De volksvertegenwoordiging is het hoogste gezag en heeft het laatste woord

De Kracht van Lokale politiek

Hamvraag in kwestie Unmanned Valley Valkenburg: “Laten de gemeenteraden en de provinciale staten zich piepelen ? ”
De
Nieuwe Bestuursstijl
In Katwijk
heeft het college van B&W De Nieuwe Bestuursstijl in het leven geroepen. Ik
kan niet uitleggen wat dit precies is maar geef graag toe dat de kreet prettig
in het gehoor ligt. Het fenomeen moet bij iedereen een warm gevoel oproepen.
Laten we in ieder geval vaststellen dat de onderhandelingen om tot bestuurlijke
afspraken te komen op het dossier Projectlocatie Valkenburg nog op de
ouderwetse manier hebben plaatsgevonden. Een aantal hotemetoten hebben in de
grootste afzondering en het diepste geheim met elkaar strategische spelletjes
gespeeld. De gemeenteraden wisten van niets, om het maar niet over de bevolking
in de regio te hebben.

Met dit Stratego
zijn een aantal (concept) afspraken gerealiseerd of afgedwongen die als één pakket
plotsklaps op de tafel van de gemeenteraden en de provinciale staten werden
gelegd. Daar hoorde ook wat dreigende taal bij. Het was stikken of slikken, en
de zaak moest voor 1 maart beklonken zijn want anders zou er iets ernstigs
gebeuren. Die hele filosofie van hotemetoten die het met elkaar wel even zullen regelen past in het geheel niet in dit tijdperk van de gele hesjes. Het is zaak dat de gemeenteraden en de provinciale staten laten zien dat zij de gremia zijn die bepalen wat er gaat gebeuren. Die rol gaat verder dan tekenen bij het kruisje !
In het kader
van de Nieuwe Bestuursstijl publiceer ik hierbij de tekst van een memo dat ik
aan beide gemeenteraden heb gestuurd om de zaken toch een beetje anders aan te
pakken. Transparantie moet voorop staan. De bevolking weet van niets. Laten we zeggen dat het op deze manier informeren van het bredere
publiek onderdeel uitmaakt van De Allernieuwste Bestuursstijl.
Zo doen we dat niet
Op korte
termijn zouden onze beide gemeenteraden dus moeten beslissen over (concept)
bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt met o.a. het doel om te kunnen starten
met Unmanned Valley Valkenburg. Ik denk dat we als volksvertegenwoordigers onze
standpunten tevoren met elkaar zouden moeten delen en afstemmen voordat er
besluiten worden genomen. We bepalen ook zelf hoeveel tijd we denken nodig te
hebben en we laten ons niet in een tijdklem zetten. We kunnen daarna zien of er
een gecoördineerde standpuntbepaling van (meerderheden in) beide gemeenteraden
mogelijk is en over welke aspecten het op dit moment in onze visie noodzakelijk
is iets af te spreken. Voor een aantal aspecten is het beter om op een later
moment te beslissen, op een integrale manier en als alle relevante informatie
voorhanden is.
Volksvertegenwoordiging moet het
primaat hebben en houden
Als die opzet
lukt kunnen we daarmee vervolgens ook richting onze collega’s in de provinciale
staten. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we onze verantwoordelijkheid
nemen en proberen om maximale invloed uit te oefenen op het proces en de
uitkomsten daarvan. Dat lukt alleen als we samenwerken en met een gezamenlijke
standpuntbepaling komen. Als we de zaak nu uit handen geven staan we als
volksvertegenwoordiging voor goed buitenspel.
Redeneerlijn
Het is
duidelijk dat KiesKatwijk het niet eens is met een aantal van de gemaakte
concept-afspraken. Ik ben zo vrij om hieronder een redeneerlijn te schetsen die
mogelijk als input en inspiratie kan dienen om uiteindelijke tot een gezamenlijke
standpuntbepaling te komen over betere afspraken.
1)   De enige reden om op korte termijn
afspraken met betrokkenen rond de gebiedsontwikkeling op het voormalig
vliegkamp Valkenburg te maken is dat er een maatschappelijk belang is om zo
snel mogelijk van start te gaan met zowel woningbouw als Unmanned Valley
Valkenburg (UMV).2)   KiesKatwijk onderschrijft die noodzaak
om snelheid in het proces te houden maar is van mening dat dit gegeven geen
reden kan zijn om belangrijke basisprincipes en uitgangspunten los te laten.3)   Voor KiesKatwijk (en naar ik aanneem
voor de gehele gemeenteraad van zowel Katwijk als Wassenaar) kan het primaire
uitgangspunt kort worden samengevat als “maatschappelijk rendement” of
“ruimtelijke kwaliteit” realiseren.
 
4)   Op zichzelf beschouwd is deze
terminologie abstract en multi-interpretabel. Daarom is voor KiesKatwijk (en
naar ik aanneem voor beide gemeenteraden) de uitwerking en vertaling van deze
principes in de Integrale Ruimtelijke Verkenning (IRV) een uitstekende
operationalisering van datgene dat we in dit gebied zouden willen bereiken.5)   Om snel te kunnen beginnen zou er een
convenant of een verzameling bestuurlijke afspraken moeten komen die vaststelt
dat de IRV het uitgangspunt is qua aanpak en qua realiseringsdoel.6)   Bij het maken van afspraken dient elke
partij te opereren binnen de rol die zij vervult. Het Rijksvastgoedbedrijf
(RVB) heeft dus geen zeggenschap over de ruimtelijke ordening, de provincie
bepaalt zich tot vergunningverlening en het bepalen van de globale ruimtelijke
kaders. De gemeenten voeren uit en detailleren binnen de gegeven kaders. Het
RVB stelt conform haar eigen verklaringen (net als de gemeentes en de
provincie) het maatschappelijk rendement centraal en niet het realiseren van
korte termijn cashflow. Met die randvoorwaarden is een prima samenwerking te
organiseren.7)   We zouden ook kunnen zeggen dat het
overstijgende “Algemeen Belang” centraal moet staan en niet het particuliere
belang van individuele spelers. De volksvertegenwoordiging is bij uitstek de
partij die kan bepalen hoe het Algemeen Belang gedefinieerd moet worden in een
concrete situatie. Dit vergt dat de volksvertegenwoordiging voldoende ruimte
moet worden geboden om haar rol te kunnen spelen. Met andere woorden, het
democratisch gehalte van het ontwikkel- en besluitvormingsproces moet
gewaarborgd worden tijdens de gehele periode van gebiedsontwikkeling.8)   Als de voorgaande punten worden
onderschreven dan kan er overlegd en gehandeld worden op basis van vertrouwen.
Dan is er ook geen behoefte aan strategische spelletjes en alleen dan komt er
ruimte voor synergie.9)   Om de doelstelling onder punt 1 (snel
van start gaan) te realiseren kan op dit moment, naast het onderschrijven van
de algemene uitgangspunten die in de vorige punten 2 t/m 8 beschreven zijn,
volstaan worden met een beperkt aantal aanvullende concrete afspraken. In
willekeurige volgorde kunnen de volgende punten als voorzet dienen:
 

 •  De
  groene zone aan de kant van Wassenaar wordt gerespecteerd, er komt geen
  woningbouw in dat gebied;
 • De
  gemeente Katwijk doet alles wat nodig is om snel met woningbouw (in de
  afgesproken aantallen) te kunnen starten op de afgesproken locatie(s);
 • UMV
  wordt maximaal (binnen het raam der mogelijkheden) gefaciliteerd rond de
  aangegeven voorkeurslocatie, het testveld wordt 1000 x 500 meter groot;
 • De
  provincie verzorgt en/of faciliteert de noodzakelijke vergunningverlening om
  UMV mogelijk te maken;
 • Er
  is geen enkele rationele reden om zweefvliegen op deze locatie niet toe te
  staan, aldus wordt het gefaciliteerd;
 • Om
  te kunnen voldoen aan de uitgangspunten onder 2 t/m 8 kan er niet op dezelfde
  wijze als voorheen verder worden onderhandeld over de verdere details met als
  doel om uiteindelijk tot een definitieve samenwerkingsovereenkomst te komen. Er
  moet een betere structuur komen voor het vervolg. De volksvertegenwoordiging
  moet toestemming geven voor de opzet van het vervolgproces en een van de
  voorwaarden is dat het democratisch karakter hiervan gewaarborgd moet zijn.
  Uiteraard conform het uitgangspunt 6.

10)       Opmerking:

De hier voorgestelde
werkwijze zorg er voor dat er op de werkvloer doorgewerkt kan worden om zowel
snelheid te houden in de woningbouw als in de realisatie van UMV. Dat is het
hoofddoel voor de korte termijn. Tegelijkertijd kan er op beleidsniveau
parallel worden gewerkt aan alle afspraken en voorwaarden die vervuld moeten
worden om de gebiedsontwikkeling tot stand te brengen. Er moet op dat laatste
werkterrein eerst gewerkt worden aan een betere processtructuur,
organisatiestructuur en een adequate rol- en bevoegdheidsverdeling. Daarna zijn
de basisvoorwaarden op beleidsniveau aanwezig en kunnen er meters worden
gemaakt en kan er kwaliteit worden geleverd conform de uitwerkingen en
filosofie van de IRV.11)       Het voorgaande leidt tot het volgende
advies aan mijn collega’s in de gemeenteraden van Katwijk en Wassenaar:
 

 • Laten
  we als volksvertegenwoordiging in volle vrijheid onze verantwoordelijkheid
  oppakken, onze eigen besluiten nemen en de kwaliteit van het
  besluitvormingsproces en de uitkomsten daarvan centraal zetten;
 • Daarbij
  hoort geen dwangbuis met een tijdsklem of een ”slikken of stikken” benadering;
 • Laten
  we (gemeenteraden, Provinciale Staten) gezamenlijk een uitspraak doen dat het
  IRV onze stip op de horizon is omdat dit de best mogelijke vertaling is van wat
  in de praktijk onder “Algemeen Belang” of “Maatschappelijk Rendement” dient te
  worden verstaan;
 • Laten
  we tevens een uitspraak doen dat het, voorafgaande aan definitieve regelingen
  en afspraken, zeer gewenst is dat er z.s.m. van start wordt gegaan met zowel
  woningbouw als met Unmanned Valley Valkenburg;
 • Laten
  we als gemeenteraden een uitspraak doen dat een nader te bepalen zeer beperkt
  aantal afspraken voldoende is om dat doel te bereiken. Ik heb een voorzet
  gedaan onder het punt 9;
 • Het
  op eenzijdige wijze veilig stellen van de financiële belangen van het RVB is op
  dit moment niet aan de orde, en er is geen enkele noodzaak op dit moment
  daarover afspraken te maken;
 • Het
  is ongewenst om zeggenschap over zaken betreffende de ruimtelijke ordening uit
  handen te geven aan een partij die de positie van grondeigenaar inneemt;
 • Laten
  we na overleg tussen beide gemeenteraden gezamenlijk de Provinciale Staten
  benaderen met de vraag aan hen om ons in deze voornemens te steunen en laten we
  ons ook op dezelfde wijze tot de Tweede Kamer richten om aldaar steun te
  verkrijgen.

Link: 35 vragen die KiesKatwijk heeft ingediend over dit dossier

Lees hier de Integrale Ruimtelijke Verkenning


Zie ook onze vorige blog over dit onderwerp

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com