Julianabrug: een plank over het water of een verbinding met de allure van een Erasmusbrug

De Kracht van Lokale politiek

Vanavond spreekt de gemeenteraad over een
Julianabrug als een soort goedkope plank over het water, terwijl er tevens een
keuze is voor een Erasmusbrug op Katwijkse schaal. Dat ging als volgt.
Spuuglelijk
De fietser staat centraal,
althans in het papieren coalitieakkoord.
Op 14
februari heeft de gemeenteraad beslist dat er een nieuwe Julianabrug moet komen
met 4 rijbanen en in beide rijrichtingen een apart fietspad en voetpad. In de vorige aflevering hebben we daar
plaatjes van getoond. Ergens op het gemeentehuis is er daarna blijkbaar een
ander idee populair geworden. Een twee-richtings fietspad aan de oostzijde van
zowel de Biltlaan als op de brug.
In de teksten
van dit dossier wordt beweerd dat B&W op 9 april besloten zou hebben dat er
langs de Biltlaan een 2-richtingsfietspad zou moeten komen. Vreemd genoeg is
dit besluit niet terug te vinden in de notulen van die B&W vergadering. Hier
klopt iets niet. Zo’n besluit zou trouwens niet legaal zijn omdat de
gemeenteraad daarover gaat en bovendien zou zo’n besluit tevens in strijd zijn
met de door de Raad vastgestelde uitgangspunten voor de brugindeling.

Het dedain voor de gemeenteraad is groot

Als de raad namelijk
met de uitgangspunten voor de brug vastlegt dat er enkelzijdige fietspaden
komen op de brug kun je niet tegelijkertijd contrair besluiten dat er op de
Biltlaan een mogelijkheid zou openstaan om daar voor iets anders te kiezen.
Merkwaardig dat men die contradictie op het Gemeentehuis niet heeft ontdekt. Of
is het dedain voor de gemeenteraad zo groot dat men gewoon zijn eigen zin doet
?Vervolgens
gaat B&W zowel naar de pers als naar de inwoners met een ontwerp dat
volledig in strijd is met de uitgangspunten van de raad. De inhoudelijke argumenten
voor die keuze worden nergens gegeven. Vasthouden aan de beeldkwaliteit van de
oude brug is een gelegenheidsargument dat niet voorkomt in het eisenpakket dat
door de raad is vastgesteld. Het is ook bijzonder gezocht want de bestaande
brug is gewoon spuuglelijk.Zo kan het ook
Kortom
B&W is haar boekje (ver) te buiten gegaan en er is naar onze mening fors geblunderd
in dit dossier. Als je als college denkt dat de raad het niet goed heeft gedaan
moet je eerst naar de raad om te vragen of het anders kan. Pas daarna ga je de
zaak, na wijziging van het raadsbesluit, op een andere wijze uitwerken en
bespreken met derden. Deze gang van zaken kan de gemeenteraad nooit over haar
kant laten gaan.Het kan ook anders en beter
Als ik nu
even versneld doorspoel naar het standpunt van KiesKatwijk dan komt dat overeen
met datgene wat we ook als gemeente bij de overkluizingen (=viaducten) over de
Rijnlandroute nastreven. Die situaties zijn volkomen vergelijkbaar. Hier moeten
dorpsdelen die geïsoleerd van elkaar zijn een verbinding krijgen. Geen “plank over de weg of over het water
maar een brede strook met een hoge verblijfskwaliteit o.a. door ruime
toepassing van groen is hier het recept. 
Kwaliteit is onze reclame
Die kwaliteit heeft de Hoornes verdiend
en is de eerste stap naar een veel bredere upgrading van die wijk. We
investeren daar nu al ruim in, b.v. door de aanpak van het winkelcentrum vlak
achter de Julianabrug. En onze fractie zou dat beleid willen doorzetten met een
tijdige sloop van de drie torenflats, en uiteraard ook met een kwalitatief
uitstekende brug die je daar nu voor meerder generaties neerlegt. Goedkoop zou
hier duurkoop zijn. U wilt de Hoornes afschepen met een plank.Samenvatting
Wij hanteren samenvattend
de volgende inhoudelijke argumenten voor onze keuze voor meer kwaliteit:Wees consequent en
consistent
Er
is geen reden om af te wijken van de oorspronkelijke Nota van Uitgangspunten
die een brede brug impliceert met 4 rijbanen en in beide rijrichtingen een separaat
voet- en fietspad. Dat is geheel conform het coalitieakkoord waar is
vastgesteld dat de zwakke verkeersdeelnemers centraal gesteld zouden worden. De
oorspronkelijke opzet heeft de beste functionaliteit.Doe De Nieuwe Bestuursstijl
Er
is alle reden om conform De Nieuwe Bestuursstijl uit het coalitieakkoord gehoor
te geven aan de wensen van inwoners, zoals o.a. naar voren gebracht door
Katwijk Smart Village en anderen. Dat is ook conform de wens van deze
gemeenteraad die bij de uitgangspunten heeft voorgeschreven dat er aandacht
moet zijn voor groen en duurzaamheid.Beknibbel niet op de
verkeerde dingen
Er
dient hier niet beknibbeld te worden op de kosten omdat het vitale infrastructuur
betreft die bovendien een belangrijke rol kan spelen op het belangrijke gebied
van vergroening, bio-diversiteit en de kwaliteit van het aanzicht van ons dorp.
Het betreft hier dus geen kunstmatige plakmiddelen, zoals Hanging Baskets, die als
een vlag op een spreekwoordelijke strontschuit zouden moeten functioneren. Maar
dit betreft het fundamenteel zorgen voor een schuit die van zichzelf een dusdanige
geweldige schoonheid uitstraalt dat dat soort vlaggen overbodig zijn.Wees ambitieus op de
juiste onderwerpen
Wij
zijn er overigens van overtuigd dat er elders sponsors kunnen worden gevonden
voor een brug die op Katwijkse schaal de rol van de Rotterdamse Erasmusbrug zou
kunnen vervullen. Denk aan Rijnland en het groenfonds van Holland Rijnland. Een
brug als symbool van verbinding, vitaliteit en schoonheid. En bovendien een
stukje infrastructuur, die alle verkeersdeelnemers, ook de zwakkeren zoals
fietsers, voetgangers en de overige schepselen der aarde de beste
functionaliteit biedt.Een domme plank of een
Erasmusbrug ?
Beste raadsleden, we hebben nu de kans om hier iets te laten produceren dat de kwaliteit
van een Vermeer heeft. Laten we geen genoegen nemen met minder. Daar krijgen we
later eeuwig spijt van. Kies niet voor een plank over de sloot, maar voor iets
met meerwaarde dat onze versteende gemeente een beter aanzien kan geven. Onze
inwoners verdienen dat. Onze gemeente kan wel een boost gebruiken om van ons
suffige imago af te komen. Daarom hebben we een amendement ingediend die een brug
met allure en echte verbindingskracht mogelijk maakt.
Jaap Haasnoot

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com