Motie “Gelijke monniken, gelijke kappen”

De Kracht van Lokale politiek

Verdichting niet beperken tot locaties die in handen zijn van derden.

De raad van de gemeente Katwijk, in vergadering bijeen op 4 april 2024,

Constaterende dat:

 • De gemeente Katwijk naast de geplande nieuwbouw van 5600 woningen in het uitleggebied Valkenhorst nog 2500 woningen wil toevoegen binnen de bestaande dorpskernen, mits dit mogelijk is;
 • B&W van plan is om de bestaande regelgeving rond parkeren in bepaalde wijken aan te passen, zodat er geen wettelijke beperkingen meer zijn om extreme verdichting toe te passen op locaties die in handen zijn van projectontwikkelaars;
 • Beperking van het aantal auto’s dat per woning in de wijk mag worden geparkeerd onderdeel vormt van de plannen, en dat hieraan tevens invoering van parkeerbelasting wordt gekoppeld;
 • Dit voornemen wordt gemotiveerd door de stelling dat hierdoor op deze locaties in bestaande woonkernen meer betaalbare woningen beschikbaar kunnen komen;
 • Hierbij als motivering vooral de zorg voor woonconsumenten met een zwakke positie en weinig mogelijkheden om onder dak te komen wordt gekoppeld, zoals starters, ouderen (al of niet met zorgbehoefte) en meer in het algemeen mensen met een inkomen dat het onmogelijk maakt om een woning te financieren;
 • Het ontbreken van parkeerregulering ook wordt gebruikt als reden voor het feit dat het de gemeente langjarig niet gelukt is om de realisatie van een Knarrenhof te bevorderen;
 • Er wordt aangevoerd dat er een “eerlijk verhaal” zou zijn omdat er een onontkoombare keuze moet worden gemaakt waarbij de belangen van bepaalde inwoners het moeten afleggen tegen die van woningzoekenden;

Van mening dat:

 • Het merkwaardig is dat de verdichting met name gekoppeld wordt aan gronden die in handen zijn van grondspeculanten en ontwikkelaars;
 • Er bij verdichting c.q. de toevoeging van woningen in bestaande wijken er in eerste instantie moet worden gekeken naar gronden die in handen zijn van de overheid, omdat hier eenvoudiger betaalbare woningbouw te realiseren is;
 • Het aanbeveling verdient om de maatschappelijke lasten (en lusten), en de financiële en andere nadelen en lasten die voor inwoners samenhangen met verdichting, in bestaande woonwijken zo eerlijk mogelijk te verdelen, zodat inwoners in wijken en dorpsdelen gelijk worden behandeld;
 • Door spreiding en uitbreiding van locaties t.b.v. verdichting er binnen meerdere wijken mogelijkheden ontstaan om de verdichting op andere locaties te extensiveren;
 • Bij gebruik van eigen grond voor sociale woningbouw er compensatie kan plaatsvinden voor locaties waar te weinig betaalbare woningbouw wordt gerealiseerd;
 • Als de argumentatie klopt dat parkeerregulering leidt tot meer mogelijkheden voor betaalbare woningen deze theorie dan ook zou moeten gelden voor wijken waar reeds parkeerregulering bestaat;

Spreekt als zijn mening uit dat:

 • Onverlet de mogelijkheden die er zijn om minder verdichting in bestaande wijken te compenseren door meer betaalbare woningen in uitbreidingslocaties te realiseren, er daarnaast ook gekeken moet worden naar verdere toevoeging en spreiding van locaties voor verdichting binnen het totale gebied van alle bestaande woonwijken, zodat de lasten en lusten eerlijker verdeeld worden binnen onze gemeente;
 • Daarbij in eerste instantie gekeken moet worden naar eigen grond, zodat de afhankelijkheid van particuliere grondeigenaren kan worden verminderd;

Verzoekt het College van B&W:

 • Bij wijze van pilot op de mogelijkheden die bovenstaande beleidslijn biedt eenstudie te doen naar de hoeveelheid woningen die kan worden toegevoegd op de volgende drie locaties, met name voor een Knarrenhof en andere vormen van seniorenhuisvesting, omdat deze doelgroepen zijn aangewezen op bestaande wijken met voorzieningen in de directe omgeving:

  • Locatie Abeelplein (plantsoen)
  • Plantsoen de Waal Malefijtstraat/Vlierstraat
  • Locatie Parklaan

Toelichting

Als de gemeente Katwijk blijkbaar bereid is tot extreme maatregelen, zoals het aanpassen van de eigen regels rond ruimtelijke ordening, die er niet zonder reden zijn, en waarmee men grote risico’s neemt, dan is het goed om deze risico’s (en de lasten en lusten) te spreiden. De ferme houding die op het onderwerp “parkeerregulering” c.q. “extreme verdichting” door de coalitiepartijen wordt aangenomen onder het motto “we kunnen niet iedereen tevreden stellen” moet dan qua locaties en betrokken wijken breder worden toegepast. Wellicht kan de toespitsing op het mogelijk maken van seniorenhuisvesting (doorstroming), en de keuze voor het gebied waar reeds parkeerregulering wordt toegepast, het begrip doen toenemen dat als er gekozen wordt voor extreme maatregelen we die benadering dan ook voor de hele gemeente zouden moeten laten gelden. Ten voordele van onze inwoners en het algemeen belang, en om het draagvlak voor pijnlijke maatregelen te vergroten.

Bij de locaties Abeelplein en de Waal Malefijtstraat gaat verdichten zorgen voor minder groen. Maar dat er andere functies in de knel komen bij verdichten is natuurlijk per definitie het geval omdat grond niet tegelijk voor meerdere doeleinden inzetbaar is. Dat geldt ook voor de door B&W genoemde commerciële locaties. Als de afweging daar uitvalt in het voordeel van verdichten dan zou die beoordeling hier precies hetzelfde moeten zijn.

De Parklaan ken twee gescheiden rijbanen en ook nog een ventweg. Die weg kan worden veranderd in een normale tweebaansweg waardoor er een enorm oppervlakte aan gemeentelijke grond vrijkomt die voor woningbouw geschikt is. De genoemde locaties zijn ook nog eens op loopafstand van het nieuwe Salem van waaruit dienstverlening kan worden verleend voor de senioren. Als de ruimte op de genoemde locaties op creatieve wijze wordt ingevuld (geen hoogbouw) dan kan dit tot een verrijking van onze gemeente leiden in allerlei opzichten.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com