Nieuwsbrief

De Kracht van Lokale politiek


Eerste
nieuwsbrief
KiesKatwijk heeft als
ideaal dat de burgerparticipatie beter uit de verf gaat komen. Dat begint
natuurlijk bij het streven dat de overheid meer moet delen met de burger. We
moeten daarin natuurlijk het goede voorbeeld geven en daarom denken we na hoe
we de komende vier jaren in goed contact met burgers en hun vertegenwoordigers
kunnen blijven. Bovendien willen we een eigen achterban gaan “kweken”. Een
allereerste stap is dat we een periodiek verschijnende nieuwsbrief gaan
produceren waarin we politieke kwesties en ervaringen van onze fractie gaan
opnemen. Hier is het eerste exemplaar. U leest dit exemplaar nu op onze website maar de tekst is ongeveer een week geleden al bij de abonnees afgeleverd via e-mail. 
Wilt u hem ook in de electronische brievenbus ? Geef dan even een seintje op kieskw2014@gmail.com
2,5
zetels
Uiteindelijk hebben er
19 maart 1151 mensen op ons gestemd, dat is 4,3% van de uitgebrachte stemmen.
43,5% van de stemgerechtigden is overigens thuis gebleven. Het is jammer dat de
632 stemmen van OPA verloren zijn gegaan. Ik had ze tevoren aangeboden om te
fuseren of om een lijstverbinding aan te gaan maar ze wilden het liever op
eigen kracht proberen. Je zou misschien kunnen beweren dat we indirect nog een
deel van die kiezers naar ons toe hebben gekregen doordat onze tweede zetel een
restzetel is. We hebben die zetel gekregen doordat we een lijstverbinding zijn
aangegaan met Hart voor Katwijk. Een lijstverbinding is niet meer dan een
technische constructie die voordelig kan zijn bij de toewijzing van restzetels.
Het was achteraf een goede zet want wij hebben met 1151 stemmen nu twee zetels,
terwijl D66 (die we ook tevergeefs hadden gevraagd deel te nemen aan een
lijstverbinding) nu met 1332 stemmen maar één zetel toegewezen heeft gekregen.

Er is in Katwijk een regeling dat kleine partijen met minder dan 3 zetels hun
raadszetels kunnen aanvullen tot maximaal drie plekken door burgerraadsleden in
te zetten. We hebben Jos de Best (no. 3 van de kandidatenlijst) gevraagd om dat
te doen. Dit heeft als voordeel dat je desgewenst bij meer dan twee parallelle
sessies toch vertegenwoordigd kan zijn in informatieve en oordeelsvormende
sessies van de gemeenteraad. Daarnaast heb je na enige tijd een ingewerkt
raadslid die direct kan instappen als een van de raadsleden er mee stopt.Werkzaamheden
De komende tijd
krijgen we te maken met tweewekelijkse raadsvergaderingen en daar omheen zijn
nog allerlei bijeenkomsten gepland. Vorigee week was er een
voorlichtingsbijeenkomst voor de decentralisaties van zorg, er was een
bijeenkomst van de provincie over de Rijnlandroute, en er was ook een
gemeentelijke bijeenkomst over hetzelfde onderwerp. Verder had ik een korte
vergadering van het Presidium, dat is de club die de agenda’s van
raadsvergaderingen structureert en plant. En daarnaast rollen de uitnodigingen
van allerlei organisaties gestaag binnen, van bijeenkomsten met wijkraden tot
een bustour door de Bollenstreek van de bollenlobby.
Maar we moeten
natuurlijk ook intern vergaderen om de klokken gelijk te zetten en standpunten
met elkaar te bespreken. In voorkomende gevallen zullen we daartoe ook met
belanghebbenden in gesprek gaan. Zo komt er binnenkort een voorstel voor de
verbouwing van Scum aan de orde. Wij hebben informatieachterstand dus proberen
we zo snel mogelijk met het bestuur van Scum in gesprek te komen om hun kant
van het verhaal te kunnen horen. Verder zullen we als fractie elke twee weken
voorafgaand aan de raadsvergadering een fractievergadering hebben. Daarvoor
kunnen we in het Raadhuis terecht waar we een vergaderzaaltje kunnen
reserveren.
Alleen al door de
veelheid van bijeenkomsten is het handig om je als raadslid te specialiseren op
een bepaald beleidsgebied. Donderdag 3 april is er zowel de bijeenkomst van de
zorgdecentralisaties als de provinciale avond over de Rijnlandroute. We moeten
dus splitsen en we hebben daarom de afspraak gemaakt dat Anna Marie de zorg
gaat doen en dat ik de ruimtelijke ordening en mobiliteit (Rijnlandroute)
beetpak. Jos de Best gaat in ieder geval de jeugdzaken doen en zal zich dus op
Scum storten. De komende tijd zullen we zien hoe dit verder uitkristalliseert
en hoe de definitieve taakverdeling in de fractie er het beste kan uitzien.
Gisteren 10 april hadden we onze eerste officiële raadsvergadering. Jos de Best is ingezworen als burgerraadslid en kon meteen aan de bak in een sessie die ging over het beschikbaar stellen van 1,5 miljoen euro t.b.v. kunstgrasvoetbalvelden. Verder werd ook een bezwaarschrift besproken dat de gemeente Katwijk gaat indienen tegen de provinciale plannen met de Tjalmaweg c.q. Rijnlandroute. Dat is een veelomvattend onderwerp waar we binnenkort nog een keer apart aandacht aan gaan besteden in deze nieuwsbrief.Achterban
KiesKatwijk is een
nieuwe organisatie die nog niet geworteld is in Katwijk. We moeten dus een
achterban gaan “opkweken”. Dat is naar twee kanten toe prettig, je kunt als
fractie gebruik maken van inzichten en kennis van mensen en anderzijds kunnen
geïnteresseerden in Katwijkse zaken zich zo informeren en een kans krijgen om
mee te denken.
Op dit moment hebben
we nog geen definitief plaatje in het hoofd over de vorm waarin we zoiets
zouden moeten gieten. Veel fracties werken met een steunfractie maar ik denk
niet dat je van mensen kunt verlangen dat ze elke twee weken een vergadering
gaan bijwonen waarin lang niet alle onderwerpen voor hen erg interessant of
belangrijk zijn. Je kunt ook bijeenkomsten beleggen op thema’s of onderwerpen
die belangrijk en veelomvattend zijn. Als je dat tienmaal per jaar doet, heb je buiten de
vakanties ongeveer een maandelijkse frequentie. Maar er kunnen ook nog andere
vormen worden bedacht.
Een aantal mensen
heeft aangegeven dat ze de nieuwsbrief willen ontvangen. De mensen die op de
kandidatenlijst staan zijn aan dit bestand toegevoegd. We hopen dat deze groep
geïnteresseerden de komende tijd nog gaat groeien. Niet iedereen zal de
behoefte hebben om echt actief te gaan worden maar iedereen moet wel een kans
krijgen. Op
korte termijn daarna zullen we, waarschijnlijk op het moment dat we een
reguliere fractievergadering hebben, jullie uitnodigen voor een
brainstormbijeenkomst over de wijze waarop we de achterban gaan organiseren.
Collegevorming
Zoals bekend heeft
Niek Jan van Kesteren (CDA) de rol van informateur vervuld. Hij heeft alle
partijen gevraagd een antwoord te geven op de volgende vragen:
 • Wat is de visie van uw partij op het
  beleid van de gemeente in de komende vier jaren;
 • Welke
  onderwerpen dienen een plek te krijgen in het coalitieakkoord en wat zijn de
  standpunten omtrent die onderwerpen;
 • Welke
  ideeën bestaan er ten aanzien van de te vormen coalitie, zowel ten aanzien van
  de mogelijke samenwerking als ten aanzien van de randvoorwaarden;
 • Hebben de partijen die bereid zijn
  toe te treden tot een coalitie een capabele wethouder beschikbaar ?Woensdag 2 maart heeft
de informateur zijn advies afgegeven. Het bleek dat de drie Christelijke
partijen in het college willen, en het is dan logisch dat er nog één niet-confessionele
partij aan het drietal wordt toegevoegd om er een leuk kwartet van te kunnen
maken. Dat is Gemeentebelangen geworden omdat zij de meeste zetels inbrengen en
in het verleden ook al in een college hebben gefunctioneerd.
Mijn
commentaar op de collegevorming
Het proces is goed
verlopen en Niek Jan van Kesteren heeft het prima gedaan. Maar naast deze
uitslag zou ook een model met twee confessionele wethouders en twee
niet-confessionele wethouders een prima afspiegeling van de verhoudingen in de
gemeenteraad hebben gegeven. Die verhoudingen zijn immers nagenoeg fifty/fifty.
Daarom heb ik voordat
de collegevorming van start ging aan alle niet-confessionele fractievoorzitters
gevraagd of ze tevoren behoefte hadden aan een open gesprek. Ik heb niet gezegd
waarover dat gesprek zou moeten gaan maar het ligt voor de hand om tevoren te
verkennen of er op enig punt misschien overeenstemming bestond of kon worden
verkregen. Op Hart voor Katwijk na had geen van de partijen behoefte om tevoren
met elkaar te spreken. Mijn idee werd zonder commentaar of vragen van tafel
geveegd.
De conclusie is
duidelijk. Als er zelfs niet met elkaar gesproken kan worden dan is
samenwerking of coördinatie van standpunten helemaal een brug te ver. Iedereen
moet zelf maar bedenken waarom Gemeentebelangen, de PvdA, D66 en de VVD geen
behoefte hadden aan een gesprek. In ieder geval is het duidelijk dat daarna
het model met twee confessionele en twee niet-confessionele wethouders geen enkele
kans meer had omdat de kaarten op een later moment geschud zouden zijn. Ik heb daar dus mijn conclusie uit getrokken en bij de
informateur vervolgens gepleit voor een college met drie confessionele en één
niet-confessionele wethouder. Een niet-confessioneel blok blijkt immers een
illusie of niet-bestaand fenomeen te zijn. Samenwerken is blijkbaar lastig voor
sommigen. En aan de andere kant kun je je afvragen of als je alle programma’s naast elkaar legt er wel zo’n duidelijke scheidslijn te onderkennen is tussen confessioneel en niet-confessioneel. Je kunt net zo goed op een heel ander criterium de partijen in twee groepen delen en dan zie je dat de scheidslijn tussen partijen heel anders zal lopen.
Uit het rapport van de
informateur blijkt dat niet-confessionele partijen bij de informateur hebben
gepleit voor het 2 + 2 model. U begrijpt dat ik dat ontstellend amateuristisch
vind, omdat als je dat echt wilt je tevoren tenminste had moeten zorgen dat er
in het hele niet-confessionele blok overeenstemming over dat model zou bestaan.
Het gevaar van het 3 + 1 model is dat Gemeentebelangen genadebrood moet eten en
een pretportefeuille moet accepteren of dat ze een portefeuille krijgen met
ingebouwde “handicaps”. Op die manier worden in ieder geval de 45% niet-confessionele
stemmers onvoldoende vertegenwoordigd.
Informatie
Alle informatie over
raadsvergaderingen, inclusief de stukken die daarbij horen, kun je altijd
inzien op de site van de gemeente Katwijk:
http://www.katwijk.nl/gemeente-en-burgerzaken/gemeenteraad/vergaderingen/   
De agenda van de vergadering van de gemeenteraad d.d. 10 april
met alle bijbehorende stukken kun je bijvoorbeeld hier vinden:
http://katwijk.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=34583
Over de Rijnlandroute
heeft de gemeente het volgende op haar website staan:
http://www.katwijk.nl/nc/nieuws/bericht/ontwerp-plan-rijnlandroute-ter-inzage/  
Verder heb ik een
uitgebreid cijferoverzicht van alle verkiezingsuitslagen, per stembureau en per
kandidaat beschikbaar. Als je het via de mail wilt hebben moet je even een
seintje geven via kieskw2014@gmail.com
Deze nieuwsbrief zal in
het vervolg op onregelmatige tijden verschijnen, vooral op die momenten dat er
interessant nieuws is en/of ondergetekende of iemand anders uit de fractie
inspiratie heeft.
Vriendelijke groet,
Jaap Haasnoot, namens
de fractie.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com