Verstening is een ernstige maatschappelijke kwaal

De Kracht van Lokale politiek


Verstening is een groot probleem
KiesKatwijk
is van mening dat het opofferen van groen in onze verstedelijkte omgeving voor
(regionale) woningbouw moet stoppen. Wij doelen hier met name op de plannen om
op het voormalig Vliegkamp Valkenburg een grote woonwijk te realiseren. De
inwoners van deze regio hebben ook lucht, ruimte en natuur nodig. Maar die voortgaande
verstening heeft ook nog andere nadelen. Door de voortgaande verstening in de
randstad kan het regenwater namelijk niet snel genoeg in de grond 
verdwijnen.  En dat leidt tot wateroverlast, milieuhinder en hoge kosten.
Afkoppelen van hemelwaterafvoeren, zoals op sommige plekken in Katwijk gebeurt,
is niet genoeg, voorkomen is beter dan genezen.

Janneke, doe er eens iets aan
Uit
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een groene omgeving de gezondheid
bevordert. Lees hier meer http://www.nivel.nl/nieuws/groen-gezond
Lijkt ons overigens een leuk onderwerp voor nader onderzoek door collega Janneke
van Kruistum-Belo (CDA). Dit n.a.v. de recente discussies over “dik en dom”. We
kunnen dan wat meer te weten komen over “ongezond en het gebrek aan groen”. En misschien
blijkt er dan wel een relatie te zijn tussen “dom en verstening”. We lezen hier
binnenkort wel wat meer over in de Katwijksche Post neem ik aan.
Symboolpolitiek
Vanuit het
vertrekpunt “verstening en wateroverlast” heeft KiesKatwijk inmiddels een
aantal vragen gesteld aan het College van B&W in de gemeente Katwijk.
Tussen de regels door wordt in de vraagstelling gewezen op een aantal recente heikele
kwesties. Wel aan symboolpolitiek doen, maar niet in alle gevallen is er een
van. Bovendien komt het enigszins hypocriet over als je met een goedkope symbolische
actie aandacht vraagt voor wateroverlast, maar vervolgens zelf wel (tegen het vigerende
rijksbeleid betreffende waterbeheersing in) als gemeente bijdraagt aan
toekomstige problemen op dit gebied door de bouwplannen op het voormalig
Vliegkamp Valkenburg. 
Operatie Steenbreek
Het College zou er volgens ons beter aan doen om net als
de gemeente Leiden te participeren in de “Operatie Steenbreek”. Dat initiatief gaat
de wereld niet redden maar het is een stuk zinvoller dan om gekleed in zee te
gaan staan om een hoogdravend statement te maken. “Put your money where your
mouth is”, laat uit je daden blijken dat je deze zaak serieus neemt. Dat geldt
zowel voor het individu als voor de gemeente.
Verder borduren op een kluitje
Als eerste
stap hebben we een aantal vragen gesteld aan het College van B&W. Wat de
Operatie Steenbreek betreft hebben wij later gehoord dat in het verleden Geert Diemer van Gemeentebelangen daar ook al vragen over had ingediend. Hij
werd met het gebruikelijke kluitje in het riet gestuurd. Dat is nu eenmaal de
praktijk in ons gemeentebestuur en ik verwacht dat ook onze vragen geen betere
behandeling zullen krijgen. Maar het is zoals gezegd een eerste stap en als er
bredere belangstelling voor dit onderwerp blijkt te zijn in de gemeenteraad
kunnen we daarna hierop verder borduren.
De juiste vraag stellen is belangrijker dan de antwoorden
Met
onze vragen ex. art. 41 hebben we aangesloten op de actie van een lid van het
College van B&W op 10 augustus jl. waarbij deze (gelukkig volledig gekleed) enige tijd
in de Uitwatering heeft gestaan. Het doel daarvan was om samen met anderen
aandacht te vragen voor de “waterproblematiek” die zich in allerlei gedaanten
wereldwijd voordoet.
Naar
aanleiding van deze actie heeft KiesKatwijk de volgende vragen gesteld:
1.   Bent u het met ons eens dat deze
actie als “symboolpolitiek” kan worden gekwalificeerd ?
2.   Is het niet beter om deze acties
voortaan als privépersoon uit te voeren en niet als vertegenwoordiger van het
gemeentebestuur ?
3.   Ligt er een besluit van het College
van B&W ten grondslag aan deze actie ?
4.   Blijkt hier geen sprake te zijn van
selectiviteit in de keuze van de doelen voor symbolische acties die, al dan
niet gesteund door het volledige College, worden uitgevoerd ? Kort geleden is
een soortgelijk actie waarbij gevraagd werd een veelkleurige vlag te hijsen
afgewezen.
5.   Zou het niet beter en effectiever
zijn om het nagestreefde doel via concreet beleid en op de schaal van de
gemeente Katwijk daadwerkelijk en praktisch aan te vatten ?
6.   Is het u in dit verband bekend dat
de minister van Infrastructuur en Milieu het beleid hanteert dat er “met de
natuur gebouwd moet worden” en niet “m.b.v. techniek tegen de natuur” ?[1]
7.   Bent u het met ons eens dat in het
licht van het voorgaande het bouwen onder 
N.A.P. met geforceerde bemaling en op slappe ondergrond op het gebied
van het voormalig Vliegkamp Valkenburg, een gebied dat te kwalificeren is als
een “badkuip”, op de lange termijn ernstige risico’s inhoudt voor versterkte
bodemdaling en problemen met wateroverlast en waterveiligheid ?
8.   Zou het in dit verband geen
aanbeveling verdienen de “daad bij het woord te voegen”, en niet in algemene
zin en via een gemakkelijke symbolische actie aandacht te vragen voor
waterbeheersing, maar door zelf problemen preventief te voorkomen via door de
gemeente beïnvloedbaar (ruimtelijk) beleid door aldaar geen woonwijk te
realiseren ?
9.   Is het college bekend met de
operatie Steenbreek, waarbij onder andere onze buurgemeente Leiden zich heeft
aangesloten ?
10. Zou het geen aanbeveling verdienen om ook als
gemeente Katwijk mee te doen met dit initiatief, mede omdat het doel
overeenkomt met wat het College c.q. een lid van het College zegt na te
streven, namelijk vergroting van de bewustwording bij burgers van de
waterproblematiek en hen aanzetten tot concrete actie ?

 

Één reactie

  1. jaqulin schreef:

    Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com