Historisch besluit gemeenteraad over Vliegkamp Valkenburg

De Kracht van Lokale politiek


Raad Katwijk weigert te praten over
ontwikkelstrategie Valkenburg
Omslag in het politieke denken tekent zich af
Op 12
februari stond weer een volgende mijlpaal op de agenda van de Katwijkse
gemeenteraad die onderdeel is in de route die door de Stuurgroep Locatie
Valkenburg is uitgezet om haar woningbouwplan te kunnen realiseren. Nadat
eerder al een Masterplan is goedgekeurd was het nu de bedoeling dat er een
“ontwikkelingsstrategie” en een “kwaliteitsatlas” soepel door de politieke
molen zouden gaan.

KiesKatwijk heeft voorgesteld om deze plannetje terzijde te
stellen en te gaan praten over de actuele ontwikkelingen. De andere partijen in
de gemeenteraad zijn daarmee akkoord gegaan. Belangrijke recente ontwikkelingen zijn
“Drone Valley” en de perikelen rond het BV’tje waarin de RVB de
gebiedsontwikkeling wilde onderbrengen. 

De bespreking in de raad resulteerde er in dat alle partijen zich unaniem schaarden achter een motie waarin gesteld wordt dat er onderzoek moet komen naar andere opties dan woningbouw. Verder wil de gemeenteraad dat de RVB stopt met het slopen totdat de definitieve bestemming van het terrein onomstotelijk vast staat. Via deze link kunt u de motie downloaden. Hier is een officieel bericht van de gemeente Katwijk te vinden: link

BV constructie blijkt onwettig
Het Rijksvastgoedbedrijf
(RVB) die als grondeigenaar het voortouw heeft is uiterst karig met het
verstrekken van informatie over wezenlijke zaken als de financiële plaatjes,
maar soms lekt er toch iets uit. Zo is door een “bedrijfsongeval” recent bekend
geworden dat men de hele gebiedsontwikkeling in een zogenaamde CV/BV
constructie wilde onderbrengen. Zo’n constructie wordt meestal gebruikt om
belastingafdracht te vermijden en het is ook tevens handig om de
volksvertegenwoordiging op afstand te houden. Er kan “slagvaardiger” worden
geopereerd heet het dan met een eufemisme.

Het RVB
wringt zich blijkbaar in allerlei bochten om het bouwproject van 5000 woningen,
dat zelfs met de gratis grond van het voormalig Vliegkamp financieel niet
haalbaar te maken is, toch te kunnen realiseren. Het ministerie van Financiën
heeft nu echter gelukkig een stokje gestoken voor de financial engineering van
het RVB omdat deze onwettig is.foto: Jeen Murk

Gezond
verstand zegeviert

Het is
overigens glashelder dat de lokale bevolking faliekant tegenstander is van deze
bouwplannen. Het laatste groen wordt opgeofferd, en er komt een enorme druk op
de beperkte ruimte voor recreatie. Men wil het open landschap graag handhaven
en dat weet de lokale politiek als geen ander. Waarschijnlijk is dat mede de
reden dat er in de raadsvergadering sprake bleek te zijn van een historisch
moment, de complete gemeenteraad wil dat er naar alternatieve
gebruiksmogelijkheden van het vliegveldterrein wordt gekeken. Werkgelegenheid
creëren en de economische structuur van de regio versterken heeft de hoogste
prioriteit.

Drone Valley
De directe
aanleiding is een kans die er ligt om in te gaan op het verzoek van een
initiatiefgroep van bedrijven die een “Drone Valley” of “Unmanned Valley”
willen realiseren omdat het voormalige vliegveld met startbanen daarvoor een
unieke locatie biedt. Onder deze vlag vallen tal van hightech bedrijven op het
gebied van luchtvaartechniek, ICT, sensoren, optronica, etc. die samen een
enorm toekomstpotentieel vertegenwoordigen.
Aannemer mag contractueel over het slopen 5 jaar doen, maar is nu full swing de landingsbanen aan het slopen

RVB wil “point of no return” creëren

De trieste situatie
is dat de RVB deze ontwikkeling wil ontmoedigen omdat dit de bouwplannen
bedreigt. Zij worden gesteund door sommige bestuurders in de regio die zich
persoonlijk met dit doel hebben verbonden. Het RVB wil de startbanen zo snel
mogelijk slopen om alternatieven onmogelijk te maken. De Katwijkse gemeenteraad
heeft nu echter een duidelijk signaal afgegeven. Ten eerste heeft ze geweigerd
om verder de fuik in te worden getrokken richting woningbouw. Zoals eerder
vermeld heeft men op initiatief van KiesKatwijk geweigerd over de
ontwikkelstrategie te praten en heeft de raad het onderwerp van de vergadering
veranderd in een overleg over Drone Valley. Tijdens dit overleg heeft men
vervolgens unaniem een motie aangenomen die de wethouder de opdracht geeft om
te bewerkstelligen dat de sloop van het vliegveld wordt gestopt en dat er nader
onderzoek komt naar de kansen voor de optie om hier hoogwaardige
werkgelegenheid te realiseren.
Dit is echt
een historisch moment dat van grote betekenis kan blijken te zijn omdat het een
omslag laat zien die raadsbreed wordt gesteund. Het is ook een overwinning van
de democratie en het gezonde verstand, die de inwoners zullen waarderen en die
het aanzien van de politiek kan verbeteren.

Kapers op de kust
De race is
echter nog niet gelopen want er zijn kapers op de kust. Op dezelfde dag dat de
Katwijkse gemeenteraad over dit onderwerp vergaderde is er in eensgezinde
samenwerking tussen de provincie Overijssel en de Twentse gemeenten een
zwaargewicht[1]
benoemd als voorzitter van een taskforce die dezelfde hightech industrie naar
de voormalige luchthaven Twente wil lokken. De positie van Provinciale Staten
van Zuid Holland is nog onzeker op dit dossier. De komende statenverkiezingen
in maart zijn dus belangrijk.
foto: Arjan Koning

Handhaven vliegveld infrastructuur
biedt aanvullend op Drone Valley enorme kansen

Als er in
de slipstream van het drones-initiatief een ontwikkeling tot stand wordt
gebracht waarbij de infrastructuur van het vliegveld niet nodeloos wordt
vernietigd dan liggen er aanvullend onder andere de volgende aanvullende kansen:

 • General Aviation
  De
  overige luchthavens in Nederland liggen om milieuredenen onder constante druk
  om het aantal vluchten te beperken. Als de “kleine luchtvaart” c.q. de “general
  aviation” van Schiphol, Rotterdam en Lelystad wordt overgebracht naar
  Valkenburg dan geeft dat elders lucht. Dat geldt ook voor de helikoptergroep
  van de politie en voor ambulancehelikopters;

 • Regeringsveld
  Valkenburg heeft altijd in een grote behoefte voldaan in de rol van regeringsvliegveld vlak bij de residentie. Alle buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders werden hier ontvangen. Nog onlangs heeft het vliegkamp een centrale rol gespeeld bij het congres voor wereldleiders over nucleaire veiligheid Ook het Koninklijk Huis heeft altijd gebruik gemaakt van deze vliegbasis:
 • Helihaven
  Er
  ligt momenteel bij de provincie Zuid Holland een aanvraag om een helihaven te
  openen nabij de woonwijk Ypenburg. Omwonenden en politieke partijen verzetten
  zich daartegen. Op het Vliegkamp Valkenburg kunnen ze snel terecht;
 • Transportvloot Koninklijke Luchtmacht en UAV’s
  De
  transportgroep van de Koninklijke Luchtmacht moet verdwijnen van de luchthaven
  Eindhoven. Het enige alternatief is Brussel. Valkenburg is een beter alternatief.
  De C-130 transportvliegtuigen gebruiken dezelfde motoren als de Orions van de
  Marine die hier voorheen gestationeerd waren. Omwonenden zullen weinig bezwaren
  opwerpen want ze hebben tientallen jaren in goede harmonie samengeleefd met het
  Marine Vliegkamp;
 • Luchtsport
  De
  luchtsport (o.a. zweefvliegen) in het westen van het land zit enorm in de knel. Handhaven van het
  vliegterrein is belangrijk. Dat heeft ook een economische component omdat het
  bevorderend werkt voor het vestigingsklimaat van de regio;
 • Basis voor UAV’s van Defensie
  Defensie
  is enorm verwaarloosd de laatste decennia en we staan weer op het niveau van
  vlak voor de tweede wereldoorlog. Het besef groeit dat hier een omslag zou
  moeten plaatsvinden. Een compleet vliegveld vernietigen op een unieke locatie
  waar het ook als regeringsveld zou kunnen dienen is een enorme
  kapitaalvernietiging waar we later spijt van krijgen. De functies die de Orions
  vervulden (intelligence en onderzeebootbestrijding) worden met de dag
  belangrijker[1].
  In de niet zo verre toekomst zullen deze taken door militaire UAV’s c.q. drones
  worden uitgevoerd. Een basis vlakbij de kust is goud waard voor Defensie;
 • Meervoudig gebruik is economisch rendabel
  Gezamenlijk
  gebruik van het Vliegkamp Valkenburg door particuliere partijen (general
  aviation) en defensie geeft verminderde druk op de overheadkosten. Via
  vergunningverlening kunnen we de chartermaatschappijen en andere grote
  commerciële luchtvaart buiten de deur houden en het karakter van een
  zakenvliegveld nastreven. Overigens is een vliegveld op dit moment op afstand
  “bestuurbaar” (vanaf Schiphol). In Zweden is dit al in de praktijk gebracht;
 • Vliegtuigonderhoud is groeiende markt
  De
  luchtvaart gebonden industrie is nog steeds groeiende in Nederland (b.v.
  vliegtuigonderhoud). Op Woensdrecht gaat Fokker Aviation zo’n beetje
  verdubbelen. Een vliegveld is een banenmagneet;

 • Synergie met overige economische speerpunten in de regio
  Een zakenvliegveld gecombineerd met “Drone Valley” past uitstekend in de regio met veel research- en kennisinstituten (TNO, ESA-Estec, Spacecluster), universiteiten (Leiden, Delft) en onderwijsinstituten op elk niveau (b.v. instrumentmakersschool) binnen handbereik of zichtafstand.

  Het vergroot de diversiteit van de economische bedrijvigheid waarbij pal naast het vliegveld een gestaag uitdijend Bio-science cluster aanwezig is. Een vliegveld naast de deur is een enorme stimulans voor de opkomende congresindustrie van Leiden en Noordwijk.

  Dankzij de Rijnlandroute zal de bereikbaarheid meer dan uitstekend zijn. Het is merkwaardig dat Economie071 een gezelschap dat de economische structuur in de Leidse regio wil versterken zich nog niet heeft utgelaten over de kansen die hier liggen. Het provinciale Innovationquarter dat dezelfde functie vervult heeft dat trouwens wel gedaan en heeft zich vierkant geschaard achter het Drone Valley initiatief.

 • Vliegveld is natuurreservaat en garantie voor behoud kwaliteit landschap
  Het
  vliegveld handhaven is een garantie voor het in stand houden van de natuur en
  het open landschap ter plaatse. Tijdens de operationele status was het
  vliegterrein in feite tegelijkertijd een natuurreservaat;

   
 • Businesscase woningbouw is dramatisch slecht
  Wonen
  kan
  overal elders in de regio beter, goedkoper en met minder schade en
  risico
  plaatsvinden. Er zijn omliggende gemeenten bijna failliet gegaan op
  braakliggende bouwgrond waarop al vele tientallen miljoenen euro’s zijn
  afgeschreven. Macro gezien zou de bouwlocatie Valkenburg, zelfs indien
  men er in
  zou slagen om quitte te spelen, dus alleen maar verliezen opleveren.
  Raadsleden is geheimhouding opgelegd dus ik kan niet ingaan op de
  financiële aspecten van de businesscase. Neemt u van mij aan dat dit
  plaatje er dramatisch beroerd c.q. onhaalbaar uitziet;

 • Bevolking is vliegveld-minded
  Bij de toenmalige sluiting van Vliegkamp Valkenburg heeft de regionale bevolking massaal geprotesteerd. De weerstand tegen de woningbouwplannen waarvoor het nut en de noodzaak nooit is aangetoond is groot.Jaap Haasnoot
Namens de gemeenteraadsfractie van KiesKatwijk
 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com