KiesKatwijk brengt rapport uit over Unmanned Valley Valkenburg

De Kracht van Lokale politiek


Een tiental
gemeenten heeft samen met initiatiefnemer gemeente Leiden besloten om een regionale omgevingsvisie op te stellen
voor het gezamenlijke grondgebied. Beleid maken impliceert keuzes doen m.b.t.
de weinige nog voor (her)bestemming beschikbare gronden. Die keuzen worden in
eerste instantie door deskundigen en een stuurgroep gedaan die nauw betrokken
zijn bij het proces. In de besluitvormingsfase zullen de gemeenteraden zich
moeten uitspreken over het werkstuk.

Omgevingsvisie moet moeilijke keuzes
doen
Op woensdag
10 februari was er een bijeenkomst waarin raadsleden uit de 10 gemeenten op de
hoogte werden gesteld van de 80% versie van de omgevingsvisie. Het was ook
beperkt mogelijk daarover meningen te ventileren. Uit de aldaar gemaakte
opmerkingen bleek dat de aanwezige raadsleden zich duidelijk bewust waren van
het dilemma dat het ongestuurd doorgaan met woningbouw ten koste zal gaan van
de laatste nog aanwezige open ruimte in de regio. Vanuit de samenstellers van
de concept omgevingsvisie werd het belang van het behoud van het landschap als
een belangrijke doelstelling voor de omgevingsvisie benadrukt. Dat laatste is
ook bezien vanuit de economische invalshoek van groot belang. Dit bracht bij de
aanwezigen de vraag op tafel wanneer in onze regio v.w.b. woningbouw het bordje
“vol” wordt opgehangen. De mens (en de regio) leeft immers niet bij woningbouw
alleen ?
Uitspraken over Unmanned Valley kan
men niet ontlopen
In dit
verband werd door Katwijkse raadsleden tijdens de genoemde bijeenkomst naar
voren gebracht dat het merkwaardig is dat het Unmanned Valley initiatief tot
nog toe niet is meegenomen bij de omgevingsvisie. Bij Valkenburg doet zich een
keuze voor tussen woningbouw en zeer hoogwaardige werkgelegenheid. Het is
noodzakelijk en zelfs onontkoombaar om hierover een bewuste en rationeel onderbouwde
afweging te maken. De gemeenteraad van Katwijk heeft op 12 februari 2015 al unaniem een motie aangenomen om nader onderzoek te doen naar de
kansen voor Unmanned Valley.
Alle argumenten op een rijtje
De
gemeenteraadsfractie KiesKatwijk heeft naar aanleiding van het voorgaande alle
argumenten die pleiten voor opname van Unmanned Valley Valkenburg in de
Regionale Omgevingsvisie op een rijtje gezet. Dit is gebeurd in de vorm van een
multi-criteria analyse waarbij de twee opties voor dit gebied, namelijk
enerzijds woningbouw en anderzijds hoogwaardige en innovatieve bedrijvigheid in
de vorm van Unmanned Valley, tegen elkaar worden afgewogen. De conclusies zijn
opgenomen in een rapport. De gebruikte wegingscriteria zijn
rechtstreeks overgenomen uit de provinciale structuurvisie waaraan de regionale
omgevingsvisie moet voldoen.

Uitkomst afwegingsproces glashelder
De uitkomst
is dat op grond van de provinciale uitgangspunten (de zg. “rode draden”) die in
de provinciale structuurvisie zijn opgenomen, de optie Unmanned Valley vele
malen hoger scoort dan woningbouw op deze locatie. Hieruit moeten consequenties
worden getrokken.
Heroverweging is noodzakelijk
Op grond
daarvan vraagt KiesKatwijk aan de samenstellers van de omgevingsvisie om
Unmanned Valley Valkenburg in het voorbereidingsproces mee te nemen en om vervolgens
expliciet en op transparante wijze een afweging te maken over de meest gewenste
toekomstige bestemming van de polders waarop voorheen het Vliegkamp Valkenburg
gevestigd was. Er kan niet voorbij worden gegaan aan een heroverweging van deze
bestemming, alleen al omdat de wereld enorm veranderd is sinds het moment (lang
voor de crisis) dat er voor woningbouw werd gekozen.
KiesKatwijk
heeft dit rapport ter kennis gebracht van de Stuurgroep Omgevingsvisie 2040 en
zal het rapport ook aan de leden van Provinciale Staten Zuid Holland aanbieden.
Het onderwerp is tevens actueel omdat de provincie Zuid-Holland zeer binnenkort
een rapport van Grontmij publiceert over Unmanned Valley Valkenburg.
Hier kunt u
het volledige rapport over Unmanned Valley downloaden: LINK
Hier een
eerdere blog van KiesKatwijk over Unmanned Valley: LINK
Zie hier
onze eerdere blogs over de omgevingsvisie: blog1,
blog2, blog3

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com