Gelijke monniken, gelijke kappen

De Kracht van Lokale politiek


Botsende culturen

De maatschappelijke
discussie over de vluchtelingencrisis gaat in wezen over botsende culturen. Het
is daarmee soms een heel ongemakkelijke discussie omdat hierbij allerlei taboes
en botsende wereldbeelden op tafel komen. De ongemakkelijkheid wordt versterkt
doordat het onderwerp sterke emoties oproept. Iedereen, van feministen tot
rechts-radicalen, springt er bovenop om er zijn gelijk mee te bewijzen of er
zijn voordeel mee te doen. De kwestie confronteert ons met onze eigen culturele
waarden, en de mate waarin we geneigd zijn om hier daadwerkelijk consequenties
aan te verbinden. Maar culturele waarden zijn ook op een andere manier in het
geding. In hoeverre kunnen we tolereren dat mensen zich binnen onze grenzen
gedragen conform hun eigen waarden als die diametraal staan tegenover de onze ?

Klimaat van wantrouwen
Het klimaat
waarin de discussie over de vluchtelingencrisis plaatsvindt wordt onder andere
gekenmerkt door een enorme vertrouwenskloof tussen aan de ene kant grote
groepen in de bevolking en anderzijds “de politiek” en het openbaar bestuur. De
42 zetels die de PVV recent in de peilingen scoort, het hoogste aantal ooit
behaald door een partij,  is daarvan een
signaal. Hetzelfde geldt voor uitingen op de sociale media. Deze situatie van
gebrek aan vertrouwen is naast de oorzaken die samenhangen met de gevolgen van de economische crisis onder
andere ook het resultaat van een lange reeks van maatschappelijke schandalen en
misstanden die ontstaan zijn in de slipstream van het neoliberalisme en het
ongebreidelde platte markt- of ik-denken.

“Dit kwartaal domineren immigratie
en integratie het nationaal probleembesef. Veel burgers maken zich grote zorgen
over de komst van vluchtelingen naar Nederland. Men is bang voor spanningen in
de samenleving, vindt het oneerlijk dat vluchtelingen geld en voorzieningen krijgen
terwijl sommige Nederlanders in armoede leven en jarenlang moeten wachten op
een woning. Verder vreest men dat zich onder vluchtelingen ook terroristen bevinden.
Anderzijds, maar deze groep is wel aanzienlijk kleiner, zijn mensen juist boos
over de ongastvrije houding van Nederland tegenover vluchtelingen.”
Lasten eerlijk verdelen
De gemeente
gaat nu full swing aan de gang om voor de nieuwkomers de thema’s wonen, werken,
opleiden en inburgeren te regelen, en in alle gevallen hoort een uitkering bij
het verzorgingspakket. Voor alle duidelijkheid, KiesKatwijk vindt dat prima
want dat hebben we in Nederland zo afgesproken en daar zijn goede redenen voor.
Op landelijk niveau zal de politiek er voor moeten zorgen dat deze inspanningen
onze draagkracht niet gaan overstijgen.
We hebben
ons in het verleden wel verzet tegen het feit dat Katwijk het voortouw ging
nemen bij de opvang van asielzoekers terwijl andere gemeenten hun “snor
drukten”. De lasten die met deze taak samenhangen, het gaat om geld maar in het
geval van de vestiging van een AZC nog meer om schaarse ruimte, moeten eerlijk
over alle gemeenten worden verdeeld. Inmiddels zegt gelukkig heel verstandig
Nederland dit maar destijds waren wij nog een roepende in de woestijn.
Wij zijn
nog steeds tegen de vestiging van een AZC in Katwijk op de huidige locatie. Dat standpunt is gedacht vanuit een
regionale of provinciale invalshoek, met vervolgens de afweging van waar welke
functies het beste in de regio kunnen worden gesitueerd. Het algemeen belang
vergt in onze visie dat op deze locatie Unmanned Valley wordt gevestigd, elders
in de regio zijn betere plekken voor een AZC. Het terrein van de voormalige
Willem vd Berghstichting op de grens van Katwijk en Noordwijk biedt b.v.
uitgelezen mogelijkheden. Men wil er een woonwijk vestigen maar die komt niet
van de grond. Het gemeentelijk voornemen voor een grootschalig AZC in een
uitleggebied (Vliegkamp Valkenburg) dat geen woonfunctie heeft is trouwens onwettig. De regels die
samenhangen met de Ladder voor Duurzame Verstedelijking zijn niet gevolgd. Als
burgers naar de rechter gaan hebben ze een prima kans om de zaak te kunnen torpederen.
Gelijke behandeling voor iedereen
KiesKatwijk
heeft in het recente verleden gepleit voor een stevig programma dat er op
gericht is het relatief lage opleidingspeil van onze bevolking te verhogen. We
hebben daarbij de term deltaplan gebruikt. Dat idee is terzijde geschoven
alhoewel er recent een initiatief is om nader onderzoek te doen naar de
oorzaken van dat relatief lage opleidingspeil in onze gemeente. Bewoners zien
dat er in het kader van de vluchtelingencrisis nu opeens wel op een serieuze
wijze aan deze problematiek gewerkt gaat worden voor deze specifieke doelgroep.
KiesKatwijk
heeft ook meerdere malen gepleit voor het door de gemeente zelf realiseren van
echt goedkope huisvesting voor specifieke doelgroepen die hierop zijn
aangewezen. Dunavie heeft hiervoor geen belangstelling getoond, maar ook het
gemeentebestuur wilde niet in de benen komen. Wij hebben gewezen op een
initiatief van de gemeente Assen die een complete blauwdruk bood voor hoe dit zelfs
budgettair neutraal gerealiseerd kan worden. Nog steeds geen belangstelling. Koopwoningen
en doorstroming was de Haarlemmer Olie voor de woningnood. Dunavie opereerde
ondertussen als huisjesmelker, was druk bezig met geld tellen en is er in
geslaagd om in een paar jaar tijd de helft van haar goedkope woningbezit te
transformeren naar een duurdere categorie. En daarmee heeft men zichzelf “in de
hoek geverfd”, een maatschappelijk schandaal en een strategische blunder. Onze
inwoners zien nu dat er in het kader van de vluchtelingencrisis ineens wel
initiatieven ontstaan om op creatieve wijze iets aan de
huisvestingsproblematiek van mensen met een kleine portemonnee te doen.

Uitgangspunten
Vanuit deze
achtergrond heeft KiesKatwijk een nota geschreven waarin gelijke behandeling
van alle inwoners, nieuwkomers en mensen die hier al langer verblijven,
centraal staat. Het is een lijstje met zowel rechten en plichten. Rechten en
plichten voor burgers, maar ook rechten en plichten voor de gemeentelijke
overheid. Het is een heel verhaal geworden omdat het een ingewikkelde materie betreft
en er ook snel misverstanden over ontstaan. De titel van het stuk is “Gelijke
monniken, gelijke kappen”. U kunt het complete verhaal  HIER
downloaden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com