bleek daarover op het gemeentehuis geen beeld te bestaan. Dat impliceert dat het college destijds het contract getekend heeft zonder de financiële consequenties in beeld te hebben. Daarop is op mijn verzoek een impactanalyse opgesteld door een extern bureau.

Op 28 oktober 2021 werden in een commissievergadering de “Impactanalyse Gebiedsontwikkeling Valkenburg” en een “Second Opinion” van het bureau PCRS vertrouwelijk aangeboden. De bottomline was dat het verlies op Valkenhorst een bedrag zou vergen dat tussen de 41 en 120 miljoen euro zou kunnen liggen. De enorme bandbreedte had te maken met onzekerheden van dat moment en met het feit dat de analyse op dat moment nog niet was afgerond. Het is mij gebleken dat in de huidige raadsperiode nieuw aangetreden raadsleden deze stukken niet kennen. Bij het in deze periode aangeboden raadsvoorstel m.b.t. het bestemmingsplan Valkenhorst werd niet gerept over de financiële gevolgen voor de gemeente en was geen geactualiseerde impactanalyse bijgevoegd.

Ondergetekende heeft steeds beweerd dat we dat soort bedragen als gemeente niet kunnen dragen, mede gezien een aantal andere enorme opgaven die er liggen. Naar mijn mening moeten we nieuw beleid entameren dat als doel heeft om zwarte cijfers op de gebiedsontwikkeling Valkenhorst te kunnen schrijven. In feite werd mijn opinie dat we Valkenhorst met de huidige contracten niet kunnen betalen bevestigd door de uiteenzetting van het financiële toekomstbeeld voor Katwijk (bezien met de kennis van vandaag) door de accountant op 7 december j.l..

Ik denk dat de urgentie om klare wijn te schenken als college alleen maar is toegenomen in de loop der jaren omdat de hele financiële context nu nog veel slechter is dan in 2021. Ik nodig u daarom voor de laatste maal uit, om niet zoals gebruikelijk om de hete brei heen te draaien, maar om te voldoen aan uw wettelijke plicht en de bijgevoegde vragen serieus en consciëntieus te beantwoorden.

Ik verzoek u daarom mijn vragen die u op 6 november 2023 op onvoldoende wijze beantwoord hebt opnieuw te beantwoorden maar dan serieus. In feite vraag ik om een actualisering van de Impactanalyse en van de Second Opinion, waarin de gevolgen van gebiedsontwikkeling onder het huidige anterieure contract in beeld worden gebracht. Het zou goed zijn om daaraan een handelingsperspectief voor gemeentelijk beleid te koppelen in diverse scenario’s, waarbij het nul-scenario een versie is waarbij we als gemeente zwarte cijfers op Valkenhorst schrijven.

Met vriendelijke groet,

Jaap Haasnoot
Namens de fractie van KiesKatwijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com