KiesKatwijk komt met motie over windmolens langs het Valkenburgse Meer

De Kracht van Lokale politiek


Het college van
B&W heeft een zienswijze (protest) ingediend tegen het voorstel van het
Kabinet om een groot aantal windmolens voor de kust te plaatsen. Daar zitten we
in Katwijk niet op te wachten want we zijn zuinig op natuur en landschap. Het
is zowel voor bezoekers als voor de eigen inwoners van erg groot belang om onze
leefomgeving te beschermen omdat dat belangrijk is voor ons welbevinden. We
weten natuurlijk ook dat natuur en landschap daarnaast een economische waarde
vertegenwoordigen. 
Helaas heeft men in
Nederland niet zo de gewoonte om dat maatschappelijk belang ook in voldoende
mate mee te nemen in de besluitvorming rond het ruimtelijk beleid, omdat het belang
minder goed in geld te meten is. Deze problematiek speelt bijvoorbeeld ook bij
de keuze voor de toekomstige bestemming van het Vliegveld Valkenburg. Het
maatschappelijk belang van die groene long, zeker in combinatie met gebruik
t.b.v. hoogwaardige werkgelegenheid (Drone Valley), weegt vele malen zwaarder
dan het belang van de eigenaar-ontwikkelaar RVB die graag eenmalig wil cashen.
De gemeenteraad gaat
donderdag waarschijnlijk met ieders steun een motie aannemen waarin het
standpunt van het college van B&W, dat de belangen van natuur en landschap (en
de economische waarde daarvan) zwaarder moeten wegen dan korte termijn
geldelijk gewin, wordt gesteund. Het is overigens zeer onwaarschijnlijk dat de
Tweede Kamer hiervan onder de indruk zal raken want de kaarten lijken al geschud. 
Voor KiesKatwijk is
het vervolgens logisch en vanzelfsprekend om die zelfde argumentatie van het
college van B&W ook toe te passen op de geplande windmolens langs het
Valkenburgse Meer. Dat standpunt hebben we vastgelegd in een motie. Daar komt
nog bij dat er met straks meer dan 700 windmolens in de “voortuin” toch nauwelijks
nog behoefte kan bestaan aan een klein aantal windmolens in de “achtertuin”,
vlak bij het dorp Valkenburg ? Genoeg is genoeg, zegt KiesKatwijk, laten we de
groene long tussen Valkenburg en Wassenaar zo goed mogelijk in stand houden.
De tekst van de motie

De
raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 18 juni 2015,
Constaterende
dat:
a)     
het kabinet
voornemens is om vele honderden windmolens in de Noordzee langs de kust te
plaatsen;b)     
het college van
B&W van de gemeente Katwijk op 5 juni een zienswijze heeft ingediend op “Voornemen
windenergie op zee, aanpassing gebied Hollandse Kust” (484142)
Overwegende
dat:
a)     
precies dezelfde
argumenten (horizonvervuiling) die het college gebruikt tegen de windmolens op
zee ook van toepassing zijn op de plaatsing van windmolens langs het
Valkenburgse Meer, met dien verstande dat deze windmolens veel dichter bij de
bebouwde kom zijn gesitueerd;b)     
bij plaatsing van
vele honderden windmolens voor onze kust de plaatsing van enkele stuks in
Valkenburg overbodig kan worden geacht;c)     
het prestige en
het vertrouwen in het openbaar bestuur gebaat zijn bij consequent en eenduidig
beleid;
Spreekt
als zijn mening uit dat de windmolens langs het Valkenburgse Meer niet
geplaatst dienen te worden, en nodigt het college uit de daartoe strekkende
maatregelen te treffen ten einde dit te effectueren.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com