Overheidsonderneming RVB draait zweefvliegclubs de nek om.

De Kracht van Lokale politiek


Tijdens de bespreking van de nota “Verkenning groene
buffer Wassenaar-Katwijk” in de gemeenteraadsvergadering van 11 september
kwamen de drie zweefvliegclubs, die al vele decennia op het Vliegkamp
Valkenburg opereren, inspreken. Hun inspreekteksten kunt u hier lezen bij agendapunt 8: LINK 
Wat er aan de hand is kan kortweg als volgt worden
weergegeven. De overheidsonderneming RVB (voorheen RVOB), die in samenwerking
met de gemeente Katwijk pogingen onderneemt om grootscheepse woningbouw te
plegen op het voormalige vliegveld, probeert de gebruikers van deze groene long
te verwijderen. Het recreatief gebruik beperkt het aantal vrijheidsgraden voor
de staatsondernemers in vastgoed en dus worden de zweefvliegers rücksichtslos van
het groene tapijt geschoven. En dit terwijl het bevoegd gezag van zowel de
gemeente Wassenaar als de gemeente Katwijk erg hun best hebben gedaan om
mogelijkheden te creëren zodat er ook in de toekomst gevlogen kan worden.
Gotspe
Hierover is veel te zeggen en dat zullen we in de toekomst
ook zeker doen maar laat ik hier één aspect benadrukken. In het echte
bedrijfsleven wordt in toenemende mate gepoogd om maatschappelijk verantwoord
te ondernemen. Goochelt u maar eens op “MVO” op het internet en dan wordt dat
wel duidelijk. Hierbij worden vaak de termen People, Planet, Profit gebruikt. Die
drie P’s moeten met elkaar in harmonie zijn want als er geen balans is dan
zullen de onderbedeelde zaken daar onder lijden.
Dat is precies wat er gebeurt dankzij de RVB die
eenzijdig op Profit is gefixeerd en die vreemde wegen bewandelt om dat te
maximaliseren. Het is ongelooflijk dat een overheidsonderneming op dit vlak
geen voorbeeldfunctie vervult. Het staat vast dat de People, en dat zijn vooral
maar niet uitsluitend de inwoners van Katwijk en de regio, daar grote schade van
kunnen gaan ondervinden. En het staat ook vast dat de voorgenomen transformatie
van een prachtig open en groen landschap naar een steenwoestijn enorme schade
aanbrengt aan de natuur en de leefomgeving. Er is niets duurzaams aan de
handelswijze van de RVB maar toch laat men zich binnenkort een
duurzaamheidsprijs uitreiken door een clubje uit het circuit. Dit alles in het
kader van de marketingstrategie, en tevens terwijl het bestemmingsplan nog gemaakt moet worden. Dat is op zijn minst een gotspe.
Groene Buffer c.q. Groene
Verbindingszone.
Terug
naar het rapport over de groene buffer (c.q. het buffertje), een rapport dat uiteraard
geproduceerd is door een extern bureau maar waarbij de invloed van de
opdrachtgever(s) niet duidelijk is. Bij de fractie van KiesKatwijk leven vele vragen
en ook twijfels rond de invulling van de groene buffer Katwijk-Wassenaar. Een
raadslid uit Wassenaar merkte laatst snedig op dat we beter van een
verbindingszone kunnen spreken. Dit omdat dit woord meer benadrukt dat we een gezamenlijke
opgave hebben om de groene long tussen ons beider gemeenten te beschermen tegen
de “Profitmakers”.
Groene long
Naar
onze mening zou het complete gebied van het voormalig Vliegkamp Valkenburg de
functie van groene long moeten vervullen. Dat kan via allerlei invullingen
praktisch vorm krijgen. Laten we leren van Midden-Delfland dat goed vergelijkbaar
is en waar men opteert voor een Metropolitaans Park. Maar ook een
zakenvliegveld gecombineerd met vliegende onderdelen van Defensie kunnen daar
onderdeel van uitmaken omdat ze een prima verzekeringspremie zijn voor het
behoud van het open landschap. Maar wat ons betreft is een Metropolitaans Park
in dit gebied ook bijzonder op zijn plaats. Dit gebied kan allerlei
maatschappelijk gezien nuttige en noodzakelijke functies dienen, ook in combinatie
met elkaar. Grootschalige woningbouw past vanzelfsprekend principieel niet in een
groene buffer of “groene long”, en daarnaast ook vooral niet omdat die functie
goedkoper en met minder schade en risico beter elders in de regio kan worden
gesitueerd. In de hangarzone en langs de randen (de Mient) zou mogelijk ruimte kunnen
worden geboden aan bedrijfsparken die hoogwaardige werkgelegenheid (b.v. in het
verlengde van het Bio Science Park) genereren. Als de vliegveldfunctie, mede in
het licht van veranderende inzichten m.b.t. het belang van Defensie, weer
actueel zou worden kan er op deze locatie ook sprake zijn van
luchtvaartgebonden industrie. Nederland heeft werk nodig, wonen kan elders
beter en goedkoper. Ooit zal de Bollenstad werkelijkheid worden, waarom nu al
niet daarover het denken in gang zetten ?
Meedenken is een valkuil
Vanuit
dit vertrekpunt is het voor ons lastig om mee te denken in oplossingen voor een
beperkt groen gebied, dat nauwelijks bufferwerking kan hebben, en dat in feite
bestaat uit  “left-overs” van het
verstedelijkte gebied dat men van plan is conform het Masterplan te realiseren.
Daarom
beperken wij onze vraagstelling m.b.t. het rapport tot het volgende. Het valt
ons op dat de waarde van diverse opties voor het terrein met een buitengewoon
beperkte blik slechts op bedrijfseconomische 
of boekhoudkundige aspecten worden bezien en gemeten. Wij zitten in het
Openbaar Bestuur en zijn geen platte handelsfirma en zullen dus
maatschappelijke waarden in de beoordeling moeten betrekken. Wat het belang van
dat gebied in de diverse gebruiksopties voor onze burgers c.q. onze samenleving
is zou dus centraal moeten staan. 
De hiervoor beschreven casus betreffende het
zweefvliegen is een symptoom dat laat zien dat de propagandisten van het woningbouwscenario zich weinig
moeite getroosten de maatschappelijke belangen van gebruiksopties tegen elkaar
af te wegen. De keuze voor woningbouw, die ver voor de economische crisis is
gedaan en die nu niet meer actueel is moet worden bezien met een macro-doelmatigheidsbril en zal dan contraproductief blijken te zijn. Die doelstelling om zoveel mogelijk geld uit de grond te
persen wordt echter gewoon doorgezet en men draait zich in de meest onmogelijke en
kwestieuze bochten en constructies om dat ook economisch haalbaar te laten
lijken. Op een later moment kunnen we daar meer over zeggen omdat de
gemeenteraad van Katwijk tot op heden akkoord is gegaan met behandeling achter
gesloten deuren.
Groen is economisch belang
voor de regio
Recreatie
(zoals zweefvliegen en vele andere bezigheden) en natuurbeleving zijn een
buitengewoon schaars goed in dit hyper verstedelijkte gebied. Dit moet worden
meegewogen want het terrein is van ons allen. Overigens is groen in allerlei
verschijningsvormen en gebruiksmodi ook van wezenlijk belang bij het versterken
van de concurrentiepositie van onze regio. Het is dus ook een economisch belang
om onze omgeving niet verder te verstenen. Denkt u even mee regio Leiden met het voertuig #economie071 ? En dan graag met onderstaande illustratie van Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen als leidraad.
De Hamvraag
Wij vertalen deze stellingname en visie tenslotte naar de volgende opmerkingen:·         Het is buitengewoon gewenst dat de gemeente Katwijk (in samenspraak
met derden) een Maatschappelijke Kosten Batenanalyse (MKBA) laat uitvoeren op
de diverse opties die er voor het gebied van het voormalig Vliegkamp Valkenburg
zijn.·        
Indien men dat een brug te ver acht dan zou die MKBA in ieder geval
toegespitst op het beperktere gebied van de groene buffer Wassenaar-Katwijk moeten worden uitgevoerd.
KiesKatwijk zal in komende beraadslagingen deze visie naar voren brengen en we zijn erg benieuwd hoe de andere raadsfracties hierop zullen reageren. 

Deze week hebben raadsleden uit
Wassenaar en Katwijk die zich bezighouden met het dossier Vliegkamp Valkenburg
met elkaar informeel overlegd. Ik heb niet de vrijheid om nu al zaken betreffende
dit overleg, dat ook over het zweefvliegen ging, naar buiten te brengen. Volg
de lokale pers en deze website zou ik zeggen. 

Op zaterdag 20 september om
ongeveer 11.35 uur was ik aanwezig in het radioprogramma RTVMagazine van
RTVKatwijk (te beluisteren via deze LINK ) om over dit onderwerp te praten.

Hier kunt het rapport vinden dat een extern bureau over de gebruiksmogelijkheden van de groene verbindingszone (voorheen ‘buffer’) heeft gemaakt: LINK

Jaap Haasnoot
namens KiesKatwijk


 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com