Kansen benutten, een fiasco voorkomen

De Kracht van Lokale politiek


Onze “algemene beschouwing” bij de begroting 2016

De
coalitiepartijen zullen ongetwijfeld hun licht laten schijnen over zaken die
bewijzen hoe goed we wel niet bezig zijn in Katwijk. Diverse hoogtepunten
zullen daarbij de revue passeren en op het eigen conto worden bijgeschreven.
Dramatische blunders zijn vergeten of zullen met de mantel der coalitieliefde
worden bedekt. Het voegt weinig toe als KiesKatwijk datzelfde pad zou volgen. Toegegeven,
er worden op diverse fronten prima prestaties neergezet maar kritiekloze
bewondering helpen u en ons niet verder. 
(Kans)arm versus (kans)rijk
Om enig
tegenwicht te bieden willen wij daarom wijzen op het feit dat onlangs is
aangetoond dat 25% van onze huurders onder de armoedegrens leeft. En helaas hebben
we in Katwijk ook een bloeiende voedselbank met een wisselend bestand van circa
130 gezinnen als klant. De schuldhulpverlening heeft nog meer klanten. Wij beschouwen
die signalen in zekere zin als een schandvlek. De vraag is wat wij als gemeente
kunnen doen om oorzaken en gevolgen te bestrijden van wat wij zien als een
verscherping van een tweedeling tussen (kans)arm en (kans)rijk in onze dorpen. 
Uit
het rapport van het bureau Louter blijkt dat er in Katwijk sprake is van een
significant lager opleidingsniveau dan in onze ruimere omgeving. Uit
wetenschappelijk onderzoek blijken voorts tal van verbanden tussen lage
sociaaleconomische status en zaken als armoede, werkloosheid, slechte
gezondheid, onderbenutting van talenten, criminaliteit, drugsgebruik, psychosociale
problemen etc.. Recente politiecijfers over Katwijk onderschrijven dat er reden
tot zorg is. Onze conclusie is dat we niet alleen moeten investeren in hout en
steen maar ook in mensen en in ons sociaal kapitaal om in de toekomst ons
welvaarts- en welzijnsniveau te kunnen vasthouden.
Sociale onrust komt niet uit de
lucht vallen
Er lijkt
sprake te zijn van een groeiende onderklasse, ook in Katwijk. KiesKatwijk heeft
bij gelegenheid van het uitkomen van de Economische Agenda gevraagd om nader
onderzoek dat een “Sociale Foto” van onze dorpen zou kunnen opleveren. Veel van
de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen vinden onder het maaiveld plaats en
worden niet gezien. Wij beschouwen de sociale onrust die is ontstaan rond het
voorstel om een permanent AZC in Katwijk te vestigen als een teken aan de wand.
Hier overheen walsen met politiek correcte praatjes levert geen oplossing voor
de onderliggende problematiek. Er was in de Katwijkse politiek helaas geen
belangstelling om die Sociale Foto te maken. Er was ook geen belangstelling om
wat extra’s te doen aan het relatief lage opleidingspeil in onze gemeente. Een
gemiste kans vinden wij. 
Tekort aan betaalbare huisvesting
En pas
doordat de vluchtelingenproblematiek publicitair meer nadrukkelijk op ons
bordje is gekomen zal men wellicht bereid zijn om iets harder te werken aan het
realiseren van goedkope huisvesting. Ons pleidooi om zelf als gemeente, in
navolging van andere gemeenten, echt betaalbare huurwoningen te realiseren voor
alle categorieën inwoners die hierop aangewezen zijn, autochtonen en nieuwkomers, werd tot op heden door
iedereen onder het kleed geveegd. Geen enkele politieke partij in Katwijk, ook
niet de partijen die blijkens hun uitlatingen in de AZC-discussie de humaniteit
centraal zouden hebben staan, heeft ons in die voorstellen gesteund. En dat
ondanks het feit dat we keer op keer op het ongemakkelijke feit hebben gewezen dat
het aantal goedkope huurwoningen in Katwijk door het beleid van Dunavie in vijf
jaar tijd met circa 1000 woningen of 45% is afgenomen. Natuurlijk is hier nog
meer over te zeggen, maar wij denken toch dat hier iets fout gaat en vragen ons
af waarom men pas wakker wordt op het moment dat de wal het schip gaat keren. En
als we dan zien dat het college, in tegenstelling tot omliggende gemeenten, wel
heel veel energie zet op het huisvestingsvraagstuk van arbeidsmigranten, dan
wordt dat ook door ons niet begrepen. Vooral niet omdat dit tegen het massale
verzet van de bevolking in, en (met een truc) op een locatie zou moeten die
helemaal niet voor wonen bedoeld is.
Verkeerde beleidsprioriteiten en de
afhakende burger
Wij raden
iedereen aan, ook het gemeentebestuur van Katwijk, om de kop uit het zand te
halen. Zou het feit dat de PVV al tijden lang de grootste partij in de
peilingen is (25% zetels) niet iets te betekenen hebben ? En zijn we ook in
Katwijk niet bezig om grote groepen burgers van ons te vervreemden door overmatige
aandacht voor allerlei vormen van hobbybeleid, maar te weinig aandacht voor de
echte problemen ? Grote groepen in onze bevolking zijn ernstig bezorgd over hun
bestaanszekerheid, voelen zich daardoor angstig en onzeker, en kampen met
gevoelens van onvrede. Ook in Katwijk kwam nog maar de helft van de mensen naar
de stembus. Zou dat alleen maar te maken hebben met een domme bevolking of
spelen wij daar als bestuur ook een rol in ?

Prioriteiten KiesKatwijk
Voor
KiesKatwijk liggen de prioriteiten bij werkgelegenheid, huisvesting, en fysieke
en sociale leefbaarheid. Een betaalbare overheid, voorkomen van verspilling en
bevorderen van duurzaamheid zijn vanzelfsprekend. Het uiteindelijke doel is
natuurlijk het welbevinden van individuen en een harmonieuze samenleving met
toekomstperspectief. Wij gaan er van uit dat andere partijen dat in meerderheid
ook zo zien. Waar we soms duidelijk verschillen is wat prioritair wordt geacht
en op welke manier we met de middelen willen omgaan die we als gemeente hebben
om die doelen te bereiken. Die middelen betreffen in hoofdzaak geld, ruimte of
grond, en bestuurlijke energie of aandacht.
Ter
illustratie een paar voorbeelden van hoe het volgens ons niet moet. Wij noemen
deze recente voorbeelden omdat we nog steeds verbijsterd zijn dat er blijkbaar
in ons bestuurlijk systeem onvoldoende op gezond verstand gebaseerde
“countervailing power” is die onzin en verspilling kan voorkomen. Dat zet veel
kwaad bloed in de samenleving en vervreemdt de mensen van ons democratisch
bestuur. 

Ondertussen rond het
Andreasplein

Nog steeds betaalt
de Katwijkse burger op zondag gewoon het parkeerkaartje van de bezoekers, omdat
dit onterecht tot een lakmoesproef voor Christelijke Politiek is uitgeroepen.
Bij het vernieuwen,
of zo u wilt vernielen van het
Andreasplein wordt onnodig tonnen aan belastinggeld over de balk geworpen. En
dat dan om tegemoet te komen aan een 
kneuterig gedachtegoed dat gebaseerd is op de Madurodam-doctrine, ofwel
“maak het klein”. Blijkbaar wordt hier gewerkt onder het motto “kosten zijn
geen issue”. De mannenbroeders van het SGP en de dames en heren van CU en CDA
vinden dat ontwerp van het Andreasplein naar eigen zeggen allemaal
“schitterend”, inclusief een onzinnig en onderhoudsintensief tuintje tegen de
Oude Kerk aan !
Het fantastische
waterkunstwerk hebben we gelukkig nog ternauwernood kunnen redden.  Maar een vistent, waarvan de locatie nog maar
een paar jaar geleden zorgvuldig is bepaald, o.a. om overlast voor omwonenden
te beperken, moet  tegen enorm hoge
kosten 40 meter verderop worden gesitueerd. Er is blijkbaar niemand in de
coalitie die op dit soort zaken een kosten-baten afweging maakt, of die bedenkt
welke nieuwe problemen door dit soort “oplossingen” weer worden opgeroepen. En
bij de vistentsoap moesten we ook nog eens met ernstig leedwezen vaststellen
dat het rode loper beleid t.b.v. ondernemers nog lang niet in de genen van de
ambtenarij verankerd blijkt te zijn. Wij vermoeden dat de burger hier geen
inspiratie uit haalt om de volgende keer nog naar de stembus te komen.Onafhankelijk denken
Met bij
tijd en wijle als plezierige uitzondering de CU, is het jammer dat de
deelnemers in de coalitie zo weinig laten zien dat ze ook onafhankelijk kunnen
denken. De enige keer dat we het CDA hierop hebben kunnen betrappen was bij het
initiatiefvoorstel over het referendum, en daar zaten ze er gewoon helemaal naast. Duidelijk een gebrek aan
een klein beetje dieper gravende politiek-bestuurlijke analyse. Jammer is dat.
Gebrek aan tegenkracht
Helaas
missen we ook bij de oppositie wel eens die heldere blik op wat essentieel is
en op wat tot de bijzaken moet worden gerekend M. de V. Onze conclusie,
gebaseerd op gedrag uit het verleden, is dat er in Katwijk een ernstig gebrek
aan tegenkracht is waardoor er vrij spel is voor zaken waar onvoldoende over is
nagedacht. Het verbranden van belastinggeld in reclamecampagnes voor het
toeristisch bedrijfsleven is een triest voorbeeld.Positief insteken

Goed bedoelde maar
onpraktische initiatieven zoals een referendum, 
of de zondagsopening van winkels, waar geen mens op zit te wachten, zijn
in onze ogen ook niet de pareltjes waar Katwijk beter van wordt. Ondertussen
wordt er met goedkeuring van het merendeel van de oppositie gewoon een veel te
duur zwembad op de verkeerde plaats neergezet. De toeristenlobby wordt direct
gesubsidieerd uit de gemeentekas onder het motto “positief insteken”. En een
locatiekeuze voor een AZC wordt door bijna iedereen versmald en vooral verdraaid
tot “voor of tegen vluchtelingen”.  Wij
vonden het erg onverstandig dat het college onder de heersende omstandigheden
het voorstel voor een permanent AZC heeft doorgeduwd, zonder dat er een actuele
urgentie voor is. Dat heeft trekjes van particuliere scoringsdrang waarbij het
risico van versterking van polarisatie op de koop toe is genomen.

Beentjes
graag op de grond

Coalitie en
oppositie zijn in meerderheid blijkbaar zonder scrupules bereid het centrum van
Katwijk te verpesten door er een veel te grootschalig bibliotheekgebouw te
parachuteren. En dat dan onder aanroeping van allerlei niet ter zake doende
redeneringen en onbewezen geloofswaarheden, zoals “de bibliotheek moet
winkeliers meer omzet bezorgen”. Ook de gedachte dat de bibliotheek “nieuwe
stijl” het zou moeten hebben van toevallige passanten, en dus alleen in het
centrum gevestigd kan zijn is nergens op gebaseerd. Zijn er nog wel mensen die
de beentjes op de grond hebben vragen wij ons bij tijd en wijle af ? Er is in
onze ogen nog teveel “gevoelspolitiek”, op grond waarvan soms enorm belangrijke
en kostbare besluiten worden genomen.Zorgwekkend
Het valt
ons daarbij op dat de toeristen- en middenstandslobby, zowel bij de kwestie van
de bibliotheeklocatie, als bij de inrichting van centrum en Andreasplein in het
zeedorp, als uiteraard ook bij de Toeristische Agenda en bij de Economische
Agenda, een overmatige hoeveelheid invloed op het beleid en op de daarmee
samenhangende geldstromen heeft kunnen uitoefenen. De toeristenbelasting is de
enige belasting die niet verhoogd is in Katwijk. Een kansloze actiegroep tegen
windmolens afkomstig uit de toerismesector kreeg bij de achterdeur 20.000 euro
uitgekeerd. De vervlechting van de toeristenlobby met politiek en bestuur baart
ons grote zorgen.
Positief insteken
KiesKatwijk
heeft bij aanvang van deze coalitieperiode haar vertrouwen uitgesproken in de
coalitie. Dat deden wij met het oog op het uitstekende coalitieprogramma en de
goede verwachtingen die we hadden van de bemanning in het college. Daarmee
hebben we overigens niet onze onafhankelijkheid ingeleverd, zoals sommige
coalitiepartijen.
Niet ontevreden
Overigens
zijn wij nog steeds over het geheel genomen niet ontevreden. In vergelijking
met de voorgaande periode zijn we er ook echt op vooruitgegaan. Bijna alle
spraakmakende kroonjuwelen uit die vorige periode worden nu terecht stuk voor
stuk ontmanteld en buiten werking gesteld. 


Duinvallei

De bevolking is
werkelijk aan een ramp ontsnapt doordat het plan Duinvallei op weg is naar de
plek waar het thuishoort, het vuilnisvat. Dit biedt nieuwe perspectieven voor
de inrichting van het gebied rond de N206, en voor een fatsoenlijke inpassing
van die weg die voldoet aan “Voorschotense kwaliteitsnormen”, als u begrijpt
wat ik bedoel. Die tunnel moet er komen, en dan niet betaald door de mensen die
last hebben van de provinciale weg.

Tjalmaweg

Ik verwacht van het
huidige college dat ze daar aan werken en vooralsnog heb ik daar ook vertrouwen
in. Misschien kan in de komende tijd dan meteen een andere groteske blunder van
het voorgaande gemeentebestuur ongedaan worden gemaakt, het akkoord gaan met de
inpassing van de Rijnlandroute op het traject van de Tjalmaweg. Het huidige
college is bij de Raad van State in beroep gegaan op een aantal onderdelen
hiervan. Een prima zaak, we moeten in deze periode redden wat er nog te redden
is.

Rijnlandroute
faseren

Nog mooier zou het
zijn als de provincie tot de logische conclusie zou komen dat realisatie van
het stuk Rijnlandroute tussen de A44 en het stoplicht op de Tjalmaweg ter
hoogte van de N441, een nogal zinloze en zelfs lachwekkende actie is die niets
anders oplevert dan frustratie. Laat men de Rijnlandroute toch gewoon faseren,
en het deel dat van de A44 tot aan Noordwijk loopt op een later moment
realiseren. Dat geeft de mogelijkheid om tot een fatsoenlijke inpassing te
komen ter hoogte van de Katwijkse woonwijken. Het biedt ook de mogelijkheid om
van Noordwijk en de overige bollengemeenten een bijdrage te vragen die
enigszins in de buurt komt van wat de Katwijkse inwoners aan dit provinciale
project bijdragen. Dat zou overigens budgettair neutraal kunnen verlopen door
bedragen in het Regionaal Investeringsfonds, van de door slechts weinigen
gewenste Duinpolderweg over te hevelen naar de Rijnlandroute, en wat ons
betreft ook naar de Noordelijke Randweg langs Rijnsburg. Een bovengrondse
Rijnlandroute over de Tjalmaweg die doodloopt op een serie stoplichten ter
hoogte van Katwijk aan den Rijn is niet alleen een lachertje maar ook een ramp
voor Valkenburg. Het is dan vele malen beter om de bestaande situatie nog maar
wat langer te laten voortbestaan.Projectlocatie Valkenburg en louche
constructies
Het laatste
kroonjuweel van het vorige college is de projectlocatie Valkenburg. Een
staaltje van voorgenomen Maatschappelijk Onverantwoord
Ondernemen van de overheid, waar de markt het om begrijpelijke redenen laat
afweten. Het is een ongewenst luchtkasteel dat geen enkel maatschappelijk
rendement oplevert, integendeel. Die projectlocatie is trouwens ten dode
opgeschreven, want deze is op geen enkele wijze rendabel te krijgen. Ook niet
met gebruikmaking van voor de overheid onwaardige belastingvermijding en andere
louche constructies. Het eindplaatje zal mede daarom ook nooit aan het
voorgespiegelde kwaliteitsbeeld kunnen voldoen. Wij hopen dat de Tweede Kamer
en de Provinciale Staten hier hun verantwoordelijkheid nemen en een einde maken
aan deze soap.
Kansen benutten, een fiasco
vermijden
Gelukkig
zien we rond Valkenburg een ontwikkeling die in de richting gaat van wat
KiesKatwijk al jaren propageert. Gebruik die unieke locatie ten behoeve van
hoogwaardige werkgelegenheid, met zoveel mogelijk behoud van het groen en het open
landschap. Een zakenvliegveld met luchtvaart gebonden industrie als banenmotor hebben wij in
het verleden altijd als meest gewenste optie naar voren gebracht. En kijk eens,
we gaan in de richting van een “Unmanned Valley”, dat daar heel sterk op lijkt.
Er liggen nu inmiddels twee officiële rapporten op tafel die onderschrijven wat
wij in ons eigen rapport “Kansen benutten, een fiasco vermijden” twee jaar
geleden al hebben opgeschreven.
Staatsvandalisme
Jammer dat
we vandaag de dag geconfronteerd worden met het staatsvandalisme dat door het
Rijksvastgoedbedrijf op het voormalig Vliegkamp Valkenburg wordt bedreven. Het
enige doel is om de geweldige kans van Unmanned Valley voor onze regio om zeep
te helpen. In de jacht op het snelle geld is blijkbaar alles geoorloofd, en dus
sloopt men zonder urgente noodzaak de kostbare vliegveld infrastructuur. 

Bestuur moet belang van Katwijk dienen

Helaas heeft de
gemeente Katwijk het in deze zaak niet alleen voor het zeggen. Wij doen in dit
verband  een beroep op ons dagelijks
bestuur om datgene te doen waarvoor men is aangesteld. Dat is de belangen van
Katwijk en haar inwoners behartigen. Het is overduidelijk dat die belangen op
dit moment niet gediend zijn met de onrealistische plannen van een woonwijk in
de polders van Valkenburg. Vooralsnog hebben wij er alle vertrouwen in dat onze
wethouders hierin het juiste belang voor ogen houden.

Kansen
en bedreigingen

M. de V. een sterk, eensgezind
en onafhankelijk opererend openbaar bestuur, dat de juiste prioriteiten stelt
in het licht van de grote uitdagingen waarvoor we staan, of zo u wilt de kansen
en bedreigingen waarmee we geconfronteerd worden, is meer dan ooit
noodzakelijk. Unmanned Valley is de grootste kans. In onze ogen bestaan de
bedreigingen vooral in het verlies van onze economische welvaart en in het
uiteenvallen van de sociale cohesie. Beide bedreigingen zijn sterk met elkaar
verweven. Omdat wij beide kwesties voor Katwijk van het grootste strategische belang
vinden hebben we in het voorgaande een aantal praktische voorbeelden van beleid
genoemd, waarbij in onze ogen te weinig rekening is gehouden met de effecten op
zowel de geloofwaardigheid van ons bestuur, als op de bijdrage aan het algemeen
Katwijks belang.

De
Economische Agenda

We willen echter
niet eindigen zonder ook enige positieve punten op de weegschaal te leggen.
Immers we zijn over het geheel genomen niet ontevreden hebben we net gezegd.
Verreweg het belangrijkste werkstuk van het College is de Economische Agenda
2015-2019. Het stuk vloeit voort uit het coalitieprogramma waarover wij ons
enthousiasme niet onder stoelen of banken hebben gestoken. Het rapport Louter
dat als onderlegger heeft gediend geeft veel waardevolle informatie waarop het beleid
gegrondvest kan worden.  We zijn zeer te
spreken over de Economische Agenda. Toch meenden wij met ons eigen Economisch
Rapport onder de titel “Go with the flow” nog een extra bijdrage te kunnen
leveren ter aanvulling op hetgeen door het gemeentelijk apparaat en door de
lobby uit het bedrijfsleven op tafel is gebracht.

Andere
accenten

In de gemeentelijke
nota wordt iets teveel nadruk gelegd op de belangen van het bestaande
bedrijfsleven en is er onvoldoende aandacht voor nieuwe innovatieve sectoren
die in de toekomst voor Katwijk belangrijk zouden kunnen worden als we ze
binnenboord kunnen krijgen. Toerisme en sierteelt gaan ons in de toekomst echt niet
redden. Belangrijke aspecten in ons verhaal zijn dat er een
“Deltaplan” voor het verhogen van het opleidingspeil moet komen, en
dat we er alles aan moeten doen om Unmanned Valley op het Vliegkamp Valkenburg
te bevorderen. “Go with the flow” betekent dat Katwijk de unieke kans die met
Drone Valley voorbijkomt moet benutten. In onze eigen Economische Agenda laat
KiesKatwijk zien dat een dergelijk “Ecosysteem voor bedrijven” slechts onder
zeer specifieke omstandigheden levensvatbaar kan zijn. Het Vliegkamp Valkenburg
lijkt aan alle eisen te kunnen voldoen om een succesvolle banenmotor te kunnen
worden hebben wij steeds beweerd. Sinds kort wordt die bewering ook ondersteund
door onafhankelijk onderzoek dat het potentieel duidelijk laat zien. Het is
voor ons als overheid een morele verplichting om als zo’n kans voorbijkomt deze
ook te benutten. We moeten de juiste keuze maken, de geschiedenis zal ons
hierop beoordelen.Blijvende steun
M. de V. er
is helaas geen tijd meer om de lijst met de vele prestaties van dit college nog
verder te bespreken. Een voorbeeld is de Woonvisie die wij hebben gewaardeerd
met een tien en een griffel. Weet u in ieder geval blijvend gesteund door
KiesKatwijk, die u waar nodig zal helpen om het beleid in het juiste spoor te
houden of te krijgen. 
Overigens blijven wij van mening dat de te restaureren
Visserijschool een unieke en tevens de meest kosteneffectieve locatie vormt
voor de bibliotheek nieuwe stijl, en zijn we van mening dat ook Katwijk aan den
Rijn recht heeft op een bibliotheekfiliaal annex dorpshuis.

Opmerking:
Gezien de  beperkte spreektijd van 10 minuten zullen de
omkaderde tekstblokken niet worden uitgesproken tijdens de begrotingsvergadering. De volledige geschreven tekst
telt als Algemene Beschouwing en wordt gepubliceerd op
www.kieskatwijk.nl en
in Notubox (
https://katwijk.raadsinformatie.nl/ )
, waarin alle gemeentelijke stukken zijn opgenomen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com