Open brief aan de gemeenteraad over afspraken Valkenburg

De Kracht van Lokale politiek

Gemeenteraad
bewust buitenspel gezet bij gebiedsontwikkeling Valkenburg
De
bestuurlijke afspraken zijn nogal globaal gehouden. De echte gedetailleerde afspraken
c.q. de “hete hangijzers” en controversiële zaken zijn in een aparte Nota Locatie
Valkenburg (met bijlage) ondergebracht. Dit is een sideletter met deels geheime
afspraken. Deze bilaterale afspraak is gemaakt om hierdoor de gemeenteraad
buiten spel te kunnen zetten. De sideletter wordt beschouwd als een
privaatrechtelijke overeenkomst waarbij B&W bevoegd zou zijn tot beslissen.
In het verlengde hiervan wordt de gemeenteraad niet meer toegestaan dan “wensen
en bedenkingen” aan te geven. Ik denk dat dit illegaal is, en alleen al om deze
reden moeten we naar mijn mening een extern advies en expertoordeel vragen van
een onafhankelijke partij.
Grondeigenaar
haalt alles binnen en de gemeente heeft het nakijken
Deze opzet is
buitengewoon teleurstellend en in feite onethisch. Het is ook de vraag of deze “truc”
m.b.v. een sideletter bij de rechter kan standhouden. In ieder geval kan een
gemeenteraad die zichzelf serieus neemt nooit akkoord gaan met een voorstel om
zichzelf monddood en onmachtig te verklaren om haar wettelijke bevoegdheden te
kunnen uitoefenen. Nu akkoord gaan met deze opzet betekent dat de gemeenteraad
nog slecht op twee momenten haar mening kan geven over eindproducten (globaal
bestemmingsplan, globaal stedenbouwkundig plan). We zullen als gemeenteraad verder
niet meer betrokken worden of invloed kunnen uitoefenen gedurende het ontwikkelingsproces
van het gebied. In dit proces is de invloed van de gemeente Katwijk überhaupt gereduceerd
tot het aanleveren van een bestemmingsplan dat het reeds gemaakte stedenbouwkundige
plan van het RVB moet legitimeren. B&W mogen slechts na fiat van het RVB
bestemmingsplannen ter besluitvorming aan de raad voorleggen. Dit is
ongelooflijk en wat mij betreft dus ook principieel onaanvaardbaar.
Gevolgen zijn
desastreus
De
gemeenteraad van Katwijk zet zichzelf met deze afspraken dus buitenspel. We
geven onze bevoegdheden uit handen aan andere partijen. Dat leidt tot grote
onevenwichtigheden en het is op dit moment absoluut duidelijk dat de
doelstellingen rond kwaliteitsaspecten, die door de hele raad gedeeld worden,
met deze bestuurlijke afspraken niet gerealiseerd zullen worden. Zonder
uitputtend te kunnen zijn zie ik in dit verband o.a. de volgende negatieve punten:
 
 • Citaat: “de
  kern van de afspraak is dat snelheid (om te komen tot realisatie van)
  woningbouw voorop staat”
  . Dit impliceert in deze afspraken bij nadere
  beschouwing dat het kwaliteitscriterium dat de gemeenteraad altijd centraal
  gezet heeft niet of nauwelijks een rol speelt.
 • Er is
  duidelijk vastgelegd dat er geen hogere kwaliteitsstandaard mag worden opgelegd
  dan elders in Katwijk, en dat alleen zaken worden toegestaan die passen binnen
  de (door het RVB te bepalen) financiële kaders en voor zover ze tevoren
  contractueel zijn vastgelegd.
 • Katwijk mag een
  bestemmingsplan aanleveren maar heeft geen bepalende invloed op het stedenbouwkundige
  plan dat al op de plank ligt. Alles wat Katwijk inbrengt in het bestuurlijk
  overleg kan aldaar worden weggestemd of veranderd door een meerderheid van de
  andere partijen. We dragen in de praktijk als gemeenteraad dus nagenoeg al onze
  bevoegdheden over, zonder daar iets voor terug te krijgen overigens.
 • B&W van
  Katwijk, de provincie Zuid Holland (GS of PS ?) en het RVB nemen (op basis van
  unanimiteit) de belangrijke besluiten. De gemeenteraad speelt blijkbaar geen
  rol, maar accordeert slecht op die (twee) momenten waarbij dit wettelijk gezien
  niet anders kan.
 • De provincie
  investeert niets maar krijgt een volwaardige rol als medebeslisser en treedt
  daarmee dus ook in de bevoegdheid van gemeenten. Hier moet nader onderzoek
  plaatsvinden of dit legitiem is.
 • Katwijk moet
  de andere partijen betrekken bij het opstellen van het bestemmingsplan. Er
  worden geen concept voorontwerp-, ontwerp- of bestemmingsplannen aan de gemeenteraad
  voorgelegd die niet tevoren eerst door grondeigenaar RVB zijn goedgekeurd. Kan
  dit in Nederland ?
 • Er komt geen
  groennorm of specifieke sturing op het kwaliteitsaspect (normale welstandsregels
  gelden).
 • Een concept
  stedenbouwkundig plan dat al op de plank ligt, en dat de gemeenteraad nooit
  gezien heeft, zal worden gehanteerd. Uitwerkingsplannen worden vervolgens door
  projectontwikkelaars gemaakt en kunnen slecht formeel beoordeeld worden door de
  gemeente Katwijk.
 • Buitengewoon
  vernederend is het dat Katwijk wordt gevraagd om in te stemmen met het feit dat
  als mijlpalen niet worden gehaald anderen kunnen beslissen of we onze
  wettelijke taken nog wel mogen uitvoeren. Hiermee kan en mag een gemeenteraad
  nooit akkoord gaan.
 • Katwijk mag slechts
  de plannen van het RVB beoordelen en mag zelf geen alternatieve plannen (laten)
  opstellen.
 • Binnen de
  5000 woningen wordt niet meer dan een paar procent van het contingent gereserveerd
  voor de middeninkomens. Bij alle berekende percentages worden de 500
  topwoningen buiten beschouwing gehouden. Dat is ongewenst, onlogisch en onjuist
  en geeft een vertekend beeld.
   
 • B&W
  van Katwijk heeft zelfstandig het initiatief genomen om in afwijking van het
  vigerende beleid 600 woningen extra toe te willen voegen voor de
  middeninkomens. Hierdoor zal het percentage van dit type woningen maximaal
  kunnen stijgen tot XXX % van het totaal. Dit voldoet nog steeds niet aan het
  vigerende beleid dat is vastgelegd in regionale afspraken.
 • Overigens is
  het woningbouwprogramma zwart gelakt in de beschikbaar gestelde teksten en dus
  geheim. Het RVB bepaalt zelf welke type woningen in welke hoeveelheden in
  andere categorieën naast de categorie “Sociaal” en “Middenduur-laag” zullen
  worden gebouwd. Dit is dus een open einde.
 • Katwijk heeft
  ook concessies gedaan op parkeren. Parkeren vindt nu in principe op het maaiveld
  plaats.
 • Het startgebied
  zal niet minder dan 3000 woningen omvatten, het RVB bepaalt welke woningen op
  welk moment worden gebouwd en het bestemmingsplan mag slecht globaal van aard
  zijn. De stuurgroep bepaalt of er mogelijk een deel-bestemmingsplan wordt
  gemaakt en niet de gemeente.
 • De gemeente
  Katwijk mag zich niet bemoeien met de grondexploitatie. Het RVB bepaalt wat de
  definitie van “zwarte cijfers” is c.q. welke kostenposten worden opgenomen en op
  welke wijze ze gewaardeerd worden.
 • De laatste
  (concept)grondexploitatie die de gemeente gezien heeft is blijkbaar van medio
  2019. Alle informatie die intern gedeeld wordt is trouwens  geheim en moet binnen de stuurgroep blijven.
  De gemeenteraad wordt hier contractueel informatie onthouden.
 • Als er extra
  kosten ontstaan door b.v. stikstofmaatregelen dan wordt dat gefinancierd door bezuinigingen.
  Het RVB levert dus op voorhand geen opbrengst in.
 • Ook niet
  geplande kosten door een mogelijk bijzondere archeologische vondst mogen niet
  tot vermindering van opbrengst voor RVB leiden. Katwijk mag hiervoor geen kosten
  declareren bij RVB.
 • Katwijk moet 3
  mega windmolens en tevens geluidsbeperkende maatregelen realiseren en alle
  betrokkenen zoals de gemeenteraad “in de goede stand zetten” (in jargon:
  draagvlak organiseren).
 • Het RVB
  regelt zelfstandig de verkoop van gebiedsdelen aan commerciële
  projectontwikkelaars.
 • Afspraken
  over communicatie, vertrouwelijkheid en geheimhouding worden in het
  vierpartijenoverleg gemaakt, waar Katwijk een minderheidspositie inneemt.
 • Stikstofmaatregelen
  mogen pas in procedure worden gebracht na goedkeuring door RVB (en BPD), want
  de kosten daarvan mogen niet te hoog worden.
 • Katwijk moet
  meewerken aan belastingontwijking. Het geeft een merkwaardig signaal af als
  overheden hier het verkeerde voorbeeld praktiseren en dit is in feite niet te
  verdedigen.
   
 • De
  bijdragen door het RVB aan elders te maken voorzieningen voor de woonwijk zijn
  vrijwillig. De bijdrage aan de Mient Kooltuin is een fooi van XXXX euro en
  aan de beide viaducten wordt slechts XXXX euro bijgedragen.
 • De
  vergoedingen voor door Katwijk te verrichten werkzaamheden worden op allerlei
  wijze geminimaliseerd, zelfs met terugwerkende kracht.
 

Het Valkenburgse Meer

Deskundig oordeel van onafhankelijke deskundige is onmisbaar
In de
afspraken zitten nog tal van zaken die alleen goed door een deskundige en met
meer informatie goed te beoordelen zijn. Een schriftelijke vragenronde met op
kritische punten slechts de rituele “kluitje-in-het-riet-antwoorden” leverde voor
de gemeenteraad geen compleet beeld op. 
Zoals hiervoor aangetoond zijn er vele vragen, onduidelijkheden en twijfels over legitimiteit, ethiek, ongewenste effecten en vooral ook de evenwichtigheid van het totale pakket. Dit alles maakt het noodzakelijk dat de
raad zich in de beoordeling van dit complexe dossier op dit moment laat bijstaan
door een externe deskundige. Dat is tevoren ook afgesproken. 
Het blijkt dat met
de voorliggende afspraken in feite alle relevante aspecten voor het vervolg worden
vastgelegd. De samenwerkingsovereenkomst die later komt is slechts een
uitwerking van de hier afgesproken beleidslijnen en zal daar van niet kunnen
afwijken. Daarom vormt het nu gevraagde oordeel over de voorliggende
bestuurlijke afspraken het cruciale beslismoment waarop alles dat van belang is
bepaald en onherroepelijk vastgelegd wordt. 
In het verlengde daarvan heb ik een motie opgesteld die tot doel
heeft een besluit over de bestuurlijke afspraken even uit te stellen totdat de
gemeenteraad een second opinion ter beschikking heeft.

Er is ook een amendement dat stelt dat er met dit wurgcontract geen goede samenwerking tot stand komt (valse start) en er dus ook geen goed resultaat te behalen is.

Alle onderliggende stukken zijn (voor zover niet geheim) in het systeem van de gemeente Katwijk terug te vinden bij de agenda van de commissievergadering van 30 april

Over “detournement de pouvoir” in deze casus: Rijksoverheid misbruikt twee petten. Hier enkele achtergronden en hier nog wat informatie over de desinteresse van het Rijk in betaalbare woningen. De Tweede Kamer slaapt ondertussen lekker door en speelt een verkeerde rol omdat men zich in de luren laat leggen door de desinformatie van het kabinet.

Jaap Haasnoot

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com