Initiatiefvoorstel bibliotheeklocatie ingediend !

De Kracht van Lokale politiek

KiesKatwijk heeft een initiatiefvoorstel ingediend om een onderzoek mogelijk te maken naar alle voor- en nadelen van de locatie Marktplein in vergelijking met de Noordzeepassage. De gemeenteraad heeft op dit moment niets te kiezen, het is slikken of stikken. Dat kan anders.

Door akkoord te gaan met dit onderzoek gaat men nog niet akkoord met het Marktplein als locatie. Maar op een later moment kan er wel een beter onderbouwd besluit worden genomen. Een paar weken langere doorlooptijd op meer dan een decennium aan voorbereidingstijd is niet teveel gevraagd als dat tot een beter onderbouwd besluit of tot het voorkomen van een verkeerd besluit kan leiden. Ik kan hier niet alle overwegingen van KiesKatwijk weergeven om deze stap te zetten, het zijn er teveel. Wel geef ik hieronder de tekst van het officiële raadsbesluit dat onderdeel is van het initiatiefvoorstel en dat in enigszins ambtelijke taal moest worden gevat. Hier is de link voor de complete tekst van het voorstel met alle achtergronden, kansen en overwegingen: INITIATIEFVOORSTEL
In dit document staan ook de alternatieve plannen met de weekmarkt vermeld.

Met een tunnelvisie zie je veel zaken over het hoofd

Raadsbesluit:
De raad der gemeente Katwijk:
gelezen het initiatiefvoorstel van de KiesKatwijk-fractie van 1
oktober 2018;
gelet op raadsvoorstel Locatiekeuze Kennis- en Cultuurcentrum
(1223647) en gelet op artikel 189 lid 1 van de Gemeentewet;

 • Overwegende dat het primaire doel van een kennis- en
  cultuurcentrum bestaat uit het leveren van uiteenlopende dienstverlening aan de
  inwoners van de gemeente Katwijk;
 • Overwegende dat het voorstel van B&W betreffende de
  locatiekeuze gebaseerd is op een traject waarbij slechts naar een beperkt
  aantal alternatieven is gekeken, een beperking die wordt veroorzaakt door de
  randvoorwaarde van een zoekgebied dat in 2015 bepaald werd;
 • Overwegende dat deze keuze gezien
  kan worden als het resultaat van doelverschuiving van het genoemde primaire
  doel naar een secundair doel, namelijk ondersteuning van het winkelcentrum
  Zeezijde;
 • Overwegende dat een
  locatiekeuze in functie zou moeten staan van het realiseren van die primaire
  doelstelling, en dat andere overwegingen van secundaire aard zijn;
 • Overwegende dat in de nota
  “Katwijk in de kern” voor de vestiging van kern-overstijgende functies de
  definitie van “het centrum” het hele zeedorp betrof en niet het gebied direct rond
  het winkelcentrum Zeezijde;
 • Overwegende dat met de
  kennis van vandaag de gemeenteraad zichzelf destijds door de keuze van het
  zoekgebied in zijn keuzemogelijkheden heeft beperkt;
 • Overwegende dat goed bestuur
  en het algemeen belang vergt dat mogelijk prima alternatieven bij ingrijpende
  besluiten niet bij voorbaat worden uitgesloten;
 • Overwegende dat er door de
  raad op dit dossier qua kosten een bestedingsplafond is gesteld van 11 miljoen
  euro dat overschreden wordt als alle kosten in de beschouwing worden meegenomen,
  en als de alternatieve financieringsbronnen die in het voorstel Noordzeepassage
  worden gepresenteerd niet buiten dit plafondbedrag worden gehouden;
 • Overwegende dat een
  investering in de locatie Noordzeepassage aanzienlijke bezwaren kent, niet
  alleen in termen van kosten, maar ook in termen van kosten/baten verhouding,
  risico’s op allerlei terrein en niet opgeloste problemen;
 • Overwegende dat alle
  hiervoor genoemde overwegingen de noodzaak voor alternatieven vergroot, waarbij
  een objectieve vergelijking en verantwoorde afweging mogelijk moet worden
  gemaakt,

Besluit:

 1. Draagt het college op een onderzoek te starten
  naar de mogelijkheden voor de vestiging van het vernieuwde concept voor het
  kennis- en cultuurcentrum op de locatie
  Marktplein, met dien verstande dat de
  beoordelingscriteria in ieder geval worden uitgebreid met een verschillende
  waardering van enerzijds gerenoveerde oudbouw en anderzijds complete nieuwbouw,
  met een waardering van de verschillende risicoanalyses voor de opties, met een
  waardering van de flexibiliteit van de gebruiksmogelijkheden (zoals de
  mogelijkheid tot (toekomstige) uitbreiding met nieuwe partners), en met een
  waardering van het effect van de verschillende opties voor de bereikbaarheid
  van de voorziening voor de inwoners van Katwijk aan den Rijn, om daardoor een
  objectieve vergelijking mogelijk te kunnen maken met
  de locaties Noordzee Passage en Baljuwplein.
 2. 15.000 euro uit het project kennis- en
  cultuurcentrum beschikbaar te stellen voor dit onderzoek.
 3. Een besluit over raadsvoorstel Locatiekeuze
  Kennis- en Cultuurcentrum (1223647) aan te houden tot na de aanbieding en
  behandeling van het onder 1 genoemde onderzoek naar de locatie Marktplein.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van
Katwijk
in zijn openbare vergadering van 18 oktober 2018
De griffier          De
voorzitter
Door kaderverruiming zie je opeens dat Katwijk aan den Rijn beter bediend wordt met een bibliotheek op het Marktplein

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com