KiesKatwijk is tegenstander van huisvesting arbeidsmigranten op bedrijventerrein Katwijkerbroek

De Kracht van Lokale politiek


Arbeidsmigranten op een bedrijventerrein
De gemeente Katwijk wil graag
meewerken aan het bouwen van een logiesgelegenheid voor arbeidsmigranten op het
bedrijventerrein Katwijkerbroek. De omwonenden zijn er massaal op tegen maar de
gemeente drukt het door. De achterliggende reden is dat er regionaal in het
samenwerkingsverband Holland-Rijnland afspraken zijn gemaakt om deze
buitenlandse EU-inwoners met hulp van de overheid onder dak te helpen. Jammer
dat de gemeenten geen afspraken hebben gemaakt om ook binnenlandse alleenstaanden
en andere specifieke groepen op de woonmarkt van betaalbare huisvesting te
voorzien. Maar dat is de invloed van de werkgevers die hier een leuk centje
kunnen verdienen en een heleboel rompslomp kunnen uitbesteden. Ondertussen
blijven onze binnenlandse werklozen, en met name de bijstandtrekkers aan de
kant staan. Dat kost de overheid, en dat zijn we allemaal zelf, ook nog een
aardige duit. Maar de gemeente wil niet te beroerd zijn en dus geeft ze de
huisjesmelker die zijn boterham verdient met het verhuren van deze huisvesting
een gratis beheerder als bonus.

De volgende partijen hebben dit mogelijk gemaakt: CDA, SGP, CU, Gemeentebelangen, De Lokalen en D66. Vraagt u eens naar hun motieven ?

De PvdA, VVD, en HvK hebben onze poging om de huisvesting op die plek tegen te houden gesteund. Helaas waren wij in de minderheid.

De kleine lettertjes
Op de achtergrond van dit verhaal speelt het feit dat onze burgemeester
portefeuillehouder van arbeidsmigranten is in Holland-Rijnland. En hij kan
natuurlijk moeilijk tegen Leiden of Noordwijk zeggen dat ze de afspraken moeten
nakomen als Katwijk zelf ook achterloopt op de targets. Het verschil met veel
andere gemeenten is overigens dat Katwijk echt vol is. Daarom moet men ook noodgedwongen uitwijken naar een bedrijventerrein.
Twee moties
Het verlenen van de vergunning voor
het logiesgebouw is een bevoegdheid van B&W. Ze kunnen het dus zelf regelen
zonder de gemeenteraad. Daarom heeft KiesKatwijk twee moties ingediend om hierover
toch een uitspraak van de gemeenteraad te krijgen. Motie 1 vraagt het college om de vergunning te weigeren. Motie 2 verzoekt het college om als men
gratis beheerders uitdeelt ook de scholen in Katwijk een gratis beheerder te
geven. Scholen zijn toch belangrijker als huisjesmelkers zou je denken. Niet
dus, niemand steunde KiesKatwijk. De eerste motie haalde het ook niet. CDA,
SGP, CU, Gemeentebelangen, De Lokalen en D66 zijn voorstander van het
huisvesten van arbeidsmigranten op het bedrijventerrein en hebben de motie dus
niet gesteund.
De motieven van KiesKatwijk
De meeste zaken zijn ingewikkeld
en vragen een afweging op meerdere factoren en dat geldt ook hier. Daarom wil
ik nog eens duidelijk opschrijven waarom KiesKatwijk die huisvesting daar wilde
tegenhouden. Niet iedereen kan lange teksten aan, u bent dus gewaarschuwd het
wordt een lang verhaal.
 1. We zijn niet tegen het huisvesten
  van arbeidsmigranten. Als EU inwoners hebben deze mensen gewoon recht om in
  Nederland te werken, en dus zullen ze hier ook moeten wonen. Die gelijke
  behandeling betekent in onze ogen dat arbeidsmigranten qua huisvesting als
  reguliere Nederlandse burgers moeten worden behandeld.


 2. We hebben daarom grote bezwaren
  tegen het oprekken en verdraaien van regels, richtlijnen en goede gebruiken om iets
  toe te staan voor deze specifieke doelgroep dat we nooit voor een andere groep
  burgers of voor een individuele burger zouden toestaan. Een hotel of gebouw
  voor jongerenhuisvesting zou nooit worden toegestaan op een industrieterrein.
  Hier lijkt de gemeente de stichting van een dergelijk gebouw actief te willen bevorderen
  en te faciliteren, met benutting van de mazen van de wet en op een locatie die absoluut
  niet geschikt is.

  We hebben tot nog toe geen actieve bemoeienis van de gemeente gezien om iets extra’s
  te doen op het gebied van huisvesting voor specifieke doelgroepen als Katwijkse
  jongeren of alleenstaanden. En we hebben ook niet gezien dat men actief op zoek
  is gegaan naar de mazen in de wet om voor deze specifieke doelgroepen kost wat
  het kost huisvesting te realiseren. Wel heeft men het pleidooi van KiesKatwijk
  om zelf goedkope huurwoningen te realiseren, o.a. voor specifieke doelgroepen,
  naast zich neergelegd. Het komt dan merkwaardig over als de gemeente voor
  arbeidsmigranten wel de uiterste inspanningen doet, en daarnaast zelfs de
  regelgeving rond bestemmingsplannen creatief gaat interpreteren, iets wat men
  voor anderen nooit zou doen. KiesKatwijk hanteert het principe “gelijke
  monniken, gelijke kappen” en verzet zich daarom tegen het vrijgeven van deze locatie voor
  huisvestingsdoeleinden. De locatie
  is in onze ogen niet geschikt. Wonen doe je in woongebieden en op
  industrieterreinen hoort bedrijvigheid.


 3. Voor alle duidelijkheid,
  KiesKatwijk speelt hier dus zeer beslist niet de kaart van sociale
  onveiligheid. Wij gaan er van uit dat een concentratie van 65 buitenlandse
  werknemers net zo veilig of onveilig is als wanneer er sprake zou zijn van 65
  alleenstaande binnenlandse werknemers.


 4. In het B&W voorstel wordt
  niet gesproken over het van gemeentewege gratis ter beschikking stellen van een
  beheerder gedurende 20 uur per week. In een gespreksverslag wordt dit wel
  vermeld. Wij achten dit ongepast en principieel onjuist omdat de huisvesting
  een commerciële bedrijvigheid omvat. Beheren van het gebouw in onderdeel van de
  bedrijfsvoering en door hier van overheidswege gratis in te voorzien zal er
  sprake zijn van staatssteun. Om deze reden heeft KiesKatwijk een
  motie ingediend waarin de raad wordt uitgenodigd om aan Katwijkse scholen die dit
  wensen ook een gratis beheerder van gemeentewege ter beschikking te stellen.
Besluit niet in
overeenstemming met eigen beleid
We hebben naast deze afweging van principes en belangen nog
wel een aantal aanvullende overwegingen. Op 2 december 2014 heeft het college
van B&W haar eigen beleid vastgesteld m.b.t. huisvesting van
arbeidsmigranten. Naar onze mening voldoet het huidige voorstel op de volgende
punten niet aan de eisen die men in 2014 zelf heeft opgesteld:
 1. Het uitgangspunt is
  kleinschaligheid. In art. 3 van het eigen beleidsstuk wordt een bovengrens van
  20 bedden aangegeven. In bijzondere gevallen, nl als er sprake is van
  bestrijding van leegstand van bestaande (kantoor)gebouwen, kan er afgeweken
  worden van deze bovengrens van 20 bedden.


 2. Er worden tal van aanvullende
  eisen geformuleerd, bijvoorbeeld op het gebied van verkeersveiligheid, waaraan
  in onze ogen niet of met moeite kan worden voldaan. In gebieden waar gewoond
  wordt moet individueel getoetst worden op maatschappelijke
  aanvaardbaarheid
  . Naar onze mening is die eis ook voor Katwijkerbroek
  relevant. De reacties van omwonenden zijn helder wat de maatschappelijke
  aanvaardbaarheid betreft en ook dat is voor KiesKatwijk een factor van belang
  waaraan we ons in dit geval willen conformeren. De zaak is niet dusdanig van
  gewicht en het maatschappelijk belang is niet zo groot dat we deze specifieke
  kwestie tegen de wil in van bewoners in moeten “doorduwen”. Voor ons wegen de
  belangen van de inwoners dus in dit geval zwaarder dan die van de werkgevers
  die er voor kiezen om met arbeidsmigranten te werken.
Andere gemeenten doen niets of te weinig
Tenslotte speelt nog de
overweging dat wij om een aantal redenen voor de gemeente Katwijk geen noodzaak
zien om meer dan een gewone inspanning
te doen om huisvesting voor arbeidsmigranten te faciliteren:
 • In het samenwerkingsverband
  Holland-Rijnland zijn leden van ons College van B&W destijds akkoord gegaan
  met een (inspannings)plicht tot huisvesting van 500 arbeidsmigranten. Hierbij
  is op een nogal willekeurige wijze een contingent bepaald dat vervolgens per
  gemeente is omgeslagen op basis van inwonertal. Dit is een zeer discutabele en
  nogal onverstandige werkwijze. Het zou eerder voor de hand hebben gelegen om
  criteria als bebouwingsdichtheid, bebouwbaar grondoppervlak of
  bevolkingssamenstelling in een omslagstelsel te verwerken. Het is bij
  praktijkonderzoek gebleken dat er in de gemeente Katwijk nauwelijks ruimte te
  vinden was voor zowel een concentratie arbeidsmigranten als voor een AZC. Bij
  de meeste buurgemeenten is die situatie qua beschikbare ruimte absoluut
  gunstiger. Desondanks komt de huisvesting van arbeidsmigranten daar niet of
  nauwelijks van de grond. De gemeente Leiden heeft zelfs verklaard in het geheel
  geen inspanningen te verrichten omdat men al zoveel studenten en expats moet
  huisvesten.

  KiesKatwijk is van mening dat de gemeenteraad haar eigen beleid moet
  vaststellen en niet gebonden is aan afspraken die in het verleden door
  collegeleden in een samenwerkingsverband zijn gemaakt. In ieder geval zijn wij
  niet gedwongen om alle reguliere eisen, richtlijnen en gebruikelijke
  gedragswijzen bij het verlenen van dit soort vergunningen ter zijde te stellen
  om daardoor koste wat het kost
  arbeidsmigranten te kunnen huisvesten. Wij zien dat gedrag ook niet bij
  omliggende gemeenten. Bovendien, wat is een bestemmingsplan nog waard en wat is
  de voorbeeldfunctie van de gemeente nog waard, als we met oneigenlijke middelen
  woonconcentraties op industrieterreinen gaan toestaan ? Willen we als bestuur
  echt onze relatie met de eigen inwoners op het spel zetten door iets door te
  drukken dat maatschappelijk niet aanvaardbaar is ? Welke of wiens belangen zijn
  daarmee gediend ?

KiesKatwijk concludeert bij de
beantwoording van dit type vragen dat we verstandig moeten zijn en geen
woonconcentratie met 64 arbeidsmigranten op een industrieterrein moeten
toestaan. Helaas werden we hierbij niet gesteund door een meerderheid in de
gemeenteraad.
Op de achtergrond speelt dat een gemeente als Katwijk met relatief veel laagopgeleiden zeer kwetsbaar is voor verdringing op de arbeidsmarkt van deze inwoners door arbeidsmigranten. Daar komen we een volgende keer op terug.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com