Sociaal-maatschappelijk domein

De Kracht van Lokale politiek

KiesKatwijk vindt dat mensen geholpen moeten worden om zichzelf te helpen. Er is in Katwijk sprake van onderbenutting van talenten. Dat kan in het licht van de veranderende economie voor inwoners (en de gemeente) op enige termijn voor problemen zorgen.

KiesKatwijk is voorstander van beleid en programma’s die er op gericht zijn om talenten van een brede doelgroep (b.v. qua leeftijd) en ook op een breed terrein te ontwikkelen. De gemeente moet niet alleen maar investeren in de “harde” sector maar ook in mensen.

Investeren in mensen is voor ons een goede samenvatting van het beleid op het sociale domein.

Wat zegt ons verkiezingsprogramma

 1. KiesKatwijk wil dat mensen die voor een dubbeltje geboren worden later een kwartje kunnen worden. We willen daarom bijvoorbeeld het gemeentelijke studiefonds dat we enkele decennia geleden nog hadden opnieuw van de grond krijgen.
 2. Mensen moeten, waar dat mogelijk en nodig is, geholpen worden om zelfstandig te wonen en te leven en zichzelf te verzorgen.
 3. Mensen die dat niet kunnen moeten we (waar mogelijk) van overheidswege voorzien van datgene wat nodig is om te kunnen functioneren (“vangnet”).
 4. Primair staat daarbij het doel om minimaal de kwaliteit van leven op een aanvaardbaar peil te kunnen houden.
 5. Het beleid moet gericht zijn op doelen die te maken hebben met groei, ontwikkeling, ontspanning en ontmoeting. De focus moet niet liggen op een oriëntatie op problemen.
 6. Er moet een heldere opvatting zijn over wat tot het algemeen belang moet worden
  gerekend en wat dus tot het overheidsdomein behoort en wat tot het private domein behoort.
 7. Maatschappelijk rendement is het belangrijkste criterium in het toekennen van gemeentelijk budget en gemeentelijke inspanningen.
 8. De burger staat centraal. De overheid is er voor de burger, niet andersom. Meedenken en
  kijken wat mogelijk is uitgangspunt. “Ja mits” beleid en “nee, tenzij-beleid als het niet anders kan.
 9. Professionals moeten op grond van inhoudelijke vakmatige criteria bepalen wie in
  aanmerking komt voor (jeugd)zorg en niet een ambtenaar.
 10. Wij willen bevorderen dat mensen die voor hun inkomen afhankelijk zijn van de overheid de kans wordt geboden om zo snel mogelijk in een positie te komen dat zij zichzelf kunnen redden. Dit kan voor sommige groeperingen, b.v. met een niet-westerse afkomst, een moeilijke of onmogelijke opgave zijn. In die gevallen moeten we ons richten op de volgende generatie. We moeten deze zaken niet op hun beloop laten.
 11. De gemeente koestert haar mantelzorgers en is een belangrijk vangnet bij de
  ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn, maar is niet de
  eerstverantwoordelijke. De omgeving (bijvoorbeeld familie en buurt) en samenleving spelen hier als eerste een rol in.
 12. In Katwijk moet een plek komen waar mensen die zorg nodig hebben tijdelijk kunnen verblijven, zodat hun mantelzorger rust kan krijgen.
 13. Mensen met een beperking kunnen overal zonder problemen meedoen.
 14. De gebruiksmogelijkheden van “Katwijk rijd(t) mee” worden uitgebreid. De gemeente voorkomt vervoersarmoede.
 15. Bij het leerlingenvervoer staat de zorg- en hulpvraag van de leerling weer centraal.
 16. In de nieuwe wijk Valkenhorst wordt een openbare school gerealiseerd.
 17. Wijkverenigingen moeten weer een grote sociale rol gaan spelen in plaats van de
  gemeentelijke instanties.
 18. De gemeente vermindert het aantal aanbieders voor zorg en ondersteuning. Er moet onderzocht worden of een regionaal overheid gerelateerd bedrijf (conform constructie GGD) niet goedkoper en effectiever is dan uitbesteden aan de commercie.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com