De casus Duinvallei laat zien wat er mis is

De Kracht van Lokale politiek


Hoeveel ‘bang’ krijgen we voor de ‘buck’?
De gemeente
Katwijk heeft wel eens de neiging om een beetje op te scheppen over het goede
financiële beleid. Ze bedoelen daarmee dat alles onder aan de streep precies op
nul uitkomt en dat de belastingen tot op heden niet fors verhoogd behoefden te
worden. Maar dat is de benadering van een boekhouder. Dat is prima maar het is
niet goed genoeg. Waar het werkelijk om gaat is wat er met die belastingeuro’s
wordt gedaan. Wordt het geld aan de goede zaken besteed is de hamvraag, en wie
wordt er beter van ? En daar zit hem de kneep.
KiesKatwijk is geen tegenpartij
Laat ik om
te beginnen zeggen dat wij van mening zijn dat het merendeel van wat de
gemeente aan beleid maakt in onze ogen goed is. Met name over de onderwerpen die
in de portefeuille van wethouder Mostert zijn in onze ogen weinig klachten.
Maar als het om zaken rond ruimtelijke ordening of over bouwen en wonen gaat
hebben we grote bezwaren. En dat is de reden waarom we KiesKatwijk hebben
opgericht.
Het gaat om de burger en niet om het
verdienmodel
Kort samengevat
komt ons bezwaar neer op het feit dat met name het CDA/VVD smaldeel in ons
gemeentebestuur de oren teveel naar de bouwlobby laat hangen. Bouwbedrijven
willen vooral geld verdienen maar burgers hebben ook wensen. Ze willen niet dat
Katwijk langzamerhand veranderd wordt in een steenwoestijn, ze willen
aantrekkelijke groene wijken met huizen die een goede prijs/kwaliteit
verhouding hebben. En ze willen vooral betaalbare huurwoningen. Ze willen een
tweede Panbos en ze willen niet dat het Vliegkamp Valkenburg onder valse
voorwendselen wordt veranderd in een ordinaire Vinexwijk.


Gedeputeerde
Veldhuizen van de provincie Zuid-Holland heeft het eindelijk zelf moeten
toegeven, er is geen markt voor dure huizen: link. En dus kan het hele Masterplan Valkenburg
zo de vuilnisbak in. Katwijkers hebben trouwens meer behoefte aan hoogwaardige
werkgelegenheid dan aan prestigeprojecten. KiesKatwijk wil het voormalige
vliegveld daarvoor inzetten.
Dienstbaar Bestuur dat er voor de
eigen inwoners is
Ze willen
geen vierbaanssnelweg dwars door de dorpen omdat dat lekker goedkoop is, en
omdat B&W van Katwijk dat goed genoeg vindt voor de inwoners. Wethouder
Binnendijk vindt een tunnel overbodige luxe en daarom krijgen we hem blijkbaar
niet. Er zijn daarnaast teveel voorbeelden te noemen waarbij de gemeente uw
geld in onze ogen verbrast heeft of verkeerde bestedingen waarmee onvoldoende
de belangen van de eigen inwoners worden gediend. Daar gaan we in de toekomst
de rekening voor betalen, door gezondheidsschade vanwege fijnstof of
onvoldoende zorg, maar ook door financiële schade door hogere tarieven en
belastingen. KiesKatwijk wil dat scenario voorkomen en alleen met uw steun via
de stembus kunnen we dat ook waarmaken.
Duinvallei, sleutelvoorbeeld van hoe
het niet moet
Een recent
voorbeeld is de zaak rond Duinvallei. Pal op de toekomstige snelweg wil men
zonder veel ruchtbaarheid een tweede Zanderij realiseren voor pakweg 400 huizen
in hoogbouw. Het voorstel om hier een stedenbouwkundig plan voor te maken bleek
verstopt te zijn in een hamerstuk dat over een heel ander onderwerp ging. Toen
KiesKatwijk hier ruchtbaarheid aan gaf en er tegen protesteerde werd alsnog
twee weken later een bespreekvoorstel in de gemeenteraadsvergadering gebracht.
Dit stuk bevatte echter geen enkele inhoudelijke mening of aanwijzing over wat
het College van B&W met dit gebied van plan was. Er was alleen een tekening
met de contouren van het gebied en de loop van de verlegde N206. Ondergetekende
kreeg bij dit agendapunt 120 seconden inspraaktijd. Ik geef u hier de tekst van
de notulen:

De heer Haasnoot veronderstelt
dat de informatie-overload de kwaliteit van de besluitvorming niet ten goede
komt. De op tafel liggende reactie op de RijnlandRoute is te laat en te
beperkt. Hij herinnert eraan dat de heer Aten in een radio-interview heeft
gezegd dat in het voortraject slecht is onderhandeld. Nu is het vijf voor
twaalf, er moet nog wat worden rechtgezet en dat is nauwelijks geloofwaardig.
Hij verwacht niet dat er nog van de hoofdlijn, de bovengrondse aanleg, gaat
worden afgeweken. De gemeente vecht dat ook niet aan, dus het stuk dient er
alleen toe om later te kunnen zeggen dat de gemeente haar best heeft gedaan
maar dat de provincie het niet wilde.
Over de Duinvallei is een papiertje
voorgelegd met als titel Randvoorwaarden, kader en vertrekpunten, maar dat
document is inhoudelijk bijna leeg. Dat is een belediging van de raad; het
college zegt feitelijk ‘laat het maar aan ons over, wij regelen dat wel voor
u’. Als de raad hiermee akkoord gaat, krijgt B&W carte blanche. Hij ziet
dit als een opzichtige poging om de nieuwe raad in de wielen te rijden. De raad
is de baas en die dient te bepalen wat er met de grond gaat gebeuren.
De wijkraad ziet bouwen blijkbaar als
een vanzelfsprekendheid, omdat de weg moet worden verlegd. Hij kijkt daar
anders tegen aan: alle opties moeten mogelijk zijn en ruimtelijk beleid moet
niet afhankelijk worden gesteld van de wensen van de grondeigenaar. Als de raad
zelf geen ideeën heeft over de inrichting, zou het het verstandigst zijn om een
maatschappelijke kosten- en batenanalyse uit te voeren. Als de raad met het
voorstel van het college akkoord gaat, voorspelt hij dat er 400 huizen zullen
worden gebouwd, waardoor een totaal versteende omgeving rond een snelweg tot
stand komt. Dat is gekkenwerk.
De heer Ravensbergen heeft de
inspreker in diens twee minuten spreektijd geen oplossingen horen aandragen. Is
dat niet zonde van zijn tijd?
De heer Haasnoot zag in die
twee minuten geen kans om alle oplossingen op een rij te zetten. Hij wil er wel
een paar noemen, die overigens ook zwart op wit in zijn programma staan. De
Duinvallei moet worden benut voor sportgroen, ander groen en een
evenementenplein. Hoe dat kan worden gefinancierd staat in zijn programma.

Spraakverwarring
In de
discussie die hierna in de gemeenteraad werd gevoerd heeft geen enkele partij
helder gezegd wat hun bedoelingen of wensen zijn m.b.t. Duinvallei. Er waren
trouwens twee grote onderwerpen op één agendapunt geplaatst, naast Duinvallei
was tegelijkertijd de Rijnlandroute/Tjalmaweg onderwerp van gesprek. Een belachelijke
kwestie natuurlijk. De discussie werd dan ook één grote warboel waarbij
uiteindelijk besloten moest worden om het in een volgende vergadering nog eens
opnieuw te proberen. Voor wie het kan opbrengen, hier heb ik de complete
notulen: link.
Dit moet toch beter kunnen ?
Er kan van
alles uit deze casus Duinvallei worden geconcludeerd maar ons verhaal toont in
ieder geval aan dat de huidige gemeenteraad onvoldoende weerwerk levert en
vooral reactief bezig is. Andere politiek vraagt in onze ogen dus nieuwe mensen
die het net een beetje anders gaan doen. Blijf dus niet thuis op 19 maart maar
geef KiesKatwijk een kans. Een frisse blik en doortastend gezond verstand
beleid is keihard nodig.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com