Wonen en ruimtelijk beleid

De Kracht van Lokale politiek

Voor alle inwoners is de woningnood misschien wel het grootste probleem. Die woningnood is geen natuurverschijnsel maar een gevolg van slecht of ontbrekend beleid. Het gaat niet alleen om beschikbaarheid van huizen maar ook om de betaalbaarheid.

Naast nieuwbouw moet er ook meer aandacht komen voor een betere verdeling van de beschikbare woningen, b.v. door de doorstroming te bevorderen. Nieuwbouw moet vooral op Valkenhorst plaatsvinden. De huidige plannen voor Valkenhorst zijn op alle punten onder de maat. Daarom hebben wij een beter plan gemaakt dat onder andere 1290 extra betaalbare woningen oplevert.

Wij hebben ook een plan voor de manier waarop dat gerealiseerd kan worden. Verder willen wij vaart zetten achter planvorming om de oudere flatwijken via een proces van stadsvernieuwing te voorzien van meer woningen en daarnaast ook een betere inrichting van de wijken.

Bij sloop en terugbouwen van meer huizen kun je meteen voldoen aan allerlei duurzaamheidseisen.

Wat zegt ons verkiezingsprogramma

 1. Huren is het nieuwe kopen. Er is in Katwijk een dringend tekort aan betaalbare huurwoningen. Het aanbod van deze woningen moet aanzienlijk uitgebreid worden.
 2. Er moeten ook meer betaalbare koopwoningen komen voor de middengroepen. Dat moet in de eerste plaats op het voormalig Vliegkamp Valkenburg. Met subsidie gekochte woningen mogen de eerste jaren niet (met woekerwinsten) worden doorverkocht. (Antispeculatiebeding).
 3. 35% betaalbare woningen (conform NHG Grens) op Valkenhorst is voor KiesKatwijk
  onaanvaardbaar. Voor de werkelijke behoefte zou 65% betaalbare woningen de norm moeten zijn. 50% is voor ons het minimaal aanvaardbare aantal.
 4. Het verdelen van huurwoningen moet op een eerlijke manier gebeuren. Wij volgen het principe “Gelijke monniken, gelijke kappen” en zijn dus tegen het voorrang geven aan nieuwkomers.
 5. Er wordt landelijk veel geëxperimenteerd met tijdelijke woonvormen voor starters en
  spoedzoekers. Wij willen dat er in Katwijk op dit terrein meer initiatieven komen, o.a. ook voor nieuwkomers.
 6. Er moet meer nadruk komen op het bouwen voor één- en tweepersoonshuishoudens. Zowel woningen voor starters als voor senioren.
 7. Er moet een einde komen aan het permanent aan de woonbestemming onttrekken van volledige woningen t.b.v. verhuur aan toeristen.
 8. Doorstroming van ouderen van grote woningen naar kleinere levensloopbestendige woningen in een passende omgeving, moet op allerlei manieren bevorderd worden. Er moet gebouwd worden voor de markt; er moeten woningen komen waar effectief behoefte aan is.
 9. De diversiteit aan woonwensen moet ook leiden tot een voldoende verscheidenheid in het woningaanbod. Huur en koop, groepswonen en individueel wonen, en woonvormen met een gevarieerd aanbod van zorg en dienstverlening zijn allemaal noodzakelijk.
 10. Levensloopbestendig, energiezuinig c.q. duurzaam bouwen moet de norm zijn. Er moet een deltaplan komen voor het toekomstbestendig maken van de oude flatwijken. Bij sloop moeten kansen worden benut om een betere wijkindeling te krijgen met meer variatie in woningtypen en woonmilieus.
 11. Vergroening van wijken is vanzelfsprekend. Het Rijnpark moet op de Kwakelwei gerealiseerd worden en gekoppeld worden aan het Heerenschoolbos. Duinvallei moet op termijn een permanent park worden waarin een evenemententerrein is opgenomen.
 12. Bij de inrichting van het gebied Valkenhorst moeten de begrippen “kwaliteit”, “leefbaarheid” en “duurzaamheid” op nummer 1 staan. Er moeten voldoende betaalbare woningen worden gebouwd.
 13. De provincie stimuleert de woningbouw op locatie Valkenhorst. Dan is het volkomen logisch als de provincie ook in een of andere vorm een financiële bijdrage levert.
 14. Kwaliteit staat voor ons centraal bij de herinrichting van de groene buffers tussen Wassenaar en Katwijk en op en rond de gebieden Mient Kooltuin en Valkenburgse Meer.
 15. Als het rijk een AZC wil realiseren dan zal ze dat op eigen grond op Valkenhorst moeten doen. Wij willen geen AZC in het toekomstige groen- en recreatiegebied de Mient Kooltuin.
 16. Gedeeltelijke sloop van de barakken langs de N441 is bespreekbaar als nuttig hergebruik niet mogelijk is. Een maatschappelijke functie van deze gebouwen heeft de voorkeur
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com