Uitgangspunten

De Kracht van Lokale politiek

Ons programma bevat onze standpunten over een aantal concrete beleidsonderwerpen. Dat zegt iets over wat we belangrijk vinden.

Daarnaast heeft iedereen ons politieke gedrag in de afgelopen jaren kunnen zien. Het gaat immers in de politiek niet alleen om mooie praatjes maar vooral de daden van een partij zijn belangrijk. KiesKatwijk probeert resultaten te boeken. Als we daarvoor tegen de stroom moeten inroeien dan doen we dat gewoon. Wij hebben er gewoon lol in om Katwijk beter en gezelliger te maken.

Alle dorpsdelen zijn voor ons even belangrijk. Als lokale partij zijn we niet gebonden aan kaders, loyaliteiten en dwingende adviezen van landelijke partijen.

We hebben verder een hekel aan het denken in vaste patronen. We zijn niet links en we zijn ook niet rechts. We gebruiken gewoon ons boerenverstand.

Wat zegt ons verkiezingsprogramma

  1. Iedereen in onze gemeente mag zijn wie hij, zij of hen is. Ondanks verschillende culturen, achtergronden en geloofsovertuigingen vormen we samen de Katwijkse samenleving. Iedereen moet zich in de gemeente overal en altijd geaccepteerd voelen ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd, handicap, geaardheid, politieke voorkeur of religie.
  2. Wij zijn voor de totale scheiding van kerk en staat. De overheid bemoeit zich niet met de kerk en de kerk bemoeit zich niet met de overheid. We vinden daarom het ambtsgebed achterhaald. Het wordt niet toegestaan dat BOA’s, toezichthouders en andere officiële vertegenwoordigers van de overheid in functie op enigerlei wijze religieuze uitingen uitdragen.
  3. KiesKatwijk vindt de democratische normen en waarden zoals in de grondwet vastgelegd erg belangrijk. Democratie is niet vanzelfsprekend en moet dus voortdurend beschermd worden. Het is belangrijk dat jongeren en nieuwkomers via onderwijs, inburgering en andere kanalen gevormd worden tot verantwoordelijke burgers. Er is geen tolerantie voor intolerantie.
  4. KiesKatwijk wil dat inburgeren of integreren een minder vrijblijvend karakter krijgt. Kernthema voor KiesKatwijk is “gelijke behandeling en lasten verdelen”.
  5. KiesKatwijk pleit richting Rijksoverheid voor een minder passieve houding bij maatschappelijke problemen als armoede, immigratie en vergrijzing. Het feit dat de voedselbank floreert, dat er een enorme woningnood is en dat allerlei vormen van zorg en opvang problematisch zijn geworden geeft aan dat het beleid gefaald heeft. We willen ook op lokaal niveau weer een
    overheid die er voor de mensen is.
  6. Gezonde gemeentelijke financiën gebaseerd op nuchter en sober beleid is een belangrijk uitgangspunt. De gemeente concentreert zich op kerntaken.
  7. Omdat de financiële positie van de gemeente de afgelopen jaren stelselmatig is verzwakt ontkomen we niet aan bezuinigingen. We ontkomen ook niet aan het verkleinen van de ambtelijke personeelsformatie. Deze afbouw moet op verantwoorde wijze geschieden en gepaard gaan met kwaliteitsverbetering.
  8. We willen politiek bedrijven op een nuchtere en zakelijke manier. Het bestuur is er voor de mensen en niet andersom. De gemeente is ook een bedrijf dat op zakelijke en sociale wijze geleid moet worden. We zien te veel emotiepolitiek, te veel politieke spelletjes en te veel amateurisme. Dat moet anders.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com