Katwijk blijft uw geld over de balk gooien

De Kracht van Lokale politiek

Knotsgekke vertoning

Afgelopen donderdag hadden we weer een knotsgekke vertoning in de gemeenteraad. Wethouder Sonny Spek, die op het pluche gekomen is door verzet tegen stadsverwarming in de wijk Kalkoven, verdedigde daar vol vuur dat we het mogelijk moeten maken dat er overal in Katwijk stadsverwarming kan worden aangelegd. Daarom zouden we moeten aansluiten op een regionaal initiatief van de gemeente Leiden. Katwijk heeft daar al veel geld aan besteed en wil er mee doorgaan. Daarvoor wil Spek een half miljoen uit de gemeentekas tillen en daarnaast nog veel geld spenderen dat we van het Rijk hebben ontvangen i.v.m. de klimaatproblematiek. De hele gemeenteraad vindt dat prima, alleen KiesKatwijk was tegen. U krijgt de rekening.

Help Leiden uit de brand

De aanleiding is dat Leiden al sinds jaar en dag stadsverwarming heeft die op een peperdure gascentrale wordt gestookt. Dat is niet meer te betalen dus zoekt de overheid die een leverplicht heeft naar een alternatieve warmtebron voor die stadsverwarming. Daarvoor wordt een warmwaterleiding aangelegd vanuit het Botlekgebied. Door ongelooflijk slecht management en bestuur heeft de provincie en de gemeente Rotterdam hierop onnodig honderden miljoenen euro’s verbrand. Dat vermorste geld moet terugkomen en dat gaan de inwoners linksom of rechtsom betalen. Het is natuurlijk ook niet rendabel als dat geld alleen door de inwoners van Leiden moet worden opgebracht. Dus wordt de hele regio er bij getrokken om mee te betalen. Dat gaat op basis van inwonertal en niet op basis van het aantal gebruikers in een gemeente. Katwijk moet dus op die manier 20,1% van de kosten ophoesten als we zo gek zijn om er aan mee te doen. En het gemeentebestuur o.l.v. de grootste partij DURF is dus zo onverstandig. Allerlei externe bureaus verdienen aan dit project een leuke boterham want er moeten natuurlijk flink veel plannen worden geproduceerd. De rekening gaat naar de burger die nergens om gevraagd heeft. U krijgt van de coalitie ook geen gelegenheid om mee te praten of inspraak te plegen. U wordt daarvoor te dom geacht, de materie is te abstract voor u werd letterlijk gezegd. Zowel DURF, CU als SGP blijken weinig democratisch besef te hebben. Weet u nog van alle beloften tijdens de verkiezingen?

Bezwaren

KiesKatwijk heeft een hele reeks bezwaren benoemd maar de coalitie steunt natuurlijk de eigen vrienden, en de linkse wolk bestuurt op basis van politiek correcte emotie en dogma’s. Grootschalige collectieve oplossingen zouden per definitie beter zijn. Op Valkenhorst komt geen stadsverwarming. Waar dan wel? Ik zie het eerlijk gezegd nergens gebeuren. Het is veel verstandiger om de slechte bouw van 50 en 60 jaar geleden in de Hoornes niet voor de zoveelste keer te renoveren. Bouw daar energiezuinige woningen voor terug dan ben je voor de inwoners, de belastingbetaler en het klimaat slimmer bezig. Daar is dan geen behoefte meer aan hoge temperatuur stadsverwarming, een concept van voor de Tweede Wereldoorlog. Individuele en kleinschalige groepsoplossingen hebben de toekomst. In ieder geval is het waanzinnig om nu enorm te investeren in een infrastructuur op een moment dat je nog geen idee hebt of er behoefte en vraag naar is, en hoe het financiele en maatschappelijke rendementsplaatje er uit ziet in vergelijking met alternatieven.

In Katwijk kan dat echter wel. Want het is niet het eigen geld van de bestuurders die leuke dingen voor u aan het bedenken zijn maar het zijn uw centjes. En zij weten blijkbaar prima wat goed voor u is. Als dat ouderwetse regentengedrag de tijdens de verkiezingen aan u beloofde veranderingen zijn dan denk ik dat u de volgende keer iets langer moet nadenken in het stemhokje.

Jaap Haasnoot

Bijlage: tekst amendement:

Betreft: Transparante en eerlijke kostenverdeling.

De raad van de gemeente Katwijk, in vergadering bijeen op 28 september 2023,

Constaterende dat:

 • Het college voornemens is de komende jaren 457.454 euro te spenderen, met als doel om onder leiding van de gemeente Leiden met zes gemeenten op een zeker moment een regionaal warmtesysteem te realiseren, met als warmtebron de fossiele industrie in het Botlek gebied, en met als meer specifiek doel om collectieve stadsverwarming te realiseren of in stand te houden, waarbij een van de uitgangspunten is om de kosten van dit project op basis van inwonertal af te rekenen, waardoor de inwoners van de gemeente Katwijk 20,1% van de kosten van dit project dienen op te brengen.

Overwegende dat:

 • Het initiatief om regionale of lokale stadsverwarming mogelijk te maken geen verplichte gemeentelijke taak is en het überhaupt onduidelijk en zelfs onwaarschijnlijk is dat dit concept in de toekomst nog op enige schaal in de gemeente Katwijk zal worden toegepast;
 • Anders dan de gemeente Leiden die stadsverwarming heeft en daarom een duurzame en betaalbare warmtebron nodig heeft is er voor de gemeente Katwijk geen enkele noodzaak of urgentie om op dit moment inspanningen te verrichten om stadsverwarming mogelijk te maken;
 • Het wetgevend kader op dit moment afwezig is en de toekomstige ontwikkelingen zeer onduidelijk en onvoorspelbaar zijn, en het alleen om die reden al onverstandig is om op dit moment op dit terrein allerlei stappen te nemen of ontwikkelingen in gang te zetten;
 • De gemeente Katwijk aanzienlijke financiële en personele problemen (onderbezetting, overbelasting, extreme externe inhuur) kent, en het in dier voege verstandig zou zijn om geen onverplichte taken in uitvoering te nemen maar zich op de kerntaken te concentreren;
 • Het perspectief m.b.t. de toekomstige financiële inkomsten uit het gemeentefonds als zeer ongunstig moet worden gekenschetst en er ook geen enkele zekerheid is op structurele financiering van dit soort projecten op langere termijn, en het aldus onverstandig is om een risicovol project aan te vatten waarvoor de noodzaak ontbreekt en de toekomstige kosten onduidelijk zijn;
 • In vakliteratuur er recent vraagtekens worden gezet bij de commerciële invloed1 van adviseurs op het gebied van de energietransitie op het beleid van gemeenten, de afhankelijkheid van gemeenten van deze externe kennis, en er ook vraagtekens worden gezet of de bestuurskracht2 van gemeenten wel in alle gevallen voldoende is om dit soort grote projecten te kunnen ‘behappen’;
 • Het kwestieus is of collectieve en weinig flexibele collectieve systemen van warmtedistributie (stadsverwarming) op basis van kosten of klimaatrendement te prefereren zouden zijn boven individuele of kleinschalige groepsoplossingen ter verwarming van woningen;
 • De levenscyclus van de fossiele industrie in het Botlek gebied die als warmtebron dient eindig is terwijl die restwarmte overigens ook in de directe nabijheid of in die industrie zelf zou kunnen worden hergebruikt;
 • Het zeer onwaarschijnlijk is dat, en in ieder geval onduidelijk is of, er in Katwijk zoveel animo of afzetmogelijkheden voor stadsverwarming zou zijn dat dit deze grote inspanningen en investeringen op dit moment zou rechtvaardigen;
 • Het bezien vanuit klimaatrendement en maatschappelijk nut verstandiger is om te investeren in de vervanging van de oude woningvoorraad voor zover het niet meer zinvol is om deze nog (opnieuw) te renoveren en waarbij zich op wijkniveau tal van meekoppelkansen en synergiemogelijkheden aandienen, en waarbij recht wordt gedaan aan eerder door deze raad op 2 november 2017 aangenomen moties “Deltaplan duurzame woningbouw”3 en “Toekomstbestendige wijken en leeftijdsbestendig wonen”4;
 • Het organiseren van een belangrijke en dure transitie m.b.t. het verwarmen van woningen zonder wezenlijke invloed en intensieve betrokkenheid van raden of inwoners niet wenselijk is;
 • Het merkwaardig is te constateren dat de kosten van de benodigde infrastructuur voor het verwarmen van woningen op basis van inwonertal regionaal worden omgeslagen, terwijl het gigantische verlies dat samenhangt met het realiseren van woningen op Valkenhorst die bedoeld zijn voor dezelfde regio uitsluitend door de inwoners van de gemeente Katwijk zouden moeten worden gedragen;
 • Er tevens te constateren is dat de gemeente Katwijk per inwoner gemeten de hoogste bijdrage heeft geleverd aan de Rijnlandroute, en het niet wenselijk is dat de gemeente Katwijk opnieuw de rol van suikeroom voor de regio op zich neemt;

Amendement 1: Voegt (na vervanging van de punt door een komma) aan beslispunt 2 toe:

“mits er door de deelnemende gemeenten wordt overeengekomen en is vastgelegd dat ook de kosten die ontstaan door het verlies op de gebiedsontwikkeling Valkenhorst gezamenlijk door de regio worden gedragen op basis van inwonertal”.

– – / – –

Amendement 2: Vervangt het eerste beslispunt door de volgende tekst:

1. Dat voortzetting van de bestaande samenwerking tussen de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude op grond van de Samenwerkingsovereenkomst Warmte Leidse Regio niet gewenst is zolang de kostenverdeling op basis van inwonertal is geregeld;

Schrapt de beslispunten 2, 3 en 4;

En voegt een nieuw beslispunt 2 toe:

2. Verzoekt het college bij een door hen gewenste voortzetting van het project de raad een voorstel voor te leggen waarin de financiering gebaseerd is op (reëel te verwachten en onderbouwde) gebruikersaantallen van stadsverwarming in onze gemeente.

1https://stadszaken.nl/artikel/5286/zorg-over-vervanging-ambtenaren-door-adviseurs-bij-energietransitie

2https://www.pbl.nl/publicaties/gemeentelijke-bestuurskracht-en-de-energietransitie

3https://katwijk.notubiz.nl/document/5850797/1/3__Motie_1__Deltaplan_Duurzame_Woningbouw_%281019152%29_%28aangenomen%29

4https://katwijk.notubiz.nl/document/5850802/1/3__Motie_6__Toekomstbestendige_wijken_en_leeftijdsbestendig_wonen_%281019152%29_%28aangenomen%29

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com