Verlengde Westerbaan en de Toeristenlobby

De Kracht van Lokale politiek


Woensdag 22
april was er een informatieavond georganiseerd door de gemeente Katwijk om
inwoners voor te lichten over de plannen die men heeft met de nog niet
verlengde Westerbaan. De bijeenkomst werd vooral bezocht door qua leeftijd wat
rijpere inwoners die overlast ondervinden van druk verkeer elders in Katwijk.
Hun hoop is soms gevestigd op het verschuiven van de problemen naar andere
dorpsdelen. Dat is begrijpelijk, maar het is maar zeer de vraag of het zo gaat
werken.
Alles is psychologie
Overlast is
naast een fysiek te meten kwestie (fijnstof, geluid) ook een psychologisch
probleem. Het is op zijn minst onzeker of de onvrede c.q. de overlast die men
ervaart gaat afnemen als er x% minder auto’s over de Julianalaan of Zeeweg
zouden rijden. De gemeente moet zich bovendien afvragen of we er veel mee
opschieten als we in plaats van een X-aantal mensen Y% overlast te bezorgen,
straks een veel groter aantal mensen confronteren met dezelfde overlast Y, minus
een klein beetje. Wat namelijk vergeten werd tijdens de avond van de gemeente
was te constateren dat we met een verlengde Westerbaan de wijk Koestal-Overduin zwaarder
gaan belasten. Die wijk ligt ingeklemd tussen aan de ene kant de duinen en aan
de andere kant de zeer drukke Boslaan. 
De rekentoets
Wat ook
vergeten werd te vermelden is dat de Meeuwenlaan met een aansluiting op de verlengde
Westerbaan straks de nieuwe Brouwerstraat gaat worden. Met andere woorden, het
zou kortzichtig zijn om in te gaan op het terechte ongenoegen over de minder
ideale woonomstandigheden van een beperkte groep inwoners door een veel groter
aantal inwoners eveneens op te zadelen met dezelfde of zelfs grotere problemen.
En zoals ik hiervoor al opmerkte is het helemaal niet zeker, of zelfs zeer onwaarschijnlijk
dat het gemiddelde ongenoegen van die grotere groep heel veel lager zal zijn
dan dat van de huidige beperkte groep slachtoffers. Of anders gezegd, de totale
hoeveelheid ellende neemt alleen maar toe. En per inwoner gemeten leidt dat
vervolgens niet tot een dusdanige afname of “verdunning” van de overlast dat we
er echt iets mee opschieten. Lijkt me een leuke opgave voor de rekentoets.
Oplossingen die grotere problemen
oproepen
Hieruit
blijkt dus dat regeren soms bestaat uit het kiezen van de minst kwalijke
variant. Toegeven aan het onderbuikgevoel van “gooi een weg door die duinen”
zou alleen maar leiden tot uitbreiding van het aantal overlast ondervindende
burgers en hoge kosten die geen rendement opleveren. En KiesKatwijk heeft
weinig fiducie in oplossingen die weer nieuwe en grotere problemen veroorzaken.
Lees ook dit stukje eens dat ik in een wat verder verleden met een andere pet
op schreef over deze kwestie: LINK 

De gedachte dat de wijk Zanderij gebaat zou zijn met een verlengde Westerbaan is echt een illusie. En hoeveel seconden tijdwinst gaat zo’n weg opleveren tegen welke financiële lasten ? En zouden we niet eerst eens de Noordelijke Randweg langs Rijnsburg realiseren ? Lijkt me nuttiger en levert ook meer winst op voor onze bevolking.


Een overval op de gemeente
Waar de
overlast ervarende burger meestal niet over nadenkt is dat de gemeente Katwijk
er al jaren op uit is om zoveel mogelijk verkeer naar onze woongemeente te lokken. Andere gemeenten in Nederland proberen juist het omgekeerde te bereiken.
De gemeente Katwijk wordt in het streven om bezoekers aan te trekken continu
aangevuurd door de (overigens ook gemeentelijk gesubsidieerde) toeristenlobby
die een leuk centje voor de vrijetijdsindustrie denkt te verdienen aan de
bezoekers. Op zichzelf is er niets tegen dat laatste punt, commercie is namelijk niet
strafbaar in Nederland.
Hamvraag: Wat is de overheidstaak ?
Vergis u
niet, KiesKatwijk is niet tegen toerisme. Wij vinden alleen dat we als gemeente niet een
willekeurige sector in het bedrijfsleven moeten financieren. Men moet de eigen
broek ophouden zoals elke andere sector dat ook doet. De taak van de gemeente is o.a. om de openbare ruimte zo
aantrekkelijk mogelijk in te richten, voorzieningen zoals parkeergarages aan te
leggen, en in algemene zin toekomstgerichte werkgelegenheid te bevorderen door
ruimte en omstandigheden te scheppen waar die bedrijvigheid gedijt. KiesKatwijk
is er voorstander van om veel te investeren in het vestigingsklimaat voor
kennisintensieve innovatie bedrijvigheid omdat daar de toekomst (voor toekomstige generaties) ligt.
Drone Valley is een kans waarop we moeten inspelen. Overheidsgeld verbranden in reclamecampagnes voor het toerisme is een treurige
en ineffectieve poging om de vorige oorlog te winnen. Laat de bedrijfstak zijn eigen reclame
betalen maar wentel die kosten niet af op de burger.
KiesKatwijk bekijkt het zakelijk,
maar toch net even anders
Het zou wel
eens goed zijn om de kosten en baten van het gemeentebeleid en ook de
gemeentelijke subsidiëring van deze bedrijfstak tegen het licht te houden. Wie
profiteert daar nu van en bij wie liggen de kosten en de nadelen of overlast ? En
bij die lasten voor de burger moeten we het dus niet alleen hebben over het (direct
en indirect) toedelen van zijn belastinggeld aan een commerciële sector, maar
ook bijvoorbeeld over de verkeersoverlast waarmee we dit stukje begonnen. En
wat is eigenlijk de toegevoegde waarde van zo’n KW! Label en een nieuwe
bureaucratische laag met eisen en richtlijnen voor de vrijwilligersorganisaties
die in Katwijk de evenementen op de kaart zetten ?
Kunt u zich
voorstellen dat er een bedrijfstak is, laten we zeggen de administratiekantoren
of de ZZP’ers in de bouw, die zich brutaalweg tot de gemeente richt met als
doel om een half miljoen euro per jaar uit de overheidsruif te trekken om de
marketinginspanningen van dat bedrijfsleven te financieren ? Dit! Is Katwijk,
want daar gebeurt dat. Het is dus hoog tijd voor meer ratio in het gemeentebeleid en minder onderbuikpolitiek. Daarover een volgende keer meer.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com