Algemene Beschouwing over de begroting 2015

De Kracht van Lokale politiek


Ons
uitgangspunt
Bij het besteden van het geld van de belastingbetaler
willen we zoveel mogelijk positief effect bereiken voor zoveel mogelijk
Katwijkse inwoners.  En het hele idee of
de bestaansreden van een overheid houdt daarnaast automatisch in dat we een
schild voor de zwakken dienen te zijn.
Sommigen zullen zeggen dat dit een open deur is en dat
we daarin niet verschillen van anderen. Toch zien we naar onze mening in
Katwijk nog teveel politiek wensdenken dat stamt uit een periode waarin onze
wereld er nog heel anders uitzag. De feiten van vandaag vormen dan soms een
ongemakkelijke waarheid, vooral als ze een persoonlijke ambitie in de weg
staan. En dus wordt er vaak creatief gewinkeld in het argumentenmagazijn en
wordt er van allerlei zaken alleen de zonnige zijde getoond. Morgen is immers
alles beter, en waar dat goed uitkomt ziet men al snel de eerste tekenen van
economisch herstel. KiesKatwijk wil dat het beleid vooral op feiten gebaseerd
is en niet op vage noties of gevoelens. 
In dat verband is het een goede zet van
het College om een economisch rapport te laten maken dat een soort profielfoto
oplevert waarop we ons beleid kunnen baseren. Goed ook dat we nu actief
participeren bij het gezamenlijk versterken van de economische structuur in
onze regio. Onze regio, dat is dus niet de Bollenstreek maar de Leidse regio.
Mocht de gemeente Oegstgeest ooit nog eens failliet gaan, waarop wij uiteraard
niet hopen meneer de voorzitter, dan zou het niet zo gek zijn om onze
gemeentegrens te verleggen tot aan de A44. Dan kan er prima gebouwd worden op
het huidige grondgebied van Oegstgeest en kunnen wij in Katwijk het laatste
groen in stand houden
Katwijk
is vol
M de V, wij hebben helaas de indruk dat in Katwijk het streven
er nog steeds op gericht is om op enige termijn bijna elke vierkante meter
grond binnen onze grenzen bebouwd te krijgen. De brede structuurvisie gaan we
daarom blijkbaar liever niet evalueren. Misschien is dat voer voor psychologen
M. de V. maar de Engelsen hebben hier een uitdrukking voor: to paint yourself into the corner
KiesKatwijk is van mening dat een mens niet bij stenen alleen leeft en dat het urgent
is om opnieuw na te denken op welke moment wij het bordje “vol” bij de huidige gemeentegrens
gaan ophangen.
De
Nieuwe Soberheid
Onze lijn van “De Nieuwe Soberheid” houdt niet in dat
we benauwd zijn om wat overheidsgeld te spenderen maar we willen wel graag het
rendement voor de lokale bevolking in de afweging meenemen en dan de kosten
tegen de baten afwegen. Vanuit die invalshoek staan we bijvoorbeeld positief
tegenover het beleid rond “Katwijk in de kern”. We staan ook achter de
parkeergarage in de zeereep en we zien dat er een mooie verzameling
sportvoorzieningen in onze gemeente aanwezig is. Deze positieve zaken even om
voldoende balans in het verhaal te houden en om de stemming in het college van
B&W niet nodeloos te bederven. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er
ook niet de nodige leer- en verbeterpunten zijn.
Leren
van het verleden
We geven direct toe dat het gemakkelijk is om met de
kennis van heden een vrijblijvende mening over het verleden te formuleren.
Desondanks is het verstandig om achteraf zaken goed te analyseren. We moeten de
ogen dus niet sluiten voor het feit dat in de vorige collegeperiode is besloten
dat niet minder dan 37,4 miljoen via het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van
Holland Rijnland geïnvesteerd zal worden. 
Daar zitten we nu voor jaren aan vast, die euro’s kunnen we niet meer
aan andere zaken besteden en de enorme omvang van dat bedrag beperkt onze financiële
speelruimte van vandaag. 
Het betreft een verzameling van vijf regionale projecten
waarvan er slechts twee interessant zijn voor de inwoners van Katwijk, nl. de
Rijnlandroute en de HOV. En het is zelfs maar de vraag of we daar erg veel mee
gaan opschieten, gezien de manier waarop die beide projecten op ons grondgebied
worden uitgevoerd. Maar de Katwijkers betalen in dit RIF wel per inwoner gemeten
de hoogste lasten, namelijk 30% meer dan het gemiddelde in de regio. Daar komt
dan nog bij dat de N206 ter hoogte van Katwijk aan den Rijn helemaal niet
voorkomt in dit investeringsprogramma van de regio. 
We betalen dus flink mee
aan de Duinpolderweg in de Bollenstreek, maar kunnen geen steun verwachten van
de regio bij de financiering van onze problemen met de regionale N206 ter hoogte van Katwijk aan den Rijn. Een goede deal
voor de Bollenstreek die wij ook al op andere manieren subsidiëren.
Beleidsrendement
Voor alle duidelijkheid M de V., het gaat ons er hier
niet om zout in de wonden te wrijven of om oude runderen uit de sloot te vissen,
maar om leerpunten te destilleren. Een belangrijk leerpunt is naar onze mening dat
we ons geld vooral moeten besteden aan die zaken die in het belang van de
gemiddelde inwoner van Katwijk zijn en dat daarbinnen ook de prioriteiten goed
moeten worden vastgesteld. Natuurlijk is iedereen met de allerbeste bedoelingen
aan de slag, daar twijfelen we beslist niet aan. 
De RIF-investeringen zijn echter
door ons als een minder geslaagd voorbeeld naar voren gehaald omdat het de
allergrootste vis is in de gemeentelijke vijver, en omdat het tevens een
voorbeeld is van veel betalen en weinig rendement. En dat is zoals eerder
opgemerkt tegen onze principes.De
rol van de gemeenteraad: Lef en Visie
En laat er geen twijfel over bestaan, de gemeenteraad
is hier als hoogste orgaan eindverantwoordelijk. Kijkend naar onszelf, in casu dus
naar de Gemeenteraad, moeten we er met elkaar voor zorgen dat deze Raad voldoende
lef en de visie laat zien om daarmee het noodzakelijke tegenwicht te bieden
waar dat nodig is. De “puntzak” is helaas een begrip in de Katwijkse politiek,
maar misschien komt het sommigen ook wel eens goed uit om zich te kunnen
verschuilen achter anderen. Te vaak zien wij partijen de handen omhoog steken
onder de uitroep “hier staan we, we
kunnen niet anders want hogere machten hebben het beslist
”. 
Dat is het
ontlopen van de persoonlijke en van de partijverantwoordelijkheid M. de V. want
de gemeenteraad heeft het laatste woord, bijvoorbeeld als het gaat om het al
dan niet maken van een bestemmingsplan voor de Locatie Valkenburg.  Of als het gaat om het meegaan met de wensen
van de RVB, die namens ons volk optreedt als grondeigenaar op de Locatie
Valkenburg, maar die wel erg weinig blijk geeft van maatschappelijke empathie.
Vliegkamp
Valkenburg
Nu het V-woord gevallen is meneer de Voorzitter wordt
ik toch getriggerd er iets meer over te zeggen. Het gaat in allerlei opzichten om
één van de belangrijkste besluiten in het komende begrotingsjaar, maar toch
vinden we hierover niets terug in de begrotingsstukken en wordt het openbare
debat gemeden. Laat ik er in algemene zin het volgende over zeggen. We hebben
zojuist opgemerkt dat we als gemeente zouden moeten leren van het verleden. 
KiesKatwijk trekt daar o.a. de volgende conclusies uit:
 1.  Het is buitengewoon onverstandig gebleken om
  als gemeentelijke overheid met overheidsmiddelen dit soort commerciële
  activiteiten aan te vatten. In de volksmond staat dit bekend als “ondernemertje
  spelen met belastinggeld”. Het is beslist niet verwijtend bedoeld maar we
  hebben op dit terrein inmiddels 40 miljoen euro leergeld betaald. 2. Het is niet verstandig om als overheid in
  PPS-achtige constructies deel te nemen en daar allerlei pseudo slimme
  financiële, organisatorische of belastingtechnische constructies aan te
  verbinden. Ook hier hebben we het nodige leergeld betaald, bijvoorbeeld met de
  staatssteun affaire rond Duinvallei. 3. Verder hebben we de nodige ervaringen en
  leergeld betaald met de mate van invloed en het gebrek aan democratische
  controle bij samenwerkingsverbanden die op afstand van de gemeenteraad zijn
  geplaatst.
Laten we als Raad uit al deze overwegingen straks de juiste
conclusies trekken. Het spreekwoord van de ezel en de steen is ons allen bekend
naar ik aanneem. Op een soortgelijke maar veel kleinere wijk als Nieuw
Valkenburg heeft de Gemeente Voorschoten-Leidschendam vorige week nog 15,7
miljoen moeten afschrijven bij een allereerste herwaardering van dat project. De
grond op Valkenburg vertegenwoordigt in onze ogen oneindig veel meer
maatschappelijke waarde dan de commerciële grondprijs voor woningbouw representeert.
Moratorium
van twintig jaar gewenst
In de aanvang van deze beschouwingen heb ik gezegd dat ons
uitgangspunt bestaat uit het behartigen van de belangen van de Katwijkse
inwoners. U vond dat misschien een open deur en dat is niet helemaal onterecht
want we zijn er als gemeenteraadsleden zelfs op ingezworen. KiesKatwijk is van
mening dat het niet in het belang van de gemeente Katwijk en haar inwoners is
om het voormalig Vliegkamp Valkenburg op dit moment al een woonbestemming te
geven. Gedurende een periode van tenminste twintig jaar een pas op de plaats
maken lijkt ons vanuit het inwonersbelang gezien een hele goede optie voor de
Locatie Valkenburg. 
Dat is zelfs voor eventuele voorstanders van bebouwing een prima
optie, omdat in het huidige economische klimaat er onvoldoende verdiend kan
worden met het vermarkten van de moerasgrond op het Vliegkamp. Het Rijk zal
echt niet uit balans raken van het eventueel missen van enige cash, met een
omvang die hooguit een aantal uren rente op de staatsschuld zal omvatten.
Terwijl het maken van aanzienlijk verlies overigens veel waarschijnlijker is. En
een eventuele winst zou trouwens wegvallen tegen de overheidsverliezen op
grondexploitaties bij de buren in de regio. En dan hebben we het nog niet over
de maatschappelijke schade die wordt veroorzaakt en die nooit meer hersteld kan
worden. 
Zorgvuldigheid gaat hier boven snelheid. Onze Katwijkse inwoners hebben er, evenals de inwoners van de regio, op
geen enkele wijze belang bij dat er haast wordt gemaakt met deze bouwplannen. Uiteraard
kunnen we de reeds bebouwde delen op het Vliegkamp in de tussentijd prima
inzetten t.b.v. het creëren van hoogwaardige werkgelegenheid. Daar heeft onze
samenleving namelijk wel behoefte aan. 
Recente suggesties om hier een “Unmanned
Valley” te creëren verdienen daarom onze volledige steun. Een moratorium van minstens
twintig jaar op woningbouw is dus buitengewoon verstandig.
Grip
op de gemeenteknip
Terug naar andere banale geldzaken meneer de voorzitter.
In feite blijkt de gemeente in dezelfde positie te zitten als waarin veel van
haar onderdanen verkeren. De inkomsten lopen terug, de uitgaven nemen
tegelijkertijd helaas toe en bovendien zijn er donkere wolken aan de horizon. Het
gevaar van niet tijdig reageren op verslechterende omstandigheden is dat we op
die manier in de nabije toekomst geen geld meer hebben om echt noodzakelijke
voorzieningen te creëren of in stand te houden. 
Het feit dat de
meerjarenbegroting ondanks allerlei maatregelen een provisorisch gedicht gat
vertoont is veelzeggend. Voor de greep in de spaarpot om de begroting 2015 sluitend
te kunnen maken geldt hetzelfde. We zullen 2015 noodgedwongen beginnen met een
serieuze bezuinigingsoperatie omdat de inkomsten niet in balans zijn met de
uitgaven. En dat ondanks het feit dat u al enkele (tamelijk onzekere) nieuwe
inkomsten voor de toekomstige jaren hebt ingeboekt, zoals de verhuur van
kantoorruimte.
Slim
bezuinigen i.p.v. leuke dingen voor de mensen bedenken
In de komende bezuinigingsronde zal iedere partij het
achterste van de tong moeten laten zien. Wij vinden de benadering van het
College, waarbij men op voorhand de in het coalitieakkoord gevatte plannen
overeind heeft gelaten, overigens een goede aanpak. Op die manier kan bij de
bezuinigingen in het komende jaar een integrale afweging worden gemaakt tussen zowel
oud als nieuw beleid. Naar onze mening vereist dit wel dat de Raad via een
cafetariasysteem een keuze kan maken uit het totale beleidspakket en dat het
College niet probeert voor te sorteren op een aantal voorkeursmenu’s waarop de
heilige koeien niet voorkomen. In dit financiële klimaat vinden wij het niet
passend om door te gaan met Fata Morgana’s zoals de verlengde Westerbaan,
waarbij we net als de provincie met de N206 een hoofdverkeersweg dwars door en
langs woonwijken willen trekken.

Zwembadkeuze heroverwegen

De afweging om tenminste 17,3 miljoen euro uit te geven
voor een zwembad komt in het kader van de heden gebleken bezuinigingsnoodzaak overigens
ook in een bijzonder daglicht te staan. Bij de kredietverstrekking was het huidige
begrotingsbeeld nog niet bekend. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald
zou ik zeggen. KiesKatwijk denkt dat een nieuwbouwzwembad als “doos in de wei”,
b.v. in Rijnsburg of in de Mient-Kooltuin, een optie die merkwaardig genoeg
niet onderzocht is, voor aanzienlijk minder kan worden gebouwd. In Noordwijk
hebben ze in ieder geval voor minder dan 10 miljoen euro een prima zwembad
gerealiseerd. Met deze nieuwbouw-optie op een centrale plek in de gemeente kan
bovendien het huidige terrein van Aquamar herontwikkeld worden. Daarnaast
zouden we en passant een groot deel van de bezuinigingsopgave opgelost hebben.
Rekening
houden met toekomstige wensen
En dat is welkom want er moeten later nog een tunnel,
een ondergrondse fietsenstalling en een bibliotheek komen, om maar wat te
noemen. En Duinvallei moet ook nog worden getransformeerd naar een stadspark
met evenemententerrein als het aan ons ligt. Meer algemeen gesproken moet we
wat geld in de binnenzak houden voor toekomstige wensen, noodzakelijkheden of
tegenvallers. We houden een motie achter de hand om op het juiste moment het
gevoelen van de Raad over een goedkoper zwembad als “doos in de wei” te kunnen
peilen.
Wonen
is geen luxe
Wat naast wat meer groen en wat minder snelwegen door onze
woonwijken ook geen luxe is meneer de voorzitter is wonen. Ons standpunt is dat
we in Katwijk een accentverschuiving moeten bewerkstelligen van de koop- naar
de huursector. Meer specifiek is er volgens ons een schreeuwende behoefte aan echt
betaalbare huurwoningen. Zoals we al langer propageren vinden wij dat de
gemeente Katwijk hierbij zelf moet gaan optreden als ontwikkelaar en financier.
Het mes snijdt hier aan meerdere kanten. We voorzien hier in een
maatschappelijke behoefte waar andere partijen blijkbaar niet in kunnen
voorzien. En bovendien maken we de veel te grote voorraad bouwgrond waarover
Katwijk beschikt ietsje minder onrendabel. Ervaringen in andere gemeenten leren
dat gemeentelijk bouwen haalbaar en zelfs budgettair neutraal kan verlopen. Wij
zouden graag zien dat u een haalbaarheidsstudie doet naar deze optie en zullen
de Raad in een motie vragen deze wens te ondersteunen.
Was
de blauwe tram er nog maar
Meneer de voorzitter, tenslotte wil ik het gerucht
ontzenuwen dat KiesKatwijk specifieke belangstelling heeft voor ondergrondse
zaken die het daglicht niet nodig hebben. Het is gewoon een feit dat Katwijk en
de directe omgeving een hyper verstedelijkt gebied vormt. Dan moet je creatief
omgaan met de ruimte en met de capaciteit van de infrastructuur. Dan wordt ondergronds bouwen, in de vorm van
garages, fietsenstallingen en tunnels, en misschien zelfs in de toekomst ondergronds bewegen, gewoon een noodzaak.
Katwijk
verdient een metro
Was de blauwe
tram er nog maar
” is in onze omgeving, die geteisterd wordt door slecht
openbaar vervoer, een veelgehoorde verzuchting. Als de economie conform de verwachting
van ons College inderdaad binnenkort weer structureel gaat aantrekken, dan
belooft KiesKatwijk dat wij D.V. in de volgende raadsperiode met een motie
komen voor een blauwe metro op de route van die vroegere blauwe tram.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com