Teleurstellend debat over permanent AZC in Katwijk

De Kracht van Lokale politiek


KiesKatwijk
heeft zich naast Hart voor Katwijk als enige partij in de gemeenteraad verzet tegen een onderzoek dat
B&W van Katwijk zonder ruggenspraak met de gemeenteraad is gestart naar de
mogelijke vestigingsplaats van een permanent asielzoekerscentrum (AZC) in onze
gemeente.
Onderbuikgevoelens
Alhoewel we
dat wel enigszins verwacht hadden speelden bij de collega partijen vooral de
emoties en het politiek correcte denken een hoofdrol. Met dit in het
achterhoofd hadden we ook tevoren een strakke redeneerlijn uitgezet die
uitsluitend op rationele argumenten was gebaseerd. Daarover straks meer, maar
eerst iets over de soms vervelende reacties van enkele raadsleden.
Morele superioriteit
Zoals ook
wel verwacht werd soms de gelegenheid te baat genomen om te snoeven over de
eigen superieure moraal. We gingen zielige mensen helpen die in grote problemen
zaten en daarbij ging het er om “de eigen verantwoordelijkheid te nemen” en het
ging om “solidariteit”. KiesKatwijk heeft zoals u kunt zien het daar helemaal
niet over. Ook wij willen graag solidair zijn, en dat zijn we als gemeente trouwens
al want wij hebben al twee tijdelijke AZC’s met ongeveer 1200 mensen binnen de
gemeentegrenzen. Er is verder op dit moment geen enkele gemeente binnen Zuid Holland met een
AZC.
Het persoonlijke en het politieke
Probleem is
dat men het persoonlijke verward met de politieke taak om een gemeente te
besturen. Het staat ieder vrij om een kamer in zijn woning ter beschikking te
stellen aan een dakloze of anderszins goede werken te verrichten. Bij het
bestuur van een gemeente gaat het om andere zaken, uiteraard niet zonder het
menselijke aspect uit het oog te verliezen. Maar er valt niemand tussen de wal
en het schip als dat permanente AZC zeg in Hillegom of in Noordwijk wordt
gevestigd in plaats van in Katwijk. Als daar goede harde argumenten voor zijn
heeft dat niets met NIMBY (not in my backyard) te maken.
Dubbele moraal
De partijen
die zich op de borst trommelen over hun hoge morele standaarden zouden die ook consequent
moeten toepassen op alle andere beleidsonderwerpen. Als er straks gesproken
gaat worden over de windmolens voor de kust hebben we het over precies dezelfde
elementen. Er is een zaak van algemeen belang (asielzoekers huisvesten c.q.
duurzame energie opwekken), het Rijk heeft daar de gemeenten bij nodig en
vraagt hen een bijdrage in een of andere vorm te leveren. Ik verwacht dus de
volgende keer een consequente houding van de partijen die zo goed zijn in het
etaleren van politiek correcte standpunten.
We laten
dus bij die windmolens het eigenbelang varen en offeren ons belangeloos en
zonder enige restricties op voor het hogere doel. Immers we moeten toch
onafhankelijk blijven van het roofregime van Poetin en we moeten als goede rentmeesters
omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen. Tegen die achtergrond gaan we dus niet
zeuren over geld of dat we een leuk uitzicht willen houden. “Eigen
verantwoordelijkheid nemen” noemt KiesKatwijk dat.
Solidariteit en menselijkheid
Als je echt
zulke hoge morele standaards in de praktijk wil brengen dan ga je de
asielzoekers niet zo ver mogelijk wegstoppen op een stuk niemandsland in de
polder. En dat dan in een bijzonder grootschalig locatie waar 1200 mensen op
elkaar gepakt zitten. En dan ga je ook niet zeuren of je de kosten van het
onderzoekje bij het COA zou kunnen declareren. Het is blijkbaar moeilijk om de
Koopman of Kruidenier te scheiden van de Dominee. En dan was er ook nog een
raadslid die in de keuze tussen hoofdzaken en bijzaken in dit principiële debat
het vooral over de aanleg van een voetpad had.
Ons standpunt over vluchtelingen
Alhoewel
dit debat niet over de inhoud van het vluchtelingenbeleid ging wil ik wel
zeggen dat wij voorstander zijn van kleinschalige AZC vestigingen die in of  vlakbij de dorpskernen en de voorzieningen
worden gesitueerd. Wij zouden dus geen bezwaar aantekenen tegen b.v. het bestemmen
van de Mauritsschool voor deze functie, uiteraard onder een aantal normaal te
stellen eisen en voorwaarden. Echter alleen als ook andere gemeenten op deze
manier hun bijdrage leveren en niet
alleen Katwijk.
Overigens is een lid van onze fractie actief (geweest) als
vrijwilliger bij het AZC.
Boos of teleurgesteld ?
Als u zich
afvraagt waarom ik er zo hard invlieg dan heeft dat ook te maken met het feit
dat een raadslid mij na afloop van het debat beschuldigde van xenofoob bezig te zijn. Dat is dus een
duur woord voor racisme.
Dit is een
zware belediging en bovendien onjuist omdat de uitspraak niet wordt ondersteund
door de feiten. Het is daarnaast teleurstellend dat iemand met een goede
opleiding blijkbaar niet geleerd heeft om goed te luisteren en te analyseren en
om logische verbanden en conclusies te trekken uit feitelijke uitspraken.
Verder is
het zeer teleurstellend dat mijn gehele spreektijd is kapot geïnterrumpeerd
zodat ik niet genoeg tijd overhield om ons standpunt te verduidelijken. Het leverde
ook een zeer gefragmenteerd debat op. Ik heb achteraf de tijden gemeten en het
blijkt dat 60% van mijn beperkte spreektijd is opgeslokt door interrupties van
anderen, die overigens meestal niet te zake waren.
Xenofobie
Het lijkt
me gezien alle commotie goed om de letterlijke tekst te volgen die ik
voorafgaande aan de vergadering heb opgesteld en die ik in het debat heb
gevolgd. Dan kan iedereen zelf concluderen of hier sprake is van xenofobie.

Redeneerlijn bij agendapunt
“permanent AZC”

 • We spreken
  zeer beslist niet over de inhoud van het vluchtelingenbeleid/asielzoekersbeleid,
  dat wordt namelijk in Europa en in Den Haag bepaalt. De discussie draait om de
  vraag of er voor de gemeente Katwijk een rol is weggelegd in de uitvoering van dat beleid of dat dit
  beter elders kan geschieden. • We hanteren
  een nuchtere, zakelijke benadering van het probleem, en dus geen emotie
  gedreven zienswijze, zoals die soms door zowel voor- als tegenstanders van het
  asielzoekersbeleid wordt gedemonstreerd. • Het gaat
  dus over het draagvlak en de draagkracht van Katwijk en haar inwoners in
  relatie tot de door het Rijk gevraagde inzet, en zeer beslist ook in relatie
  met dat wat andere gemeenten in onze provincie te bieden hebben. • Dit tegen
  de achtergrond dat er sprake is van exponentiële groei van het aantal
  instromende vluchtelingen. Vorig jaar is de instroom verdubbeld en op dit
  moment hebben we al meer instromers dan dat hele vorige jaar. Dit betekent dat
  er sprake is van een serieus probleem in Nederland dat van het Rijk een
  professionele aanpak vraagt. • Ons
  uitgangspunt is dat het Rijk er voor moet zorgen dat er een evenwichtige verdeling
  van de lasten ontstaat die met deze problematiek samenhangen. Wij vinden ook
  dat bestuurders van Katwijk niet moeten streven daarbij het beste
  jongetje van de klas te willen zijn. • Wat dat
  laatste betreft het volgende.  Hogere
  overheden maken in ruime mate gebruik van eenzijdige afwentelingsmechanismen om de eigen problemen op te lossen.
  Specifiek voor Katwijk zijn de volgende zaken daarvan willekeurige voorbeelden:

Het
voormalig Vliegkamp Valkenburg vormt een groene long midden in het meest
dichtbevolkte gebied van Nederland. De grondeigenaar Rijksvastgoedbedrijf en de
provincie Zuid Holland offeren dit kostbare gebied gaarne op om de eigen
ambities te kunnen realiseren. De Katwijkers zitten op de blaren.Als het
gaat om behoud van een  open landschap en
groen dan kiest de provincie voor de Bollenstreek en wordt de groene long die
het Vliegkamp vormt blijmoedig opgeofferd tegen alle hoofdprincipes van
ruimtelijke ordening in, zoals vastgelegd in de Ladder voor Duurzame
Verstedelijking.Hetzelfde
principe van eenzijdig de lasten bij Katwijk leggen en de lusten aan anderen
toewijzen zien we bij de mogelijke plaatsing van 700 windmolens dicht op de
kust.De
Rijnlandroute wordt ter hoogte van Voorschoten in een tunnel aangelegd en ter
hoogte van de gemeente Leiden op verdiepte wijze aan het zicht onttrokken.
Katwijk krijgt ter hoogte van Valkenburg een vierbaans bovengrondse snelweg in
de maag gesplitst en er wordt verwacht dat wij de opwaardering van de
provinciale weg N206 ter hoogte van Katwijk aan den Rijn zelf bekostigen.

Overigens betalen wij per inwoners het hoogste bedrag per inwoners mee aan de
Rijnlandroute, een bedrag dat zelfs hoger is als de Leidenaar bijdraagt, terwijl
de Rijnlandroute een ringweg om Leiden is.Ook op
andere gebieden, zoals bij de huisvesting van arbeidsmigranten, staat Katwijk
blijkbaar altijd bovenaan het lijstje om regionale of landelijke problemen op
te lossen.

Bij de
verdubbeling van het aantal asielzoekers in het Katwijkse “tijdelijke” AZC
kostte het de grootste moeite om de daardoor keihard benodigde
verkeersvoorzieningen geregeld te krijgen. De provincie was niet thuis om de
N441, die geen voetpaden kent, aan te passen.

 • KiesKatwijk
  is het goed zat dat wij zoals ze in Brabant zeggen “aan de achterste tiet
  hangen” en eist van onze bestuurders dat ze zich assertief opstellen ten bate
  van het belang van Katwijk en haar inwoners. • Er is in de
  hele provincie Zuid Holland geen enkele gemeente behalve Katwijk die al een AZC
  binnen haar grenzen heeft, het ligt dus voor de hand om eerst elders in de
  provincie te winkelen als er ruimte voor een permanent AZC moet worden
  gevonden.

N.B.
hierbij zou uitgegaan kunnen worden van objectieve criteria zoals het relatieve
aantal bijstandsklanten, het gemiddelde inkomensniveau in de gemeente, en het reeds
aanwezige aantal vreemdelingen binnen de gemeentegrenzen.

Daarbij zou
ook gekeken moeten worden naar de ruimtelijke mogelijkheden, waarbij
KiesKatwijk voorstander is van kleinschalige oplossingen die in de nabijheid
van voorzieningen binnen het stedelijk gebied zijn gesitueerd en niet in de
polder.

 • Wij
  constateren dat er een belofte ligt naar de omwonenden dat het tijdelijke AZC
  geen definitieve vestiging zou worden. • Concluderend
  vindt KiesKatwijk dat op grond van
  voorgaande argumenten
  onze gemeente niet positief zou moeten reageren op
  een willekeurig aan Katwijk gericht verzoek om een permanent grootschalig AZC
  te huisvesten.


Luister hier vanaf 11 uur en minuut 47 naar een radio interview over dit onderwerp op RTV Katwijk http://radio.rtvkatwijk.nl/v2/?page_id=417

 

Één reactie

 1. Hannah Ouwehand schreef:

  Ik ben er ook niet voor meer opvang van asielzoekers!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com