KiesKatwijk wil 1235 onbetaalbare woningen op Vliegkamp Valkenburg omzetten naar de categorie “Betaalbaar”.

De Kracht van Lokale politiek

Bouwen voor de vraag i.p.v. bouwen voor de financiële opbrengst !

Asociaal
bouwprogramma op Valkenburg moet beter

KiesKatwijk
brengt op 22 april een motie in de gemeenteraad 
van Katwijk in stemming met als doel om op het voormalig Vliegkamp
Valkenburg 1235 peperdure woningen om te zetten naar de categorie ‘betaalbaar’.
Dat kan niet eenzijdig door de gemeente worden besloten omdat B&W eerder
een contract gesloten heeft met het Rijk. In dat contract staat dat 65% van de
5600 woningen op Valkenburg in de categorie “zo duur mogelijk” zullen worden
gebouwd. De gemeenteraad kon achteraf dit contract niet wegstemmen omdat er
enorme boeteclausules in het contract zijn opgenomen. 

Het via een wurgcontract door het Rijk afgedwongen bouwprogramma

Het Rijk
kan laten zien dat ze het nu echt anders wil doen

De
volksvertegenwoordiging is daarmee haar invloed ontnomen. Het is merkwaardig
dat hier in Katwijk zo weinig ophef over is geweest. Over hetzelfde onderwerp,
het uitschakelen van de tegenmacht van de volksvertegenwoordiging in het
bestuur, is recent in de Tweede Kamer een motie van afkeuring aangenomen. Dat
was veelzeggend, want dat laat zien dat er een omslag heeft plaatsgevonden. We
gaan naar een nieuw tijdperk in het bestuur waarin stap voor stap afscheid zal
worden genomen van het neoliberalisme. Die stroming, waarin beknopt samengevat
gehandeld wordt alsof de overheid een bedrijf is, heeft enorm veel kapot
gemaakt in onze samenleving. Rutte is het uithangbord van die bestuursstijl.
Vanuit die bestuursstijl heeft het Rijk er naar gestreefd zoveel mogelijk geld
uit de grond van het Vliegkamp te slaan. Het ging dus niet om maatschappelijk
rendement of om het oplossen van de woningnood maar om geld verdienen. Het Rijk
moet laten zien dat ze wil bouwen voor de vraag en niet voor het geld. De grond is volledig in eigendom van het Rijk dus de voorbeeldfunctie van onze overheid is hier heel belangrijk.

Het in de motie voorgesteld woningbouwprogramma


 

Valkenburg
moet bij kabinetsformatie op tafel komen

B&W van
Katwijk bleken een maatje te klein en zijn destijds door de pomp gegaan in de
onderhandelingen. Dat had niet gehoeven want de gemeente heeft het primaat op
het gebied van de ruimtelijke ordening. Om alsnog te kunnen redden wat er te
redden valt moet het contract tussen Katwijk en het Rijk van tafel. Dat kan om
voornoemde reden alleen als het Rijk zelf besluit dat het anders moet.
KiesKatwijk wil gebruik maken van de nieuwe wind die is gaan waaien in Den
Haag. We moeten er voor zorgen dat de kwestie Valkenburg op tafel komt bij de
kabinetsonderhandelingen. Dat is het doel van de motie, en dat moet in
samenwerking met de gemeente Wassenaar en belangrijke maatschappelijke
organisaties op professionele wijze worden georganiseerd.

Niet
geschoten is altijd mis

We moeten de
zaak omdraaien. Ten eerste moeten we terug naar het eerder afgesproken plafond
van 5000 woningen, en ten tweede moet de verhouding tussen “te duur” en
“betaalbaar” worden omgedraaid. Dat resulteert dan in het streven om 1235
onbetaalbare woningen in het programma om te zetten naar de categorie
“betaalbaar”.

De gemeenteraadsleden
in Katwijk moeten beseffen dat hun eerste loyaliteit bij de inwoners van onze regio
moet liggen. Wij hebben als volksvertegenwoordigers dat wurgcontract met het
Rijk niet gesloten. Dat heeft B&W buiten ons om gedaan. Laat nu eens
blijken waar uw prioriteiten liggen collega’s ! Wilt u willoos alles afstempelen
wat het college van B&W u voorschotelt of gaan u deze keer het dualisme nu
eens handen en voeten geven ? U heeft een eed afgelegd om de belangen van
Katwijk en haar inwoners te behartigen. Door deze motie kunt u laten zien waar
u staat. Het is uw aller individuele verantwoordelijkheid. Ik wens u wijsheid
toe, alhoewel het niet zo heel moeilijk is lijkt mij.

Hier is de
tekst van de motie:

De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 22 april 2021,

Constaterende
dat:

1.     Het woningbouwprogramma van de
gebiedsontwikkeling op het voormalig Vliegkamp Valkenburg onderdeel is van
privaatrechtelijke contracten tussen Rijk en de gemeenten Katwijk en Wassenaar;

2.     Deze gemeentelijke invloed wat het
woningbouwprogramma betreft heeft geresulteerd in het ophogen van een in
eerdere afspraken vastgelegd plafond van 5000 woningen tot 5600 woningen, zodat
ondanks instandhouding van de oorspronkelijke eisen van het Rijk (in de rol van
grondeigenaar) uiteindelijk toch meer woningen voor de middeninkomens in het
programma konden worden opgenomen;

3.     Het resulterende woningbouwprogramma desondanks
niet voldoet aan de Regionale Woonvisie van Holland-Rijnland, waaraan gemeenten
in deze regio gebonden zijn;

Overwegende
dat:

Er geen
discussie kan zijn over het feit dat het huidige woningbouwprogramma, waarin
64% van de 5600 woningen zo duur worden als de markt kan dragen, op geen enkele
wijze overeenkomt met de daadwerkelijk vraag naar woningen (in de regio) qua
betaalbaarheid[1];

Verzoekt aan
het college van B&W:

In
samenwerking met partners zoals de gemeente Wassenaar, de provincie Zuid
Holland, de regio Holland-Rijnland, Aedes en de regionale
woningbouwcorporaties, de in de regio actieve huurdersorganisaties, en
eventuele andere invloedrijke partners een professionele beïnvloedings- en
communicatiecampagne
op te zetten om op het niveau van de Rijksoverheid te
bewerkstelligen dat de bestuurlijke afspraken en contracten rond de
Projectlocatie Valkenburg worden herzien met als hoofddoel:

Te komen tot een woningbouwprogramma met een plafond van 5000 woningen, en een
onderverdeling daarin conform de “Actieagenda Wonen”, zodat er daadwerkelijk voor
de vraag  in de regio gebouwd wordt, en
het programma ook past binnen de Regionale Woonvisie.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk[1] Dit is
door portefeuillehouder Jaensch van Holland-Rijnland op 12 februari 2020 bevestigd
in een vergadering van de cie. RWE van Provinciale Staten van Zuid Holland.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com