Regionale Omgevingsvisie: kans of bedreiging voor Katwijk ?

De Kracht van Lokale politiek


Ver van het bed ?
In de
Katwijkse gemeenteraad wordt donderdag 3 december gesproken over de Omgevingsvisie die in onze regio in de maak is. De titel van dit belangrijke
beleidsstuk is “Het Hart van Holland; omgevingsvisie 2040”. Ik durf wel te
beweren dat er nauwelijks Katwijkers zijn die zelfs maar een vermoeden hebben
dat dit verhaal boven de markt hangt. Momenteel wordt er achter de schermen door
een tiental gemeenten, waaronder de gemeente Katwijk, aan gewerkt. De gemeente
Leiden is de trekker van het project. 
De kust
Toedeledokie
De gemiddelde burger is trouwens na deze
zinnen meteen al afgehaakt. Het jargonwoord “omgevingsvisie” ademt een
oneindige saaiheid en abstractheid en het begrip heeft ook een enorm “ver van
het bed gehalte”. Denkend aan “Hart van Holland” ziet de gemiddelde burger
brede rivieren van beleidspaperassen traag door oneindig vergaderland gaan.
Toedeledokie denkt de burger, ze zoeken het maar uit en het zal mijn tijd wel
duren, ik neem nog een biertje.
Rond de A44

Biertje op de goede afloop
Eerlijk
gezegd heb ik alle begrip voor die benadering omdat dit in veel gevallen
de beste strategie is. Niet in alle gevallen dus, en in dit geval ben ik van
mening dat hier zelfs een kwestie speelt die van het allerhoogste belang is
voor alle inwoners van de streek. Dat geldt zeker ook voor alle Katwijkers. Het
belang strekt zich ook uit tot de volgende generaties want als we de zaken nu
niet goed regelen zitten zij straks op de blaren. Daar moet iedereen dus het
fijne van weten en eigenlijk moet je je daar ook mee kunnen bemoeien. Ik daag daarom
iedereen uit om deze blog tot het einde uit te lezen. Na afloop kunt u dan
alsnog dat biertje op de goede afloop nemen (op eigen kosten uiteraard). Ik leg
eerst even uit wat een Omgevingsvisie is en daarna geef ik het grote belang van
dit beleidsstuk aan voor elke Katwijker of inwoner van de regio.
Wikipedia is your friend
De meeste
mensen zullen wel weten wat een bestemmingsplan
is. Dat is een beleidsstuk met de kracht van wet dat aangeeft waar wel of
niet gebouwd mag worden. Het legt ook vast waar andere ruimtelijke functies mogelijk zijn, zoals sportvelden of bedrijfsterreinen. En bovendien staat het
bestemmingsplan barstensvol met voorschriften en eisen waar al die ruimtelijke
functies aan moeten voldoen. Er zal vast wel een betere definitie van een bestemmingsplan
zijn maar de wijsneuzen verwijs ik gemakshalve naar Wikipedia.
Timmeren zonder De Ladder
Het
bestemmingsplan wordt door gemeenten gemaakt en het is gebaseerd op de Structuurvisie. Dat is eenvoudig
gezegd een bestemmingsplan dat voor de hele provincie geldt. Voor de provincie
Zuid Holland is dat een stuk onder de titel “Visie Ruimte en Mobiliteit”.
Daarin is bijvoorbeeld bepaald dat er op het voormalig Vliegkamp Valkenburg een
woonlocatie moet worden gevestigd. Dat is vele jaren geleden tussen allerlei
belanghebbenden zo “geritseld” en daarna via die structuurvisie in het beleid vastgetimmerd. Het woningbouwplan is heden ten dage volledig achterhaald en is overigens
ook regelrecht in strijd met de hoofdregel van het ruimtelijke ordeningsbeleid die
bekend staat als “De Ladder Voor duurzame Verstedelijking”.
AZC hoort niet in uitleggebied
Die regel
stelt dat het verboden is om in een uitleggebied
(zoals het Vliegkamp Valkenburg) te gaan bouwen voordat alle mogelijkheden in
binnenstedelijke gebieden zijn uitgeput. Je moet dus eerst in de regio alle
bruikbare grond binnen de reeds bebouwde gebieden benutten en allerlei
voormalige industriegebieden e.d. (transformaties) die niet meer als zodanig nodig
zijn hebben volgebouwd. Daarom heeft KiesKatwijk zich ook verzet tegen het plan om een
permanent AZC te bouwen in het uitleggebied Kooltuin/de Mient, dat vlak naast het
voormalig vliegkamp ligt. In Katwijk waren er elders geen mogelijkheden. Het is echter absoluut zeker dat er elders (in de regio) nog in
voldoende mate bruikbare gronden zijn te vinden voor een AZC. Dat is niet
onderzocht en dat is wel een wettelijke eis. Dat muisje krijgt dus nog een
staartje. Het zoveelste voorbeeld van onprofessioneel handelen in de gemeente
Katwijk, in dit geval gedekt door een gemeenteraad die in meerderheid gevangen
zat in emotiepolitiek.
De Omgevingswet
Binnenkort
kunt u alles vergeten wat u over bestemmingsplannen en andere zaken in het
ruimtelijke ordeningsbeleid wist. De bestaande wetgeving gaat op de schop en er
worden niet minder dan 26 afzonderlijke wetten en nog veel meer regelingen vervangen door één
nieuwe wet: de omgevingswet. Als u er meer over wilt weten dan is deze LINK een goed startpunt.
Ondergetekende
pretendeert niet deskundig te zijn op alles wat met de omgevingswet te maken
heeft. Dat hoeft ook niet om de volgende constatering te doen: wat blijft is
dat er een instrument is dat allesbepalend is voor wat er met een gebied
gebeurt. Voorheen was dat de Structuurvisie en het Bestemmingsplan. Nu wordt
dat de provinciale Omgevingsvisie en de daarop aansluitende Omgevingsvisie(s)
die de gemeenten voor het eigen grondgebied kunnen maken. Daarmee zijn we terug
bij de aankondiging in de inleiding.
Kans of bedreiging ?
De gemeente
Leiden heeft dus het initiatief genomen om met een negental omringende gemeenten
een omgevingsvisie op te stellen voor het gezamenlijke grondgebied. Het concept
van die visie kunt u hier bekijken: LINK
Er wordt
dus opnieuw volop “geritseld” en getimmerd aan een mooi plaatje voor een regio
die bestaat uit de tien gemeenten. Hieronder dus de gemeenten Leiden, Katwijk, en
Wassenaar die rondom het laatste stukje groen in onze wijde omgeving zijn
gesitueerd. En dan heb ik het over de groene long die gevormd wordt door het
voormalig Vliegkamp Valkenburg. De mensen met voldoende gezond verstand, die
bovendien geen persoonlijke of politieke belangen hebben bij bebouwing, weten dat een
combinatie van een open en groen landschap met in de periferie hoogwaardige
kennisintensieve bedrijvigheid in de vorm van Unmanned Valley een kans uit
duizenden is die we ons en onze kinderen niet mogen ontzeggen. 
Er is dringend
een heroriëntatie nodig op de achterhaalde plannen voor woningbouw. Daarbij mag
de Ladder voor Duurzame Verstedelijking niet buiten beeld blijven. Op de digitale krochten van de provincie Zuid Holland vond ik nog dit stuk dat ingaat op de positie van Midden-Delfland. Midden-Delfland is een gebied dat ingeklemd tussen grote verstedelijkte gebieden precies dezelfde positie van groene reddingboei inneemt als de polders tussen Wassenaar en Katwijk. Dat groen is trouwens ook een economisch belang van de eerste orde.
Aan de zuidkant van Zuid Holland is er blijkbaar meer gezond verstand dan alhier want in onze voorlopige Omgevingsvisie staat het voormalig Vliegkamp Valkenburg dus gewoon genoteerd als een
woningbouwlocatie en wordt Unmanned Valley blijkbaar niet serieus genomen. En dat terwijl
wonen overal elders in de regio/provincie goedkoper en met minder schade en
risico kan worden gerealiseerd.
In een
volgende aflevering van dit verhaal ga ik nader op deze kwestie in. Dat er een
bedreiging ligt is dus duidelijk uit het voorgaande. Maar kunnen we dat proces
om tot een regionale omgevingsvisie te komen wellicht ook uit de klauwen van de
bouwlobby redden ?
Als eerste
stapje zullen wij donderdag 3 december in de gemeenteraad pleiten voor maximale
burgerbetrokkenheid bij de planontwikkeling. Wat dat betreft is de wetgeving in
Duitsland al een stuk verder. Daar heeft een burgerinitiatief om het voormalige
vliegveld Tempelhof te redden van soortgelijke bouwplannen als er voor het
Vliegkamp Valkenburg liggen tot een succes geleid. In een beslissend referendum
hebben de inwoners van Berlijn de plannen afgeserveerd.

Jaap Haasnoot 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com