Sturen of meedrijven ?

De Kracht van Lokale politiek

Tijdens de begrotingsbehandeling op 8
november kunnen we voor het eerst commentaar leveren op datgene dat schuil gaat
achter de fraaie retoriek in het coalitieakkoord. Wat betekent deze
reclamefolder nu voor de dagelijkse praktijk van Teun en Annie ? We zetten wat
feiten en achtergronden op een rijtje.
Onnodige belastingverhoging
Een
gemakzuchtige en dus onnodige extra verhoging van de OZB belooft niet veel
goeds. De lokale lasten stijgen in deze collegeperiode met 16%, er van
uitgaande dat er in de komende jaren niet opnieuw een greep in de portemonnee
van onze inwoners wordt gedaan. Dat gedrag is volgens mij in ieder geval het
tegenovergestelde van “omzien naar elkaar”. De gestapelde tariefsverhogingen
van uiteenlopende instanties komen keihard binnen bij die mensen die toch al op
een houtje moeten bijten. Dit college identificeert zich blijkbaar minder met
mensen die zich bijvoorbeeld helemaal geen dure schaatsen kunnen veroorloven.
Als dat wel zo was dan had men de belastingen niet extra verhoogd. De lokale
belastingtarieven zijn immers voor iedereen gelijk en niet inkomensafhankelijk.
KiesKatwijk vindt dat luie bestuurlijke gedrag onaanvaardbaar en een teken aan
de wand.
Een
onverwachte meevaller vanuit het gemeentefonds in onze inkomsten heeft het
college deze keer opnieuw gered. KiesKatwijk vindt het met het oog op de
toekomst onverantwoord om (inclusief een extra belastingverhoging) met de
uitgaven langs de rand van wat op dit moment mogelijk is te lopen. Er hoeft vervolgens
maar weinig te gebeuren en we gaan de afgrond in. En omdat veel uitgaven niet
op korte termijn beïnvloedbaar zijn zal er dan door dit college ongetwijfeld wederom
zonder gêne naar de zogenaamde belastingruimte worden gekeken. De gegoede
middenklasse waarmee men zich identificeert zal het niet veel uitmaken.
Zwak bestuur
Het is een
uiting van zwak bestuur als men onvoldoende stuurt en zich maar zo’n beetje
laat meedrijven met de stroom. Er kunnen in Katwijk blijkbaar alleen maar meer
ambities en meer uitgaven bijkomen. Het nadenken of er ook wat geschrapt zou
kunnen worden is achterwege gebleven. Dat is op zijn minst gemakzuchtig maar is
ook een symptoom van een onderliggend gebrek aan durf, bestuurskracht en echte
teamspirit in dit college.
Het feit dat
het blijkbaar nodig is om 41 keer het woord “samen” te gebruiken in het
coalitieakkoord geeft een indicatie dat er een enorm gebrek is aan “samen” en
aan “samenwerken”. De belastingverhoging is in dat verband een zorgwekkend
symptoom. Ik zie namelijk dat elke coalitiepartij opportunistisch in het
college zijn eigen zaakjes aan het regelen is en dat er onvoldoende overall
beleid wordt gevoerd. Daardoor is ook de onnodige
belastingverhoging onder aan de streep noodzakelijk geworden. Een echt team is
in staat om samen te bepalen waar het
een beetje minder kan omdat er op een ander gebied mogelijk
beleidsintensivering nodig is.
De wethouder
van financiën zou daarin een stimulerende, en wat de speelruimte betreft,
kaderstellende rol moeten spelen. Maar die had zijn eigen speeltje,
Noordzeepassage geheten.
In de
beeldspraak van passief meedrijven of sturen is er in Katwijk sprake van een
los vlootverband waarbij ieder vooral met zijn eigen bootje bezig is. Men is
blijkbaar onvoldoende in staat om een gezamenlijke koers vast te stellen. Dat
is niet efficiënt, dat is niet effectief en het is zelfs gevaarlijk als de
omstandigheden waarbinnen geopereerd moet worden moeilijker worden. Dat laatste
is eigenlijk een zekerheid.
Hellend vlak
We hebben met
het beleid van dit college een hellend vlak betreden. Als deze gemeenteraad nu
het college de vinger van de 10% extra belastingverhoging geeft is het hek van
de dam en zal men straks ook de hele hand pakken. De brutaliteit om gewoon maar
20% meer uit te geven voor personeelsuitbreiding op het “Miljoen Van
Remmelzwaal” is wat dit betreft tekenend en betreurenswaardig.
Het college
gaat hier veel te ver in het meedrijven met wat ze aangereikt krijgt. Daarom is
het nodig om een signaal af te geven. Alleen maar “extra” en “meer” is te
gemakkelijk. Als men vanuit het college niet in staat is om echte keuzes te
maken dan dienen er vanuit de gemeenteraad minimaal inspanningen te komen om
overbodige luxe te schrappen en overschrijdingen te voorkomen. Een gemeenteraad
die deze glijdende schaal stilzwijgend accepteert is in onze ogen geen knip
voor de neus waard. Wij komen dus met een amendement terzake.
Verbouwing gemeentehuis onnodig en
risicovol
Zo zijn er
nog genoeg onderwerpen waarop bezuinigd kan worden. De voorgenomen risicovolle
verbouwing van het gemeentehuis is bijvoorbeeld overbodig. Dit project heeft
alles in zich om een tweede Noordzeepassage te worden. Het is veel slimmer om
ons plan van een Kennis- en Cultuurcentrum in combinatie met kantoorruimte en
een grote parkeergarage op het Marktplein over te nemen. Voeg de budgetten van
de verbouw van het gemeentehuis i.c.m. de ombouw van het Marktplein tot een
parkeerterrein voor ambtenaren samen met het budget dat beschikbaar is voor het
Kennis- en Cultuurcentrum, en realiseer op die plek een icoon. Daarmee kunt u
Katwijk op de kaart zetten en wellicht zijn de financiers van het Frissen-plan
daarom ook wel geïnteresseerd in participatie op deze locatie.
Dictatuur van een minderheid
KiesKatwijk
heeft het voorstel van een Kennis- en Cultuurcentrum op het Marktplein
neergelegd in de wetenschap dat het in Katwijk meestal niet veel zin heeft om
met alternatieven voor het beleid te komen. Het dualisme in de gemeentepolitiek
is bedacht door wereldvreemde rechtsgeleerden. In de praktijk komt het neer op
de dictatuur van een meerderheid. Misschien is het zelfs juister om te spreken
van de dictatuur van een minderheid, die 19 % van de uitgebrachte stemmen
vertegenwoordigt, en die er handig in geslaagd is op de hoofdlijnen van beleid
haar wil op te leggen aan drie coalitiegenoten die samen 39 % van de kiezers
vertegenwoordigen. De complete coalitie representeert trouwens slechts een
derde van alle kiesgerechtigde inwoners, omdat 40% van de opgeroepenen thuis
bleef. Ik sta hier even bij stil omdat de coalitie wel geacht wordt om alle inwoners te bedienen. Met dat
beperkte draagvlak in de samenleving zou het verstandig zijn om ook rekening te
houden met anderen dan de eigen achterban. Noem dit wat mij betreft de opnieuw
geheel vernieuwde bestuursstijl.
Dorpisme is gevaarlijk
Formeel
gesproken klopt het allemaal wel want de kiezer heeft gesproken en de kiezer
heeft altijd gelijk. Kiezers wenden zich echter in toenemende mate van de
politiek af en blijven tijdens verkiezingen thuis. Kiezers zijn ook niet
allemaal voldoende geïnformeerd. Wereldwijd zien we ook dat kiezers
gemanipuleerd kunnen worden. Populisme is een gevaar omdat het werkt en omdat
het destructief is voor de saamhorigheid in de samenleving. Inspelen op het
“dorpsgevoel” is lucratief gebleken, maar is ook een vorm van met vuur spelen.
We zien ook alom de trend dat partijen met het grootste reclamebudget de beste
resultaten kunnen halen. Dat is gevaarlijk want op die manier kunnen zetels
“gekocht” worden. Partijen zouden er goed aan doen om in hun gedrag en in het
feitelijke beleid wat meer de geloofwaardigheid van ons bestuur centraal te
zetten.
Gemeenteraad moet sturen i.p.v.
applaudisseren
Als het
college eenvoudig gezond verstand beleid, zoals betaald parkeren op zondag niet
kan opbrengen, of als het college met oogkleppen op de verkeerde weg inslaat,
zoals in het geval van de Noordzeepassage, of de brutaliteit heeft om op het
Remmelzwaal-cadeau van 1 miljoen 20% meer uit te geven dan toegestaan, dan
zouden alle raadsfracties hun
verantwoordelijkheid moeten nemen en zouden ze corrigerend moeten optreden. Die
actieve en kritische bijdrage van de coalitietroepen hebben we node gemist
voorzitter en dat heeft de gemeente Katwijk niet veel goeds gebracht. Overigens
met de aantekening dat de CU-fractie wel
zelf is blijven nadenken.
De overige
aan de coalitie deelnemende partijen in de gemeenteraad vervullen echter vooral
de functie van applausmachine. De gemeenteraad is daarmee een tandeloze tijger
of krachteloos lammetje geworden. En daarmee stelt de democratie eigenlijk
weinig meer voor want een “countervailing power” of noodzakelijke tegenmacht ontbreekt
op die manier. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ook het gebrek aan
samenwerkingsvermogen binnen de oppositie bijdraagt aan de armetierige
slagkracht van de gemeenteraad.
Geloofwaardigheid
Naar onze
mening is er op het gebied van de geloofwaardigheid van politiek en bestuur nog
wel de nodige winst te boeken. Dat kan opnieuw het beste geïllustreerd worden
aan de hand van de casus Noordzeepassage welke desastreus is voor het
kiezersvertrouwen. Het is ontstellend dat het college haar eigen rol in dit
drama ontkent. Er is dus niets geleerd en er is geen besef dat het ook heel
anders had gekund. De geestelijk vader van dit project, Adger van Helden, die
deze meloen namens zijn partij tijdens de coalitieonderhandelingen nog maar een
paar maanden geleden bij andere partijen door de strot heeft geduwd houdt zich
muisstil. De fractievoorzitter van het CDA geeft de schuld aan de complete
gemeenteraad, inclusief de tegenstemmers. Het boetekleed aantrekken is echter
voor alle voorstemmers een stap te ver.
Kroonjuweel Noordzeepassage
Kom op heren
en dames, het was een CDA kroonjuweel, en u hebt grotelijks gefaald. Als
wegkijken en ontkennen de norm wordt dan is de geloofwaardigheid in het geding.
Het is op dit moment ook niet meer vanzelfsprekend dat dit college bij een
volgende moeilijke klus wel de juiste houding en adequaat bestuurlijk gedrag
zal laten zien. De tijd zal het leren. Wij horen straks in de beantwoording van
de algemene beschouwingen graag van het college wat haar voornemens zijn op dit
dossier. De oorverdovende stilte na de onvermijdelijke slechte afloop kan niet
nog veel langer duren. Wat zijn uw plannen ? Of moet de gemeenteraad zelf een koers
aangeven ? Ik ben gaarne bereid daartoe een motie op tafel te leggen of andere
acties te ondernemen.
Lichtpuntjes
Aan het einde
van mijn betoog wil ik nog graag even opmerken dat ik natuurlijk wel degelijk een
aantal goede dingen zie. Die komen bijvoorbeeld voor rekening van individuele
wethouders als Mostert en van Starkenburg waar onze fractie hoge verwachtingen
van heeft. In de korte periode dat deze wethouders op het pluche zitten komen
er prima signalen binnen waaruit we kunnen afleiden dat op deze portefeuilles wel wordt gestuurd, en dat men wel bestaand beleid wil heroverwegen.
Het is daarom extra teleurstellend om via de begroting te moeten constateren
dat er op de financiële portefeuille onvoldoende sturing plaats vindt.  
Geen woorden maar daden
Laten we het
glas bier desondanks maar half vol noemen voorzitter en niet half leeg. Na
gedegen onderzoek is bijvoorbeeld vastgesteld dat het stoeprandje langs het
fietspad op de boulevard het beste verlaagd kan worden. Een ontwerpfout wordt
na jarenlang ontkennen eindelijk gecorrigeerd. Gelukkig zijn er nog geen doden
maar alleen gewonden gevallen. Klein bier misschien voorzitter, bezien vanuit
het grote beleidsplaatje in ieder geval, maar wellicht tekenend voor een jarenlange
situatie van meedrijven i.p.v. sturen en tijdig ingrijpen. We willen het nieuwe
college graag testen op haar bestuurskracht en op het waarmaken van slogans in
het coalitieakkoord. Daarom komen we met een motie om de keuzemogelijkheden uit
te breiden voor het aanpassen van het fietspad langs de boulevard. We denken
dat als we de fiets echt voorop zetten in het beleid we ook moeten kijken wat
er mogelijk wordt als we het parkeren langs de boulevard afschaffen.
Als de
wethouder van verkeerszaken dezelfde kordate handelswijze laat zien bij het
corrigeren van de ontwerpfout van het fietspad bij de afslag N206 op de
Hoorneslaan dan krijgt hij van ons volgend jaar ook een positieve recensie. De
beste oplossing is hier stoppen met het tweerichtingsverkeer op het fietspad,
in combinatie met minimaal twee fiets-voetgangerstunnels onder de Hoorneslaan
door.
Het miljoenenspel
Het
uitstellen van een positieve recensie heeft alles te maken met het plan om met
een merkwaardige trendbreuk via een blanco cheque in één keer het budget voor
wegenonderhoud te verdubbelen. “Toys voor de boys” zou je denken, of een poging
om een zak geld te krijgen van de raad om de komende jaren leuk door te kunnen
komen met deze weinig spannende portefeuille. Na de blanco check met het
miljoen van Dirk Remmelzwaal is er nu dus ook het miljoen van Nachtegaal. Wie
volgt ?  Als deze raad eerst de
belastingen extra verhoogd en daarna het verkregen miljoen uitdeelt aan de
verkeerswethouder met de boodschap “ga hier maar leuke dingen voor de mensen
voor bedenken” dan doen we iets niet goed. Als de wethouder wat wil moet hij gewoon
met een concreet plan komen en vervolgens daar geld voor vragen. KiesKatwijk
geeft geen blanco cheques af.
“It’s not easy being green”
Deze
verzuchting is niet alleen van toepassing op Kermit en CDA Katwijk. Ik denk dat
de vogelaars en andere groene kiezers op Gemeentebelangen allemaal op
KiesKatwijk zouden hebben gestemd als ze tevoren hadden geweten dat hun stem op
die partij zou resulteren in kritiekloze steun aan de Noordzeepassage, een
aanzienlijke belastingverhoging en verdubbelde uitgaven voor asfalt. Wel
jaarlijks een miljoen euro extra van de burger vragen op deze portefeuille van
Gemeentebelangen, maar daarnaast bijvoorbeeld gewoon het taboe handhaven op
betaald parkeren op zondag en Katwijk is een gotspe. Hierdoor blijft de
onrechtvaardige verdeling van kosten tussen inwoners en gebruikers in stand.
Tot zover de toegevoegde waarde van Gemeentebelangen, en tot zover de bijdrage van
KiesKatwijk aan deze seance.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com