KiesKatwijk zet vraagtekens bij voorkeursvariant R-net

De Kracht van Lokale politiek


De fractie
van KiesKatwijk zet vraagtekens bij het omzetten van rotondes naar kruispunten
met verkeersregelinstallaties (V.R.I.’s). Deze kruispunten worden voorgesteld
om de doorstroming van het busverkeer te bevorderen. KiesKatwijk denkt dat ook
andere oplossingen mogelijk zijn. Daarom zullen we tijdens de
gemeenteraadsvergadering op 18 juni vragen of handhaving van de rotondes
mogelijk is als deze voorzien worden van een Rotonde Doseerinstallatie
(R.D.I.).
Verder komen
we met een andere oplossing voor de nieuwe fietsroutes. Die aanpassingen zijn noodzakelijk
zijn geworden door de nieuwe kruisingen. Twee extra fietstunneltjes zorgen er in
de variant van KiesKatwijk voor dat het fietsverkeer sneller en veiliger wordt
en tegelijkertijd levert dat winst op voor de doorstroming van het autoverkeer.

Vragen
KiesKatwijk over varianten in de route van R-net

 • Is voor de locaties waar men nu de
  rotondes wil vervangen door kruispunten met V.R.I. ook overwogen om de betreffende
  rotondes te voorzien van een R.D.I. (Rotonde Doseer Installatie) ? Zo nee, waarom niet ?


  Toelichting:


  Deze R.D.I. wordt automatisch
  ingeschakeld om de bus voorrang te verlenen of indien de verkeerssituatie daar
  om andere redenen aanleiding toe geeft. Als de bus gepasseerd is gaan de
  verkeerslichten weer uit en is weer sprake van een normale rotonde. • Hoe denkt men over een nieuwe
  variant waarbij de fiets-/voetgangersoversteekplaatsen ook in de oost-west
  richting  over de Kon. Julianalaan
  vervallen ?

  Toelichting:

  Bij deze variant wordt een
  fiets-/voetgangerstunnel toegevoegd onder de Zeeweg ter hoogte van het
  Mierenweidepad. Tevens wordt de oversteek voor fietsers/voetgangers over de
  steeds drukker wordende Julianalaan ter hoogte van de Nieuwe Duinweg vervangen
  door een fiets-/voetgangerstunnel. Het twee richtingsfietspad aan de noordzijde
  van Zeeweg-oost kan vervallen (inclusief viaductje aan noordzijde nieuwe
  tunneltje bij Waterloopje). Hier kan een vrijliggende busbaan worden aangelegd.

Een
plaatje
Omdat de
voorgestelde situatie die met de tweede vraag samenhangt niet makkelijk door iedereen
direct in beeld kan worden omgezet hierbij een tekening ter toelichting:

Financiering
van de nieuwe varianten

De twee
voorgestelde nieuwe fiets-/voetgangerstunnels vloeien automatisch voort uit de
doorstroommaatregelen die ten gevolge van de introductie van R-net noodzakelijk
zijn geworden. Het kruispunt Zeeweg/Kon. Julianalaan wordt in onze variant volledig
fiets- en voetgangersvrij gemaakt wat tot lagere complexiteit, lagere kosten en
betere doorstroom van auto- en busverkeer leidt.

Indien de rotondes (evt. voorlopig) gehandhaafd blijven levert dat ook nog eens
een kostenbesparing op. Anders gezegd, de fietssituatie is verkeerstechnisch
volkomen vervlochten met de situatie van R-net. Als R-net de bestaande situatie
voor fietsers compliceert dan moet “R-net” ook betalen voor een goede oplossing
van de daardoor veroorzaakte problemen.

Rotonde
met R.D.I.
Een rotonde
met verkeerslichten is vooralsnog the best of both worlds. De verandering van
de fietsroute geeft bovendien ruimte om een vrije busbaan aan te leggen aan de
noordzijde van Zeeweg-oost doordat het fietspad aldaar vervalt. Het handhaven van
de beide rotondes geeft een groot kostenvoordeel, waardoor er mogelijkheden
ontstaan de situatie elders te optimaliseren. Met een R.D.I. is de levensduur
van de rotonde waarschijnlijk ook te verlengen doordat een “slimme” installatie
in de toekomst ook kan worden benut om het “vastlopen” van de rotonde bij
piekverkeersaanbod te voorkomen. De hier voorgestelde oplossing kan desnoods
als een tussenmaatregel worden gezien, waardoor de omzetting naar een kruispunt
in de tijd naar achteren kan worden verschoven. De bevolking wil de rotondes
handhaven.
Rotonde met doseerlicht
 Geen
halve maatregelen
Om allerlei
voordelen te behalen is in de provinciale voorstellen de fietsroute in de
noord-zuid richting langs het voorgestelde nieuwe kruispunt Zeeweg/Kon.
Julianalaan verwijderd. Uiteraard is in compenserende maatregelen voorzien.

KiesKatwijk stelt voor om die gedachte consequent door te zetten, en geen halve
en dus suboptimale maatregelen te nemen. Deze gedachte impliceert dat we ook de
fietsroute in de oost-west richting rond het genoemde kruispunt willen
verwijderen. Dat vermindert de complexiteit van het kruispunt (c.q. rotonde met
R.D.I.) enorm. De compenserende maatregelen bestaan uit het aanleggen van
fiets-/voetgangerstunneltjes ter hoogte van het Mierenweidepad onder de Zeeweg
en ter hoogte van de Nieuwe Duinweg onder de Julianalaan.Voordelen van beide opties
De voordelen zijn evident. Zowel het fietsverkeer als het autoverkeer kunnen in
beide voorstellen beter doorstromen. De veiligheid voor fietsers wordt vergroot.
Mochten we er met een rotonde met R.D.I. over een aantal jaren niet meer
uitkomen (ik betwijfel dat omdat een rotonde met een in werking zijnde R.D.I.
gelijk staat aan een kruispunt met V.R.I. in een iets andere vormgeving) dan
kan er altijd nog in de toekomst worden omgebouwd naar een kruispunt.

Met name de fietsroutes in de noord-zuid richting zijn een probleem in Katwijk.
In combinatie met het geplande tunneltje bij het Waterloopje ontstaat er in
onze variant een prachtige ongestoorde rondweg voor fietsers rond het
verkeershart van Katwijk aan Zee. Fietsers zullen deze routes min of meer
automatisch als voorkeursroutes gaan gebruiken omdat de doorstroom maximaal is.
De fietsroute van het achterland naar de kust is in ons voorstel beter en zal
ook nog eens minder belasting op het kruispunt Zeeweg/Karel Doormanlaan geven.

Een aan te bevelen optie is nog om aanvullend het geplande voetpad in het Cleyn Duinpark
dat parallel loopt met de Zeeweg als een gecombineerd voetgangers-/fietspad aan
te leggen.

Via deze LINK kunt u een wetenschappelijk rapport downloaden waarin een onderbouwing te vinden is voor de stelling van KiesKatwijk dat de turborotonde Zeeweg/Kon. Julianalaan prima vervangen kan worden door de bestaande rotonde te voorzien van een R.D.I. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com