KiesKatwijk publiceert alternatieve Economische Agenda voor Katwijk

De Kracht van Lokale politiek


Op
donderdag 4 juni wordt in de gemeenteraad van Katwijk de Economische Agenda
besproken. Het stuk is door de gemeente en de ondernemersvereniging KOV samen
opgesteld. Een extern onderzoek leverde een “Economische Foto” op die de
onderlegger vormt voor de beleidsnota van de gemeente. KiesKatwijk is
teleurgesteld over de koers en het ambitieniveau dat het stuk uitstraalt en
heeft daarom een eigen nota geschreven onder de titel “Go with the flow”. Belangrijke aspecten in ons verhaal zijn dat er een “Deltaplan” voor het verhogen van het opleidingspeil moet komen en dat we er alles aan moeten doen om Drone Valley op het Vliegkamp Valkenburg te bevorderen.
Toerisme en Sierteelt gaan ons niet redden
KiesKatwijk
is het niet eens met de eenzijdige nadruk die in de gemeentelijke nota wordt
gelegd op het toerisme en de sierteelt. Die leveren niet de hoeveelheid en
kwaliteit aan banen op die in de toekomst nodig zijn. De trend is dat zowel
handmatige als kantoorarbeid in snel tempo wordt vernietigd door robotisering
en digitalisering. De toekomst is aan kennisintensieve hightech. 
We hebben
behoefte aan academici en Hbo’ers met de juiste opleiding of vaklieden die tot
de top behoren. KiesKatwijk noemt in haar alternatieve nota als voorbeeld de
Belastingdienst waar een kwart van het personeelsbestand aan de dijk wordt
gezet. Deze mensen worden vervangen door een veel kleiner aantal hoog opgeleide
ICT’ers. Dit is een teken aan de wand, evenals bijvoorbeeld het feit dat
landelijke retailketens een voor een het loodje leggen.
We zijn niet klaar voor de toekomst
KiesKatwijk constateert dat er een enorme uitstoot van banen is voor
laagopgeleiden. Er vindt bovendien verdringing op de overblijvende banen plaats
door hogeropgeleiden. Tegelijkertijd zien we dat het opleidingsniveau van
Katwijkers lager is dan elders. De enige conclusie die daaruit getrokken kan
worden is dat we moeten inzetten op verhoging van de kwalificaties van mensen
en daarnaast op het aantrekken van toekomstbestendige hoogwaardige
werkgelegenheid.
De lat moet hoger
KiesKatwijk
wil een verschuiving in het beleid van korte termijn denken naar lange termijn
denken, en van aandacht voor de bestaande bedrijvigheid naar aandacht voor
toekomstbestendige groeisectoren en bedrijvenclusters.

Dreigende tweedeling in de maatschappij

KiesKatwijk
wil een dam opwerpen tegen de voortschrijdende tweedeling in de maatschappij. Grotere tegenstellingen tussen kansrijken en kanslozen is een probaat recept
voor maatschappelijke onrust en erger. Het resultaat van de enquête naar de
koopkracht van huurders was voor ons een wake up call. Straks zijn we een dorp
met prachtige voorzieningen die nog maar weinigen kunnen betalen. Katwijk moet
niet het afvoerputje van de regio worden. Het economisch beleid is een van de
middelen om dit te voorkomen.

Enkele
concrete actiepunten uit “Go with the flow” zijn:

 •  KiesKatwijk
  wil een “deltaplan” om het opleidingspeil van inwoners te verhogen. Als eerste
  stap moet er specifiek onderzoek worden gedaan dat een “Sociale Foto” oplevert;
 • KiesKatwijk
  wil haring of kuit over de haalbaarheid van woningbouw op het Vliegkamp
  Valkenburg. We kunnen ons niet permitteren om die gronden nog langer
  maatschappelijk onrendabel te laten liggen. De Economische Foto wijst er
  terecht op dat we heel goed moeten nadenken over de bestemming van de uiterst
  schaarse ruimte in onze omgeving.

  Naar onze mening is woningbouw aldaar
  financieel onhaalbaar, en overigens ook om andere redenen onwenselijk. De lange
  radiostilte, het weigeren om informatie aan raadsleden te verstrekken en het
  uitblijven van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) is een veeg teken. Wij eisen
  dat er op korte termijn duidelijkheid komt over de haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling
  zodat er knopen kunnen worden doorgehakt;

 •  “Go
  with the flow” betekent dat Katwijk de unieke kans die met Drone Valley
  voorbijkomt moet benutten. In de eigen Economische Agenda laat KiesKatwijk zien
  dat een dergelijk “Entrepreneurial Ecosystem” slechts onder zeer specifieke
  omstandigheden levensvatbaar kan zijn. Het Vliegkamp Valkenburg lijkt aan alle
  eisen te voldoen om een succesvolle banenmotor te kunnen worden;
 • KiesKatwijk
  vindt het principieel onjuist dat er grote sommen overheidsgeld worden gestoken
  in de particuliere sector van de toeristenindustrie. Dat doen we bij de
  sierteelt ook niet. Ondernemers moeten hun eigen marketingkosten betalen en
  niet de belastingbetaler. KiesKatwijk kwalificeert dat als overheidsgeld
  verbranden. Als alternatief wijst KiesKatwijk er op dat de taak van de overheid
  er uit bestaat om infrastructuur en overige voorwaardenscheppende zaken te
  regelen. Het Kustwerk Katwijk en de Zeereepgarage worden daarbij als lichtende
  voorbeelden genoemd.

 Downloaden:

“Go with the Flow”, alternatieve Econonomische Agenda van KiesKatwijk
 

De Economische Agenda van de gemeente Katwijk
 

De Economische Foto, onderzoeksrapport waarop de Economische Agenda gebaseerd is

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com