Katwijk bezuinigt op democratie

De Kracht van Lokale politiek


Ondoorgrondelijke wegen
Katwijk gaat het aantal stembureaus bij het
referendum over de Oekraïne van 33 terugbrengen naar 17. Het lijkt wel of ze er
geen zin an hebben. Het is goed voorstelbaar dat de portefeuillehouder Verkiezingen
in B&W als privépersoon geen zin heeft in een
referendum over Oekraïne. Het is ook heel respectabel om er straks tegen of
voor te stemmen of zelfs om thuis te blijven.
Maar het wordt een beetje minder begrijpelijk als
een ambtenaar om logistieke en financiële redenen, die al dan niet als alibi
worden gebruikt om niet teveel werk op het bordje te krijgen, spontaan zou gaan
voorstellen om het aantal stembureaus te halveren. We weten niet precies hoe
het gegaan is. Of het idee in het College of in het ambtelijk apparaat is
geboren is onbekend. Dat doet er natuurlijk ook niet toe want het College is
verantwoordelijk. Maar ik probeer onbegrijpelijke dingen waar mogelijk toch altijd
te snappen. Je wilt die gedachtegang of redeneerlijn in het snotje krijgen.
Tenslotte heb ik nog ergens in de kelder een psychologendiploma liggen.
Helaas heeft me dat in deze kwestie niet geholpen. De
zaak is voor ons volslagen onbegrijpelijk. Het is bovendien moeilijk te vatten dat
de hogere ambtelijke legerleiding de kwestie heeft laten passeren. En ook in het
gezelschap van de bestuurders heeft blijkbaar niemand aan de noodrem getrokken.
Dat iemand een keer een waas voor zijn ogen heeft, of even te druk is met
belangrijkere zaken en dus even niet goed oplet, kan gebeuren. Maar dat zo’n
stuk ongehinderd alle roadblocks in het gemeentefort kan passeren ? Ik vind dat
bijzonder. Het zal toch niet zo zijn dat de inhoud van het referendum een rol heeft gespeeld ? Dat zou wel erg onprofessioneel zijn.
Superwoman
Maar nu de feiten zo liggen moet KiesKatwijk maar
weer eens aan de noodrem trekken. We doen dat niet graag. Ook wij zouden liever
achterover leunen en af en toe eens een complimentje uitdelen of een bezoekje
aan een of andere speeltuin afleggen. Maar zo werkt dat niet in Katwijk.
Regelmatig moeten wij in de benen om als een soort Superman c.q. Superwoman het
nodige onheil te voorkomen. Recent nog hebben we voorkomen dat er een tweede
trance van 30.000 euro zou worden uitgekeerd aan de actiegroep die een zinloze en
heilloze strijd voert tegen de windmolens op zee. Ook zo’n actie waarvan je de
emotie die er aan ten grondslag ligt wel kunt aanvoelen of meevoelen, maar die
absoluut nooit had mogen leiden tot het bestuurlijk besluit om er
gemeenschapsgeld aan te verbrassen.
Achterlijk
Toen we recent hebben gepleit voor een onderzoek en
een programma om iets te gaan doen aan het relatief lage opleidingspeil in
Katwijk werden we uitgelachen of althans niet serieus genomen. “Denk je soms
dat we hier achterlijk zijn” kregen we van een wethouder te horen. Dat hadden
we niet beweerd, maar wel dat er heel veel talent is dat blijkbaar niet wordt
omgezet in een bij het betreffende niveau passende diploma. Veel talent in
Katwijk blijft onbenut. En we hadden trouwens niet gezegd dat iedereen naar de
universiteit moet, want een echt goede vakman hoeft ook niet bang te zijn voor
de toekomst. Kijk en dan zijn we als KiesKatwijk blij als er opeens uit het
niets vanuit het gemeentefort een persbericht wordt afgeschoten dat er een
serieus begin wordt gemaakt met een aanpak om het opleidingspeil op te krikken.
En buitengewoon verstandig dat we dan eerst eens goed gaan onderzoeken wat de
oorzaken van die onvoldoende scholingsgraad zijn. Men is dus op het gemeentehuis gelukkig helemaal niet
achterlijk. Alle hulde ! Ga zo door ! Dit geeft de burger (en KiesKatwijk)
moed.
Bezuinigen op de
democratie
We moeten er dus maar van uitgaan dat ze in het gemeentefort in het
algemeen gewoon even wat meer tijd nodig hebben om tot de juiste besluiten te
komen. Maar soms is die tijd er niet. Dat is dan vooral in die gevallen wanneer
men zichzelf in de hoek geverfd heeft en geen kant meer uit kan. In zo’n geval
is het toch mooi dat onze democratie een correctiemogelijkheid kent in de vorm
van de volksvertegenwoordiging. Daarom roepen we onze collega raadsleden op om
onderstaande motie a.s. donderdag te steunen. De argumenten worden in de tekst
gegeven. We gaan toch niet meemaken dat we in Katwijk op de democratie gaan
bezuinigen ? De beeldvorming die de bezuiniging van 12.000 euro zou veroorzaken
krijgen we met nog geen 3 ton aan citymarketing weer recht gebreid.

De voorlopige tekst van de motie (wordt nog ingekort) is als volgt:

Motie
De raad van de
gemeente Katwijk, bijeen op donderdag 14 januari 2016,
Constaterende dat:
a)  
Het College van B&W besloten heeft het aantal stembureau bij het
referendum op 6 april a.s. te verminderen van 33 tot 17;
b)  
Als motief hiervoor onder andere “de aard der verkiezing” wordt genoemd,
zonder dat wordt uitgelegd wat hiermee wordt bedoeld;
c)  
Verder wordt aangedragen dat het keuzeproces voor de kiezer eenvoudiger zou
zijn dan in andere gevallen, waaruit blijkt dat de eigen organisatie c.q. het
logistieke gemak centraal gezet wordt, en niet het belang van de kiezer of de
verkiezing;
d)  
Er verwachtingen worden uitgesproken m.b.t. een laag opkomstpercentage,
iets dat niet relevant is;
e)  
Het college zich
bewust is van het feit dat er van de halvering van het aantal stembureaus een
ongewenste signaalwerking kan uitgaan, maar men dat gegeven blijkbaar niet van
doorslaggevend belang acht;
f)    Het college melding maakt van het feit dat
de VNG zich zorgen maakt over de gevolgen voor de toegankelijkheid van het
stemproces voor de burger wanneer het aantal stembureaus wordt beperkt, maar
dat het gedrag van het college er niet op wijst dat men deze gedachte serieus
neemt;
g)  
Tenslotte wordt
gerefereerd aan het feit dat de kosten van het referendum met de vergoeding uit
het gemeentefonds mogelijk niet gedekt kunnen worden, terwijl bij tal van
andere gedecentraliseerde taken, waarmee zeer aanzienlijk veel hogere bedragen en
tekorten gemoeid zijn, geen consequenties m.b.t. het niveau van uitvoering
worden getrokken;
h)  
Geschat wordt dat
met het collegebesluit 12.000 euro bespaard kan worden.Overwegende dat:
 
a)  
Bij democratische verkiezingen het belang van de kiezer, alsmede de
laagdrempeligheid van de verkiezing, voorop moeten staan en dat bedrijfsmatige,
logistieke en/of organisatorische overwegingen volgend dienen te zijn:
b)  
Financiële overwegingen op dezelfde wijze van secundair belang
dienen te zijn;
c)  
Het college van
B&W de zaak omdraait en zijn besluit volledig onderbouwt vanuit de
organisatorische invalshoek, en dat men daarmee de burger en het democratisch
proces niet voorop stelt;
d)  
Er vanuit
principiële overwegingen niet bezuinigd moet worden op het democratisch proces;
e)  
Er ongewild
beïnvloeding van de verkiezingen kan plaatsvinden, althans dat dit verwijt naar
voren gebracht kan worden door belanghebbenden, omdat er een selectieve
aandacht voor doelgroepen (in dit geval ouderen) heeft plaatsgevonden die wel
in de zeer directe omgeving kunnen stemmen;
f)   
Het college zich
niet de positie moet aanmeten om een kwalitatief onderscheid te mogen maken
tussen soorten verkiezingen, en/of de aard of het belang van de kwesties die er
bij betrokken zijn, en dat dit besluit wel die suggestie wekt;
g)  
Het principe van
gelijke behandeling in gelijke gevallen in onze rechtstaat een leidend beginsel
is;
h)  
De afweging
tussen 12.000 euro bezuiniging en het afzien van een lagere werklast enerzijds
en anderzijds zaken zoals het risico op schade aan het democratisch gehalte van
deze verkiezing en aan democratische principes in het algemeen, alsmede het
lagere niveau van dienstverlening aan onze burgers, het genomen besluit niet
rechtvaardigt;
i)    
Het onverstandig
is om hiermee een vorm van precedentwerking te introduceren waarbij in de
toekomst andere referenda ook met een gehalveerd aantal stembureaus zullen
moeten worden gehouden;
j)   
Het geen pas
geeft en het geen relevant feit oplevert dat het college, in een kennelijke
poging het eigen gedrag te rechtvaardigen, naar enkele buurgemeenten wijst die
eveneens een reductie van het aantal stembureaus hebben toegepast.Verzoekt het college:
 
Geen onderscheid
te maken met het aantal in te richten stembureaus tussen de reguliere
verkiezingen en referenda.
Hier vindt u het voorstel van het College van B&W: LINK

Laatste Nieuws: gemeenten krijgen meer geld voor referendum: LINK
Hierdoor blijft er nog minder over van de argumentatie van het college. 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com