De inwoners van Katwijk zijn in de steek gelaten door het gemeentebestuur

De Kracht van Lokale politiek

 

Met zo’n oppositie heb je geen coalitie meer nodig

Het is werkelijk
totaal onbegrijpelijk dat zogenaamde oppositie partijen zoals de PvdA en de
partij Durf het asociale woningbouwprogramma op het voormalig Vliegkamp
Valkenburg nog zwaarder verdedigen en promoten dan de coalitie zelf. Ook de
fractie Smits is namens het oude dorp Valkenburg overtuigd voorstander. Waarom
?
 

Dit is regelrecht verraad aan hun achterbannen. 65% van de huizen op
Valkenburg zitten in de prijsklasse van 4 ton tot over een miljoen. En als er in de toekomst huizen te verkopen zijn voor 5 ton dan ligt straks daar de ondergrens. Welke
jonge starters kunnen dat betalen ? Het CDA heeft in ieder geval nog een poging
gewaagd om het zogenaamde “dorpse karakter” van de wijk te redden. Maar een
motie om de hoogbouw te beperken werd daarna uitsluitend door Hart voor Katwijk
en KiesKatwijk gesteund. Het had dus geen enkele zin om met wijzigingen,
amendementen, wensen of bedenkingen te komen op dit dossier want er zijn geen meerderheden op te krijgen in de raad. Hart voor Katwijk
en KiesKatwijk stonden er helemaal alleen voor. Alle andere partijen hebben de
inwoners van Katwijk in de steek gelaten.  

Gemeentebelangen heeft het alleen maar over hondenveldjes gehad.

Poging tot
intimidatie

Zoals eerder
gemeld is mij onder de aandacht gebracht dat juristen aan het werk zijn gezet
om te onderzoeken of ik bij uitingen op de sociale media niet de
geheimhoudingsplicht geschonden heb m.b.t. de afspraken van de gemeente Katwijk
met het Rijk over de gebiedsontwikkeling op het voormalige vliegkamp
Valkenburg. Ik ga er van uit dat het College van B&W dat gedaan heeft in
overleg, en misschien zelfs op aanwijzing, van de grondeigenaar, het
Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Dat wordt overigens ontkend. Er wordt in ieder geval nogal zwaar geschut ingezet en het paste tot
op heden niet echt in de Katwijkse cultuur om zoiets te doen. Die deal met de
vastgoedjongens maakt blijkbaar veel kapot.

Burgemeester
valt door de mand

Dit rare
gedrag kan niet anders worden uitgelegd dan als een bewuste poging om een
volksvertegenwoordiger de mond te snoeren en mogelijk strafrechtelijk te kunnen
aanpakken. In de politiek heb je weinig vrienden maar dat een burgemeester zich
hiervoor leent vind ik persoonlijk nogal stuitend. Zo’n functionaris zou boven
de partijen moeten staan en een verbindende rol moeten spelen. Hij had mij ook
eerst eens kunnen uitnodigen voor een gesprek onder vier ogen. Dat is niet
gebeurd maar hij heeft het onderwerp wel zonder nadere informatie op de agenda
gezet van het besloten fractievoorzittersoverleg. Zoiets mondt dan al snel uit
in een volksgericht waarbij “collega’s” de kansen kunnen benutten om rekeningen
te vereffenen. Dat is overigens niet gebeurd deze keer omdat inmiddels ook was
gebleken dat het onderzoek van de juristen geen feiten boven tafel heeft
gebracht waaruit zou blijken dat ik de geheimhouding geschonden had.

De PvdA maakt zich geen zorgen over de betaalbaarheid van woningen op Valkenburg,
64% van de 5600 woningen is een segment dat begint met prijzen van 4 à 5 ton, 20,1% is huur.
 

Integriteit

Tijdens het
fractievoorzittersoverleg werd door de burgemeester ook het woord integriteit
in de mond genomen. En dat dan terwijl ik donderdag daarvoor in de openbare
raadsvergadering door twee vertegenwoordigers van het college van B&W,
waaronder de burgemeester ben uitgemaakt voor leugenaar. Dat is in ieder geval
de definitie van het niet vertellen van de waarheid dat mij werd aangewreven.
Daar werden overigens geen feiten bij genoemd die deze kwalificatie kunnen
onderbouwen. Allemaal onfatsoen en op zijn minst sfeer bedervend. Ik heb
inmiddels vragen uitgezet om boven tafel te krijgen wie er hier nu een loopje
neemt met de waarheid.

Gezelli ! Wethouder Mostert bestempelt Jaap Haasnoot (KiesKatwijk) tot leugenaar. Er zijn echter geen realistische mogelijkheden om iets aan de plannen te veranderen.

Grote
belangen

Dit hele
gedoe betekent onder andere dat er bij de betrokkenen grote belangen zijn om de
details rond de geheime contracten over Valkenburg ook echt geheim te houden. En
u weet wat er in Nederland met klokkenluiders gebeurt, die worden kapot
gemaakt. Ik heb eerder gezegd dat de gemeente Katwijk in deze casus geknecht en
vernederd is. Ik heb ook gezegd dat de gemeenteraad in de praktijk niet in
staat is om iets wezenlijks aan de contractvoorwaarden, die uitmonden in een
bestemmingsplan en een stedenbouwkundige uitwerking van het gebied, te
veranderen. De wethouder verklaarde dat ik hier onwaarheid sprak. Ik kan mijn
stelling niet in het openbaar onderbouwen omdat ik de feiten uit de contracten niet
op tafel mag leggen op straffe van gevangenisstraf. In het
fractievoorzittersoverleg heb ik de kwestie wel toegelicht (overigens heb ik
dat eerder ook gedaan in een besloten vergadering) en niemand was in staat om
mijn argumenten te weerleggen.

Gezelli ! Ook de burgemeester doet een duit in het zakje. Feit is dat het RVB alle plannen maakt en dat de gemeente daarna mag kijken of het past in wettelijke- en beleidskaders.

Gemeente
loopt aan de leiband van de grondeigenaar

Wat er
gebeurt is dat de RVB een stedenbouwkundig plan heeft laten maken. Daarbij zijn
een aantal abstracte uitgangspunten van de gemeente gebruikt maar de
grondeigenaar had de regie. Vervolgens mag de gemeente op die specificaties van
de grondeigenaar een bestemmingsplan in elkaar schroeven dat het plan van de
RVB een legale status geeft. Dat is de omgekeerde wereld. Zeker als de
gemeenteraad als hoogste gezag in de praktijk geen enkele mogelijkheid heeft om
invloed uit te oefenen op de inhoud van dat bestemmingsplan. Insiders zullen
direct begrijpen dat dit een heel uitzonderlijke situatie is die totaal niet
aansluit op de gewenste regierol die de wetgever de lokale overheid heeft
toegekend op het beleidsterrein van de ruimtelijke ordening. Ik ben er dan ook
vrij zeker van dat als ik naar de rechter zou stappen de plannetjes snel in de
prullenmand zouden belanden. Temeer ook omdat er nog heel veel te zeggen is
over de context waarin de onderhandelingen zijn gevoerd en de drukmiddelen die
daarbij zijn gebruikt. Misschien moet ik die gang naar de rechter maar eens
doen. Voor de echte kenners: hier speelt “detournement de pouvoir”.

CDA Katwijk doet dappere poging om bouwhoogte op Valkenburg te maximeren, maar is helaas teruggefloten, en komt daarna met een smoesje om dat te verbloemen.

Bouwhoogte

Het lokale CDA
heeft recent geprobeerd om de bouwhoogten in het plan te maximeren. Er mag tot
10-hoog worden gebouwd en dat wordt dan vervolgens verkocht als een “dorps karakter”.
De week daarna trok het CDA het verhaal met een doorzichtige smoes weer in. Ik
weet waarom een wijziging op de plannen van het Rijksvastgoedbedrijf in de
praktijk niet mogelijk is, maar ik mag het u niet vertellen. U kunt echter uit
de gebeurtenis afleiden dat er blijkbaar iets gebeurd is dat deze draai van het
CDA noodzakelijk maakte. Dit voorval geeft dus in ieder geval een duidelijke
aanwijzing dat de gemeenteraad klaarblijkelijk geen wezenlijke invloed kan
uitoefen op het bestemmingsplan. En zo is de democratie en de rol van het
lokale bestuur toch niet bedoeld.


Lego of
duplo ?

Het feit dat
men de hoogte in moet wordt volledig veroorzaakt doordat B&W 600 huizen
heeft toegevoegd aan de oorspronkelijke plannen van het RVB. Het oude plan kende
slechts 290 woningen (5,2% van het totaal) voor de middengroepen. U weet wel de
politieagent en de onderwijzer. Omdat niets ten koste mag gaan van de
opbrengsten voor het RVB moeten die extra woningen worden geconcentreerd op het
goedkope deel van de wijk dat dicht tegen de snelweg aan ligt. Normaal
gesproken zou je die extra woningen over het hele vliegveldterrein hebben
uitgespreid. Maar dat levert minder grondopbrengst op, dus dat mag niet. Dan is
er nog maar één mogelijkheid, en dat is extra de lucht in gaan met de
flatgebouwen. De meeste gemeenteraadsleden snappen dit niet en daarom zal ik
het verhaal binnenkort nog met wat legostenen verduidelijken.

Overheid
keert zich tegen eigen inwoners

Let wel, dit
alles gaat over overeenkomsten tussen twee overheden. Het kamerlid Omtzigt
heeft aangetoond dat de overheid zich soms tegen de eigen inwoners keert. Ik
denk dat we hier opnieuw daarvan een voorbeeld zien. In een poging om mij te
disciplineren heb ik te horen gekregen dat ik op geen enkele wijze mag berichten
over het geheime overeenkomsten met het Rijk, niet indirect, niet met weglating
van het onderwerp, niet in algemene termen. Ik denk dat ik nu eerst maar eens
rectificatie ga eisen met betrekking tot het bestempelen van ondergetekende tot
leugenaar.

Aanslag op
de democratie

Alles bij
elkaar is dit een heel gedoe dat weer eens laat zien op welke amateuristische
wijze er in Katwijk bestuurd wordt. De poging om een volksvertegenwoordiger met
groot wapengekletter de mond te snoeren levert geen goed beeld op. Ik denk dat
we hier getuige zijn van een aanslag op de democratie. De grondoorzaak is
natuurlijk zwak bestuur. En dat heeft bijna altijd te maken met onvoldoende
competenties en gebrek aan leiderschap.

Asociaal

Tenslotte,
64% van de 5600 huizen op Valkenburg worden onbegrensd duur (4 ton tot ver over
het miljoen) en slechts 20,1 % komt in de sociale huursector. Dat is een
asociaal programma dat niet aansluit op de vraag en ook in strijd is met de
Regionale Woonvisie van Holland Rijnland waaraan wij gebonden zijn. Als
vergelijking: De landelijke bouwdeal (een subsidieregeling van het rijk) levert
51.000 nieuwe woningen op. Daarvan wordt 65% in de betaalbare klasse gebouwd. Die
65% betaalbaar kunnen we dus blijkbaar als de norm beschouwen voor dit tijdsgewricht.
Valkenburg laat dus precies het omgekeerde beeld zien. Het gemeentebestuur van
Katwijk moet zich echt schamen dat ze dit asociale woningbouwprogramma aanvaard
hebben en dat ze het dan vervolgens ook nog eens proberen te verkopen als een
grote overwinning voor het betaalbaar bouwen. Het tegendeel is de waarheid. En
ja, het is natuurlijk vervelend als mensen zoals ondergetekende het sprookje
doorprikken.

Sjoemelen
en onder curatelestelling

B&W heeft
zich trouwens ook laten aansluiten (waarschijnlijk gedwongen) op die Woondeal
van het Rijk. Daardoor moet de gemeente periodiek naar Den Haag om zich te
verantwoorden over de snelheid van bouwen. Leiden kreeg op die manier 2,1
miljoen euro voor het Werninkterrein. Maar je gelooft het niet, Katwijk is de
enige gemeente in die regeling die geen geld krijgt maar wel onder de curatele-regeling
komt. De smoes is dat we dan misschien wel voor de tweede tranche van de geld
uitdelerij van het Rijk in aanmerking komen. Dat kan echter niet want een harde
voorwaarde is dat je dan voldoende betaalbare woningen moet bouwen. En daaraan
kan de Locatie Valkenburg niet voldoen zoals hiervoor al aangegeven.

Daar is iets
op gevonden. We gaan (legaal?) frauderen door slechts in te schrijven met de
eerste fase van het Valkenburg project op de Woondeal. En omdat alle betaalbare
woningen dicht op de snelweg worden gebouwd voldoet dat onderdeel van de
gebiedsontwikkeling wel aan de eis. Tot zover de voorbeeldfunctie van de
overheid in Nederland. Moet je eens kijken wat er gebeurt als een
bijstandsmoeder haar krantenwijk niet opgeeft bij de Sociale Dienst.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com