Vier hamvragen m.b.t. permanent AZC

De Kracht van Lokale politiek


Hier de letterlijke tekst van de bijdrage van KiesKatwijk aan het raadsdebat over de eventuele vestiging van een permanent AZC in de gemeente.
Ruimtelijk beleid is het issue
Het is om
te beginnen goed om nog eens helder vast te stellen waar wij hier vanavond over
spreken. Dat betreft een zaak van ruimtelijke ordening. Het college stelt voor
om de eerste stap te zetten om het ruimtelijk beleid, zoals de raad dat heeft
vastgesteld terzake van de Mient-Kooltuin, terzijde te schuiven.
Gelijke behandeling staat centraal
Dat beleid
is de wet die voor iedereen geldt en waarvoor iedereen gelijk is. Dat beleid is
voorts niet via een tombola of via het werpen van pijltjes of via het aanroepen
van een orakel tot stand gekomen. Nee, dat beleid is gebaseerd op rationele
keuzen die voortvloeien uit een samenhangend geheel van opvattingen over wat
goed is voor Katwijk en haar inwoners. Als ik mij dus meld bij het gemeentehuis,
met de wens om iets te ondernemen in de Mient-Kooltuin, dan word ik met al die
rapporten om de oren geslagen en word ik snel buiten de deur gezet. Dat zou dan
ook voor anderen moeten gelden M. de V..
Belofte maakt schuld
Bovendien hebben
we veel geld en energie besteed om “draagvlak te creëren” zoals het eufemisme
luidt. Dat is een vorm van “citymarketing” om de gemaakte keuzes te verkopen
aan de bevolking. In het geval van de Mient-Kooltuin zijn er zelfs keer op keer
keiharde beloftes gedaan aan omwonenden en aan de voetbalvereniging Rijnvogels dat
er slechts een tijdelijk AZC zou komen en nooit een permanent AZC. Nu worden we
door het college in de positie gebracht dat we ons woord richting de bevolking
zouden moeten breken. Ik hoor graag van het college hoe we dit aan de bevolking
zouden moeten uitleggen.
Overheid is onbetrouwbaar
Het
overboord gooien van zorgvuldig afgewogen ruimtelijk beleid en het breken van
beloften zal ons neerzetten als de notoir onbetrouwbare overheid, die we in de
ogen van heel veel mensen trouwens al zijn. Het zal de breed levende
onlustgevoelens over het functioneren van de democratie en de glad pratende
bestuurders, die uitsluitend met het eigen belang of met een groepsbelang bezig
zijn, alleen maar aanwakkeren. Er ontstaat dus enorm veel schade. Schade in het
vertrouwen dat burgers in de overheid hebben, en schade voor Katwijk en haar
inwoners omdat we ons ruimtelijk beleid loslaten dat niet zo maar willekeurig
was. We maken toekomstige ontwikkelingen onmogelijk. En we creëren een nieuw
uitleggebied, ver buiten de bebouwde kom, dat vervolgens als opstapje kan
dienen voor verdere ongewenste ontwikkelingen aldaar. Hoezo, “Ladder voor duurzame
verstedelijking”? 
Rupsjes-nooit-genoeg
KiesKatwijk
is juist opgericht om enig tegenwicht te bieden tegen de “rupsjesnooitgenoeg”,
die met als achtergrond andere belangen dan die van Katwijk en de grote meerderheid
van haar inwoners, er op uit zijn om een onevenredig beslag te leggen op de
belangrijkste bezittingen die we als gemeenschap hebben, en dat is grond en
onze spaarpot. Daar zullen we ons dus ook in dit geval tegen verzetten
voorzitter.
Slechte onderbouwing
Het proza
van het raadsvoorstel is weer van een uiterst belabberde kwaliteit, de
motivering en de onderbouwing van het voorstel worden bijvoorbeeld niet
gegeven. Nergens wordt de vraag beantwoord waarom juist de gemeente Katwijk een
rol zouden moeten spelen als vestigingsplaats voor een permanent AZC. Nergens
wordt onderbouwd of worden overwegingen gegeven waarom de functiewijziging van
het gebied gewenst is in het licht van het algemeen belang.
Wat er in feite staat is “het COA wil het, en de RVB is niet tegen deze
locatie”. Het spijt me wel maar dat is ad hoc beleid, en voor KiesKatwijk niet
voldoende reden om de prijs te betalen die ik in aanvang heb geschetst
Fuik
Als
instrumentarium worden de gebruikelijke wapens in stelling gebracht om de raad
over de streep te trekken. Er is een onderzoekje dat leidt tot een van te voren
bekende uitkomst en de raad wordt de puntzak of de fuik ingeloodst met een
principebesluit, zonder dat er enig zicht is op de consequenties op allerlei
gebied die er later uit zullen voortvloeien. Dat zijn allemaal apen die later
uit de mouw gaan komen. Welke ontwikkelingen maken we hiermee later onmogelijk
? Welke alternatieve locaties zijn er in de regio ? Er is geen enkele reden om
nu een onomkeerbaar besluit te nemen over die ruimtelijke bestemming. De
huidige situatie kunnen we nog voor een reeks van jaren laten voortbestaan. Er wordt
dus geen vluchteling gedupeerd als we even wachten met onomkeerbare besluiten.
En dat terwijl we in een situatie zitten, waarbij zowel op het gebied van
vluchtelingenopvang, als op het gebied van kansen en gebruiksmogelijkheden voor
het betreffende gebied, er sprake is van zich wekelijks veranderende
omstandigheden.
Flutonderzoek
Het als
onderzoek gepresenteerde epistel is een werkstuk waar je als student of
scholier beslist een onvoldoende voor zou krijgen. Ik vind eigenlijk dat je het
ambtenaren niet kunt aandoen om ze zo’n stuk te laten schrijven. Op de ene
locatie is de opvatting van een grondeigenaar leidend, maar op een andere
locatie niet. Op de ene locatie is de planologische bestemming leidend maar op
de andere maakt dat blijkbaar niet uit. Het stuk is intern niet consistent, en
bovendien ligt in de keuze van de onderzochte locaties al besloten dat men een
aantal andere locaties buiten beschouwing heeft gelaten. Aan dat onderzoek ga
ik verder met uw goedvinden dus geen tijd besteden M. de V. Het is een
onderzoek dat in vakkringen bekend staat als een “alibi-onderzoekje”.
Ladder voor duurzame verstedelijking
Het feit dat
het onderzoek niet kan voldoen aan de wettelijke eisen is echter ernstig. Deze
omissie is een vorm van amateurisme die alle grond onder het voorstel wegslaat.
Kan het college aangeven hoe ze met dit voorstel kan voldoen aan de wettelijke
eisen in het kader van de Ladder voor duurzame verstedelijking ? Dit vereist
o.a. een onderzoek naar alternatieven dat op regionale schaal wordt uitgevoerd.
Katwijk als gidsgemeente
Blijft over
het argument dat sommige partijen gebruiken en dat geformuleerd kan worden als
“we moeten de arme vluchtelingen helpen”. Alhoewel het vluchtelingenbeleid hier
op deze plaats niet aan de orde is wil KiesKatwijk in antwoord daarop wel kwijt
dat wij er voorstander van zijn dat de gemeente Katwijk naar vermogen haar verantwoordelijkheid ter zake serieus neemt. Dat
doen we trouwens volop, want Katwijk is op dit terrein al jaren opgetreden als
gidsgemeente, waaraan andere gemeenten een voorbeeld kunnen nemen. En het is
duidelijk dat de situatie van een tijdelijk AZC in Katwijk nog gedurende een
reeks van jaren voort kan duren. Er wordt dus geen vluchteling geschaad als we
een permanent AZC op ons grondgebied vooralsnog afwijzen.
Eigen Karretje Eerst
Ik stel overigens
vast dat de vluchtelingen te pas, en vooral te onpas, door allerlei mensen en
partijen voor hun eigen karretje worden gespannen, als u mij deze uitdrukking
toestaat voorzitter. De oppositie in de 2e kamer probeert er MP
Rutte mee beentje te lichten, sommige partijen slaan er electorale munt uit
door in de bevolking levende angst- en onlustgevoelens aan te wakkeren, en
anderen schieten in een tegenovergestelde kramp. Het onderwerp is prima
geschikt voor emotiepolitiek. Sommigen gebruiken het om zich in de vermomming
van “de barmhartige Samaritaan” te hullen en anderen gebruiken het onderwerp
weer om andersoortige private strevingen en behoeften te bevredigen. Ze hebben
allen met elkaar gemeen dat het niet om de zaak zelf gaat maar dat er
achterliggende motieven zijn die meestal niet expliciet worden gemaakt.
Hoezo humaan
Als mensen
de behoefte hebben om hun hart te laten spreken dan verwacht ik van hen
voorstellen voor kleinschalige opvang dichter bij of binnen woonkernen in
bijvoorbeeld Rijnsoever, Zeehospitium, Duyfrak of De Horn, om enkele
willekeurige locaties te noemen die bestemmingsplan-technisch wel een
woonbestemming hebben, maar die niet in het locatieonderzoek voorkomen.

M. de V. ik
vat mijn betoog nog even kort samen met gebruikmaking van de vier hamvragen die
KiesKatwijk altijd intern gebruikt om raadsvoorstellen te beoordelen:
 1. Wie heeft
  er om dit beleid gevraagd c.q. in wiens belang wordt dit voorstel gedaan
  of wie wordt er beter van ?

  Het is in ieder geval duidelijk dat de vluchtelingen er niet beter van
  worden. Een locatie bij een andere gemeenten die mogelijk betere
  omstandigheden kan bieden blijft hier buiten beeld. Voor het COA maakt het
  ook niets uit waar ergens in de provincie een vestiging komt. Dagelijks
  sluiten gemeenten zich aan in de rij van gemeenten die op hun grondgebied
  ruimte willen bieden aan het COA om haar taak te kunnen uitoefenen.

  Of er bij het voorliggende voorstel andere belangen op de achtergrond een
  rol spelen mag iedereen zelf invullen maar wij zien niet welk belang
  gediend is met het voorstel. 2. Welk
  probleem lost dit voorstel op ?

  Het COA kan er mee geholpen zijn, maar sinds de start van dit Katwijkse
  beleidsproces zijn de omstandigheden volledig veranderd. Was er eerst
  weinig animo bij andere gemeenten, momenteel is dat sentiment totaal
  omgedraaid. Er is geen enkele reden meer voor Katwijk om zich de rol van
  gidsgemeente aan te meten. Ook zonder Katwijk worden de problemen opgelost.
  Katwijk levert haar bijdrage al en kan die gewoon voortzetten via het
  tijdelijke AZC. 3. Welke
  nieuwe problemen roept dit voorstel op ?

  Ten eerste kunnen we constateren dat een besluit niet rechtsgeldig zal
  zijn omdat het niet voldoet aan de eisen betreffende de ladder voor
  duurzame verstedelijking. Ten tweede is het zo dat we iets zouden
  besluiten waarvan de consequenties op elk denkbaar gebied op dit moment
  niet duidelijk zijn. We kunnen dus geen fatsoenlijke afweging maken tussen
  voor- en nadelen van mogelijke opties voor het gebied Mient-Kooltuin. We
  kopen dus een nieuwe schoen terwijl we in het geheel niet weten welke
  andere en mogelijk aantrekkelijker nieuwe schoenen we daarmee weggooien.
  En dat terwijl er absoluut geen urgentie is om op dit moment schoenen te
  kopen c.q. een besluit te nemen. Dit besluit is uiterst onverstandig en
  dat kunnen we onze inwoners niet aandoen. 4. Wat levert
  een kosten-batenafweging op ?

  Gezien het voorgaande kunnen we die afweging tussen maatschappelijke
  kosten en baten op dit moment helemaal niet maken. Want we weten niet wat
  we onmogelijk maken en we hebben alleen binnen de eigen gemeentegrenzen
  gekeken naar een oplossing voor een probleem dat van regionale of
  landelijke aard is. Dat impliceert dat we dat besluit op dit moment ook
  helemaal niet moeten maken.

  Van de leden van gemeenteraad vergt dit dat we de emotie om iets voor de
  medemens te willen doen opzij moet zetten en in de rol van
  gemeentebestuurder een rationeel besluit moeten nemen. En laten we nou
  eerlijk zijn, hoe humaan is dat nou om die mensen weg te zetten op een
  vliegveld ver weg van alles en iedereen.

De conclusie is
dat het tamelijk onbegrijpelijk is dat u ons dit voorstel voorlegt. Als de
gemeenteraad een professionele knip voor de neus waard is dan legt zij dit
voorstel terzijde.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com