Krijgt Katwijk de WMO op tijd en goed geregeld ?

De Kracht van Lokale politiek


Chaos
Regelmatig
worden we opgeschrikt door TV programma’s of perspublicaties die vragen stellen
bij de haalbaarheid van de drie decentralisaties (codewoord: 3D) die gemeenten
per 1 januari a.s. gerealiseerd moeten hebben. Recent is er een enquête
gehouden door het vakblad Binnenlands
Bestuur
en het NCRV-programma Altijd
Wat
onder gemeenteambtenaren waarbij duidelijk werd dat bijna de
helft van de gemeenteambtenaren en – bestuurders denkt dat de gemeenten onvoldoende
tot slecht zijn voorbereid op de overname van rijks- en provincietaken. Eén op
de vijf voorziet zelfs het uitbreken van chaos. U kunt er hier meer over lezen:
Wethouder Mostert is een prima man
Alles kump goed
KiesKatwijk
zit net als andere partijen in de gemeenteraad op het vinkentouw om te volgen
wat er gebeurt in onze eigen gemeente. In feite moeten gemeenteraadsleden
afgaan op de berichten die wethouders afgeven en op de informatie die
beschikbaar wordt gesteld. Maar we kunnen natuurlijk niet echt in de keuken
kijken en wat er aan de keukentafel door welke medewerkers gaat gebeuren is ook tamelijk onduidelijk. 
Wethouder Mostert is vanzelfsprekend een prima man, misschien wat
weinig plooibaar, maar hij zal ongetwijfeld zijn uiterste best doen om de zaken
geregeld te krijgen. Keer op keer horen wij van hem dat hij de burgers niet in
de steek zal laten op dit dossier. Aan de keukentafel gaat hij alles oplossen.
Goede intenties niet voldoende
Goede
intenties zijn op zo’n belangrijk onderwerp echter niet voldoende. De
gemeenteraad moet open en objectief kijken naar de producten en concrete resultaten
die worden geboekt. Over drie maanden moet de winkel draaien. Als het in Katwijk
werkelijk een chaos zou worden kunnen we moeilijk tegen de burger zeggen dat we
zo goed ons best hebben gedaan en zo hard hebben gewerkt en dat hij het nu verder
zelf maar moet uitzoeken. Daarom moeten we de zaak nuchter, zakelijk en
klinisch bekijken, en ons niet laten leiden door persoonlijke of politieke
affiniteiten met uitvoerende bestuurders die het voor ons moeten regelen.
Het Katwijkse beleidsplan WMO
Ondergetekende
is geen specialist WMO en heeft daarom niet alle bijeenkomsten over de WMO
kunnen bijwonen. Dat heeft vooral agenda-technische redenen omdat deze WMO sessies
altijd parallel lopen met andere sessies  waar ik de burgers van Katwijk moet
verdedigen. Dat heeft trouwens ook voordelen want op die manier kan ik
objectief naar de beleidsproducten kijken die zijn opgeleverd. De burger is ook
geen specialist en in feite moeten we de zaak vanuit de burgers die we als
raadslid vertegenwoordigen bekijken. De raadsvergadering van 22 september was
een belangrijke mijlpaal in dat verband want daar werden het Beleidsplan en de Verordening
WMO 2015 behandeld [1].
Toen ik deze stukken tevoren bekeek ben ik wel een beetje geschrokken.

Beleidsmatige vaagpraterij ?
Het is mij
uit de WMO beleidsnota niet duidelijk geworden dat het helder is hoe de
gemeente Katwijk de precieze organisatievorm, inrichting van processen,
benodigde ICT en administratieve hulpmiddelen, bemensing en de verdeling van taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden gaat regelen. Welk palet aan dienstverlening gaan we nu
in welke vorm aan welke cliënten aanbieden via welke kanalen ? Op welke wijze
gaan de diverse uitvoerende spelers met elkaar samenwerken en hoe zijn de
onderlinge verhoudingen geregeld ? Gezien het ontwikkelingstempo tot nog toe
heb ik ook grote twijfels of de gemeente Katwijk dat in drie maanden tijd nog geregeld
en georganiseerd krijgt.
Nu kan het
zijn dat ik kennis mis en dat er achter de muren van het gemeentefort van alles
op de plank ligt en dat er al veel werk is verricht in samenspraak met de
partijen en organisaties die de zorg over drie maanden daadwerkelijk gaan
leveren. Daarom kijk ik altijd als eerste naar de bevindingen van de
WMO-adviesraad, een soort lokale Raad van State die deskundig is en die onafhankelijke
adviezen geeft. Daar werd ik echter niet vrolijker van. 

De WMO-adviesraad
concludeert in feite hetzelfde. Zij zegt: “dat
uit de nota een grote mate van vrijblijvendheid spreekt en dat het niet
duidelijk is wat nu de feitelijke
beleidsvoorstellen zijn”

Dat lijkt
ons dodelijke kritiek voor een beleidsnota die de praktijk van het volgende
kwartaal moet beschrijven. Als de uiterst deskundige WMO-adviesraad het al
moeilijk vindt om de voorstellen überhaupt te kunnen beoordelen dan geldt voor
de fractie van KiesKatwijk uiteraard hetzelfde.
De heer Jonkman is ook een prima man
Prima vraag gesteld
We zijn
extra verontrust omdat de oorzaken van de onduidelijkheden buiten de gemeente
worden gelegd. Men gaat zich blijkbaar al indekken. De regio moet blijkbaar nog
zaken regelen. Het kabinet was onvoldoende duidelijk over wat het budget zou worden, etc..
Dat verandert natuurlijk niets aan de feiten. 
Naar onze mening moet het
glashelder zijn hoe de zaken op 2 januari in Katwijk geregeld en georganiseerd zijn.
Dat is de verantwoordelijkheid van ons College van Burgemeester en Wethouders.
Deze vraag
is aldus op heldere wijze door ons burgerraadslid
Jos de Best
op tafel gelegd. Precies dezelfde vraag is overigens ook door
het CDA gemeenteraadslid de heer Fedde Jonkman gesteld. Hij moet geacht worden het
meest deskundige raadslid op dit dossier te zijn omdat hij de voormalige
voorzitter van de WMO Adviesraad is.
De burger als proefkonijn
Tenslotte
heeft Jos de Best ook namens KiesKatwijk zijn zorg uitgesproken over het feit
dat het College van B&W in de stukken aankondigt dat we (onvoldoende
voorbereid ?) in 2015 een “proefjaar” zullen ingaan en dat men blijkbaar niet in
staat is om zaken op dit moment concreter te maken. Dat is in de ogen van
KiesKatwijk onaanvaardbaar want daarmee degradeert men de cliënten van de WMO
tot ‘proefkonijnen’.
Hamvragen
We
concluderen dat het College ondanks alle onzekerheden en gebrek aan organisatie
het blijkbaar wel verantwoord vindt om “een sprong in het duister” te doen. Wat
weet de wethouder meer dan wat wij op grond van de nota zouden kunnen weten ?
In de vergadering van 22 september hebben we alleen maar gemeenplaatsen gehoord
maar geen concrete zaken.

In feite
hebben we daarom net als de heer Jonkman van het CDA maar één hoofd- of
hamvraag:
Kan
de wethouder ons garanderen dat er een adequaat uitvoeringsapparaat op 2
januari 2015 aanwezig is dat voldoet aan daaraan te stellen eisen ?Worden
onze burgers die WMO-cliënt of afnemer zijn op adequate wijze bediend vanaf 2
januari en krijgen zij dan wat ze nodig hebben ?
Put your money where your mouth is
Gezien de
grote belangen die op het spel staan en de korte tijd die nog beschikbaar is vinden
we dat, ondanks het feit dat we voldoende vertrouwen in de wethouder hebben, de resultaten van de raadsvergadering over dit onderwerp een
beetje mager. Vooruitlopend op nadere stappen hebben we daarom via de Griffie
de vraag bij het College neergelegd om ons inzicht te geven in de concrete planning
van activiteiten op WMO gebied en de daarbij op te leveren resultaten en
producten.

Kun je om een boodschap sturen

Wethouder van Duijn (ook een prima man trouwens) heeft onlangs, toen op het gebied van
financiële zaken door de accountant de slechte administratieve organisatie aan
het licht werd gebracht, gezegd dat hij de zaak binnen afzienbare tijd zal
oplossen en dat hij zijn wethouderszetel ter beschikking stelt als dat niet zou
lukken. Hij meende dat ook en wij hebben als KiesKatwijk toen ons vertrouwen in
hem uitgesproken.

Het zou
wethouder Mostert sieren als hij dezelfde stap zou zetten m.b.t. de tijdige en
kwalitatief voldoende realisatie van de 3D operatie in Katwijk. Als hij dat
niet durft of niet wil dan is het voor ons een stuk duidelijker hoe de stand
van zaken rond de WMO moet worden beoordeeld.

Jaap Haasnoot[1] U kunt
hier vanaf 2:30 het WMO agendapunt van de betreffende vergadering zelf terugluisteren:
https://katwijk.raadsinformatie.nl/vergadering/125393/Gemeenteraad+25-09-2014

  

Daar kunt u ook alle stukken downloaden.

2 reacties

  1. Martin van Duijn schreef:

    De gemeente heeft gisteren aan alle ontvangers van huishoudelijke zorg een brief verstuurd met een potsierlijke boodschap. Daarin staat dat het ontvangen van huishoudelijke zorg een voorwaarde blijft, maar dat je dat zelf moet betalen en zelf moet regelen met de thuiszorgaanbieder van je keuze. Wat een gotspe. En dat van een christelijk college. Ook meldt de brief dat mensen die het echt niet kunnen betalen wel bij de gemeente kunnen aankloppen, maar dat de gemeente nog niet weet hoe ze dat gaat regelen. En dat er voor mensen voor wie de indicatie in 2015 afloopt een overgangsregeling is, maar dat de gemeente ook daarvan niet weet hoe ze dat gaat regelen. Wat een beschamende vertoning.

  2. Martin van Duijn schreef:

    Nog iets anders. De donkere wolken van de transitie pakken zich al een paar jaar boven de gemeenten samen. Toen zeker al drie jaar geleden duidelijk werd waar het naartoe zou gaan, merkte ik bij de professionals in de zorg (in verband met een tijdschrift op dit gebied waar ik bij betrokken was) grote frustratie dat er van de kant van de gemeenten, en dan met name van de raden, nauwelijks enige belangstelling was voor deze problematiek. Dat gemeenten en raden nu sinds een jaar moord en brand schreeuwen kan je dus als krokodillentranen zien – ze hadden al twee jaar eerder zich in de materie kunnen verdiepen en een vuist kunnen maken. En ook hier bewees Holland Rijnland weer hoe samenwerking synoniem staat voor apathie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com