Rijksvastgoedbedrijf teruggefloten

De Kracht van Lokale politiek


Onder aan de pagina treft u de beantwoording van vragen aan die ik namens
de lokale partij KiesKatwijk heb gesteld aan het College van B&W te
Katwijk. Hierin wordt onder andere bevestigd dat de woningbouwplannen op het
voormalige Vliegkamp Valkenburg van rijkswege niet als een nationaal (publiek)
belang kunnen worden gezien. Er wordt in de beantwoording overigens niet in gegaan op het aspect
belastingvermijding dat met de gekozen CV/BV constructie samenhangt.

Het is mij nog niet
helemaal duidelijk of het ook niet toegestaan is voor de RVB om in andere
organisatorische constructies deel te nemen als risicodragend
projectontwikkelaar in deze voorgenomen gebiedsontwikkeling. Het is mij wel
duidelijk dat dezelfde argumenten ook gelden voor de Katwijkse politiek. Er is geen enkele reden voor de gemeente Katwijk om deel te nemen aan een BV’tje dat activiteiten verricht als projectontwikkelaar. Provincie en gemeente Katwijk kunnen zich nu ook niet meer verschuilen achter Big Boss Rijksoverheid maar moeten hun eigen verantwoordelijk nemen. Voor Katwijk is daarbij het belang van de gemeente en haar inwoners leidend. Daar ben ik in ieder geval als volksvertegenwoordiger op ingezworen en dan is dus onze missie.

Positie burgemeester Wienen
In dat verband komt ook de positie van Katwijks burgemeester Wienen steeds meer in het gedrang. Van begin af aan is hij propagandist van de woningbouwplannen en is hij als voorzitter van de Stuurgroep Locatie Valkenburg mede verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van deze club die al die mooie plannetjes heeft bedacht. De manier waarop dat gaat is dat de gemeenteraad van Katwijk (en de samenleving) zo min mogelijk informatie wordt verstrekt. Mij is als raadslid botweg informatie geweigerd m.b.t. financiële ramingen, terwijl de gemeente Katwijk toch partner is in het project. Op die manier kan ik mijn rol niet vervullen. De informatie over de afgewezen organisatorische constructie (zie de beantwoording van de vragen onderaan deze pagina) is ook alleen maar naar buiten gekomen omdat een medewerker van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) per ongeluk zijn mond voorbij gepraat heeft in een contact met een regionale krant.
Op 2 maart was er een bijeenkomst van “Bouwend Nederland”, de lobbyclub van de aannemers en projectontwikkelaars, onder de bezielende leiding van Maxim Verhagen, met als doel de provinciale lijsttrekkers achter de bouwplannen op het Vliegkamp Valkenburg te houden of te krijgen. Burgemeester Wienen was door Bouwend Nederland ingehuurd om een reclamepraatje te houden, waarbij het nut en de noodzaak van de plannen natuurlijk breeduit voor het voetlicht werden gebracht. Als je daar als vertegenwoordiger en boegbeeld van de gehele gemeente Katwijk staat, en je weet dat er net raadsbreed een motie is aangenomen om serieus naar alternatieve ruimtelijke invullingen voor het gebied te kijken, dan maak je een strategische fout. Meer wil ik daar op dit moment niet over zeggen behalve dan dat ik duidelijk wil maken dat hier grenzen worden oveschreden.
Het Katwijks belang moet centraal staan
Woningbouw op Valkenburg is geen Katwijks belang, en overigens ook
niet voor de omliggende gemeenten. En het is zeker geen reden voor een gemeente
om (al dan niet in een samenwerkingsverband) op te treden als risicodragend
gebiedsontwikkelaar. Het achterliggende punt is dat het niet haalbaar is om een
sluitende grondexploitatie te realiseren, waardoor de belanghebbenden allerlei
extreme noodsprongen moeten maken om de zaak toch economisch haalbaar te laten lijken.
In andere soortgelijke voorgenomen gebiedsontwikkelingen (b.v. Crailo) heeft de
markt geen enkele belangstelling getoond om deel te nemen aan woningbouwprojecten. De
risico’s zijn te groot en de kansen op winst te klein.Waarom gaat de overheid dan wel voort op deze heilloze weg ? Het winstmotief van de RVB is een wassen neus. Macro gezien leidt de overheid grote schade omdat elke woning die op Valkenburg wordt gebouwd niet wordt gebouwd op de enorme hoeveelheid bouwgrond die gemeenten nog op voorraad hebben en die elke dag geld kost.
Unmanned Valley
Deze situatie versterkt de noodzaak om de kansen die er op dit moment nog zijn om op het
voormalig vliegveld een “Unmanned Valley” initiatief van de grond te trekken
serieus te onderzoeken en te steunen. Dit is een maatschappelijk belang van de eerste orde. De regio c.q. provincie heeft behoefte aan versterking
van de economische structuur en uitbreiding van hoogwaardige werkgelegenheid. Woningbouw kan de komende decennia beter worden
uitgevoerd op braakliggende gronden waarop de overheden momenteel jaar op jaar
enorme bedragen moeten afschrijven. En de provincie kan conform de hoeksteen van
haar eigen beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening beter de “Ladder
voor Duurzame Verstedelijking” toepassen.  Men wijkt hier nu om
onduidelijke redenen van af in de Visie op Ruimte en Mobiliteit, door een
uiterst risicovolle gebiedsontwikkeling in een uitleggebied toe te staan. Daarbij wordt enorm veel kapot gemaakt, alternatieve kansen worden gemist en het is zeker dat er maar heel weinig maatschappelijke baten te
verwachten zijn.
RVB doet aan Onverantwoord Maatschappelijk Ondernemen
In dat licht bezien is het ook uiterst wrang dat een
overheidsbedrijf als het Rijksvastgoedbedrijf op dit moment het tegendeel van
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de praktijk brengt door keihard door
te gaan met het slopen van de vliegveld infrastructuur. Het kennelijke doel
hiervan is alternatieve ruimtelijke gebruiksmogelijkheden van het gebied
onmogelijk te maken. Het zou goed zijn als provinciale volksvertegenwoordigers
in samenwerking met volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer een pas op de
plaats zouden kunnen forceren. Die zou dan prima gebruikt kunnen worden om een
Maatschappelijke Kosten Batenanalyse uit te voeren. De afweging tussen de
maatschappelijke belangen werken, wonen en recreatie is namelijk nooit gemaakt.
Tenslotte hier de antwoorden op de gestelde vragen van KiesKatwijk:

download via deze LINK

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com