Gemeente kan echt betaalbare huurwoningen bouwen

De Kracht van Lokale politiek


Wonen
is een eerste levensbehoefte

Kort geleden was de
beroemde Franse econoom Piketty op bezoek in Nederland. In zijn boek “Capital, in the 21e century
toont hij aan dat er een tendens is die de tweedeling tussen arm en rijk
vergroot. Dat zie je ook terug in Katwijk. Een recent onderzoek onder huurders toonde
bijvoorbeeld aan dat rond de 25% van hen rond of onder de armoedegrens zitten. De verarming van de Katwijkse bevolking is een relatief nieuwe ontwikkeling die ondergronds plaatsvindt. Er wordt wel gesproken van “stille armoede”, en die is slechts indirect af te leiden uit bepaalde symptomen zoals de voedselbank of de toename van schuldenproblematiek. 

Wonen is een
eerste levensbehoefte en het regelen dat er voldoende passende en dus
betaalbare huisvesting in Katwijk is vormt één van de kerntaken van de
gemeentelijke overheid. Wij hebben die taak tot op heden overgelaten aan de
enige woningcorporatie die er hier is en dat is Dunavie. Het wordt voor mensen met een kleine portemonnee steeds lastiger om rond te komen vanwege de stijgende woonlasten. Er vindt ook een stapeling van lasten van allerlei aard plaats. Maar mensen moeten desondanks toch kunnen wonen. Dat laatste is de enige bestaansreden van Dunavie.

 
Dunavie

We zien echter dat Dunavie een
zwaarder gewicht legt bij het financiële aspect van haar business dan bij het sociale
element. Ik heb daar verder geen oordeel over want daar gaat de gemeente of de
politiek niet over. Dunavie voert zijn eigen beleid en de Raad van Commissarissen houdt daar toezicht op. De gemeente kan hooguit
onderlinge afspraken proberen te maken maar kan weinig afdwingen. Ik kan ook
niet in de financiële huishouding van Dunavie kijken, misschien hebben ze goede redenen om het zo te doen. Wat ik zie is dat ze
huurwoningen verkopen en dat ze de huren veelal waar dat kan aan de bovenkant
van de marges vaststellen. Nogmaals daar kunnen goede redenen voor zijn en je
kunt op allerlei manieren aan cijfervoorstellingen doen om beelden te scheppen
die je goed uitkomen. Ik blijf daar buiten, maar ik stel vast dat huren voor
nieuwbouw appartementen die rond de 700 euro en hoger doen slechts voor een
beperkte doelgroep toegankelijk zijn. De mensen die klant zijn bij de voedselbank
moeten ook kunnen wonen om het eens eenvoudig te zeggen.

 

En, is het in Katwijk anders ?

Goedkopere
huurwoningen realiseren kan !

In de begrotingsraad van 6
november heb ik namens KiesKatwijk mijn best gedaan om met een motie de andere
partijen er van te overtuigen dat we het monopolie van Dunavie zouden moeten
doorbreken door zelf als gemeente goedkopere huurwoningen in Katwijk te bouwen.
Dat is absoluut een haalbare kaart en volgens ons heb je niet snel een overschot aan goedkope woonruimte, om het eens anders te zeggen.

Bedenk hierbij dat de corporaties een verhuurdersheffing moeten betalen aan het Rijk om daarmee de schade van de uitspattingen en verkwisting te betalen die sommigen binnen de sector op hun conduitestaat hebben. Gemeenten hebben die kostenpost daardoor helaas ook maar hebben meer mogelijkheden om de stichtingskosten lager te houden. 

De andere politieke partijen in de gemeenteraad wilden niet
eens ons verzoek ondersteunen om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Tot
zover het sociale gezicht van de Katwijkse politiek, en dat inclusief
Gemeentebelangen en de PvdA. Nogmaals, men wil dus niet eens de mogelijkheden
onderzoeken ! Aan de andere kant is er wel een meerderheid in de gemeenteraad
die zonder bezwaren op de koopmarkt van huizen overheidsgeld besteedt aan starterssubsidies, een beleid waar
allerlei nadelen aan kleven. 

Motie
Hieronder volgt de letterlijke tekst van de motie die
we hebben moeten terugtrekken, omdat geen enkele partij er zijn steun aan wilde
verlenen.
Bij agendapunt: “Programmabegroting 2015
Betreft: Haalbaarheidsonderzoek naar het realiseren van
huurwoningen door de gemeente Katwijk
De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op donderdag 6 november 2014,
Constaterende dat:a)     
Er in het bestaande aanbod van woningen een overweging is van
koopwoningen t.o.v. beschikbare huurwoningen;
b)     
Een toenemend aantal woonconsumenten om allerlei redenen geen
toegang hebben tot de koopmarkt en daarom behoefte hebben aan een betaalbare
huurwoning.Overwegende dat:
a)     
Wonen geen luxe is maar een primaire levensvoorwaarde;
b)     
Het realiseren van voldoende woningen (die aansluiten op de
vraag naar woonruimte) een primaire taak van de gemeentelijke overheid is;
c)      
Marktpartijen, waaronder woningbouwcorporaties, niet in staat
zullen zijn om alle deelmarkten te bedienen;
d)     
Er een overmaat aan beschikbare bouwgrond is, die reeds in
eigendom van de gemeente is, en waarvan benutting voordelig is voor de
gemeentelijke financiële huishouding;
e)     
Gemeentelijke huurwoningen bij gewijzigde omstandigheden te
allen tijd weer kunnen worden verkocht aan corporaties, coöperaties of
individuele huurders;
f)      
Diverse gemeentes de hier voorstelde beleidslijn reeds succesvol
hebben gevolgd en dat van hun ervaringen kan worden geleerd.Verzoekt het college een haalbaarheidsonderzoek uit te (laten)
voeren naar het, in de rol van initiatiefnemer en financier, realiseren van
huurwoningen door de gemeente Katwijk, met dien verstande dat:a)     
Door een slimme financieringsconstructie slechts een beperkt, of
zo mogelijk geen beslag wordt gelegd op publieke middelen;
b)     
Er een analyse plaatsvindt in welk marktsegment toevoeging van
gemeentelijke huurwoningen de meeste maatschappelijke meerwaarde toevoegt;
c)      
Er een analyse plaatsvindt welke locaties het meest geschikt
zijn voor dit doel.
KiesKatwijk

N.B. Voor geïnteresseerden hier een
voorbeeld van een onderzoeksrapport dat de gemeente Assen heeft laten opstellen
om te kijken of het
zinvol
en haalbaar is
om zelf als gemeente betaalbare huurwoningen te realiseren : LINK


 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com