Memootje aan het college van B&W te Katwijk

De Kracht van Lokale politiek

Aan: College van B&W
Van: Jaap Haasnoot (KiesKatwijk)
Betreft: Vragen n.a.v. brief d.d. 23 juni van B&W Katwijk aan gemeenteraad
Katwijk over kwestie DSV.


 1. Er was vanaf
  2017 reeds ontevredenheid over het functioneren van DSV. Hoe is het
  verklaarbaar dat de gemeente desondanks verrast werd in mei 2019 toen het
  debacle aan het licht kwam ?

 2. Waarom was
  DSV achteraf niet genegen om op eigen initiatief onderzoek te doen naar de gang
  van zaken ?

 3. Er was
  blijkbaar geen open dialoog mogelijk tussen ambtenaren en bestuur. Welke
  implicaties had dit ?  Wat was de oorzaak
  van de barrière ?

 4. Wat betekent “beter
  beleggen van verantwoordelijkheden” op het gebied van monitoring, toezicht en
  control ?

 5. Welke
  situatie wordt hiermee aangeduid ?

 6. Was het
  college op de hoogte van de situatie die in het antwoord op de vorige vraag is
  toegelicht ?

 7. Was er
  überhaupt sprake van monitoring, toezicht en control ?

 8. Is het
  beleggen van de verantwoordelijkheid bij een projectgroep van tijdelijke of
  structurele aard ? Onder wiens verantwoordelijkheid opereert de projectgroep ?

 9. DSV heeft gefaald.
  Welke acties zijn door DSV ondernomen richting de verantwoordelijke bestuurders
  en managers ?

 10. DSV heeft
  informatie achtergehouden. Is dit geen reden om een strafrechtelijk onderzoek
  te entameren ?

 11. Waarom heeft
  de gemeente geen actie ondernomen om het bestuur via de rechter uit haar
  functie te ontheffen ? Men persisteerde immers in een laconieke en onverantwoordelijke
  en amateuristisch houding ?

 12. Waarom heeft
  u de bestuurders niet aansprakelijk gesteld voor het gevoerde wanbeleid en de daardoor
  veroorzaakte schade ?

 13. Hoe lang is
  het bestuur nog in functie gebleven nadat in mei 2019 de gevolgen van de ramp duidelijk
  werden ?

 14. Is het
  resultaat van de zelfevaluatie van het bestuur beschikbaar ? Zo nee, wilt u dat
  dan opvragen en aan de gemeenteraad ter beschikking stellen ?

 15. Is het
  aanvaardbaar dat een bestuur van een openbare zorginstelling, die volledig
  gefinancierd wordt door overheidsgeld, haar bestuursleden uitsluitend via
  coöptatie rekruteert uit mensen die een bepaalde geloofsrichting aanhangen ?

 16. Wat is er veranderd
  aan de statuten

 17. Zijn er
  mogelijkheden om de door de gemeente gemaakte kosten rond dit debacle te
  verhalen op DSV ? Er is immers sprake (geweest) van wanbeleid en verwijtbaar gedrag
  van de kant van DSV ?

 18. Waarom heeft
  het vanaf mei 2019 een jaar geduurd (eigenlijk al vanaf 2017 toen de eerste
  signalen werden opgepikt) voordat het bij de gemeente duidelijk werd dat DSV
  geen zicht kon bieden op de financiële situatie ?

 19. Waarom is het
  onderzoek van DSV (Onderzoek Besluitvorming Financiën en Vastgoed) niet
  beschikbaar voor de gemeente(raad) en acht u dat blijkbaar een aanvaardbare en
  acceptabele situatie ?

 20. Is dit geen reden
  om het bestuur van DSV via de rechter naar huis te sturen en het heft zelf in
  handen te nemen door het aanstellen van een zaakwaarnemer ?

 21. DSV heeft volgens
  de samenvatting van een rapport de waarschuwing van de eigen accountant “niet
  goed gehoord”. Hebben de verantwoordelijken bij DSV gehoorproblemen ?

 22. Als er geen
  sprake is van een collectief gehoorprobleem dan heeft men toch de waarschuwingen
  bewust terzijde gelegd ?

 23. Is dit
  verwijtbaar gedrag ? zo ja, welke consequenties trekt de gemeente hieruit ?

 24. Wie heeft
  binnen DSV welke cruciale informatie aan welke verantwoordelijken onthouden ?

 25. Is dit geen
  strafbaar feit gezien de hele situatie ?

 26. Op blz 6 van
  de brief lezen we dat de gemeente beleefd vraagt om periodieke informatie. Waarom
  blijft de gemeente ondanks het trackrecord van DSV afwachtend en op afstand ?

 27. Zou het
  college, juist omdat zij voornamelijk gevormd wordt door partijen van Christelijke
  signatuur, er niet voor moeten zorgen dat hier niet het beeld ontstaat dat een falend
  bestuur van een instelling met een zelfde oorsprong met fluwelen handschoenen
  wordt aangepakt ?

 28. Welke juridische
  mogelijkheden zijn er om het bestuur van DSV terzijde te stellen en het bestuur
  over te nemen tijdens de herstelperiode ?

 29. Heeft het
  verbeterplan dat door de ambtelijke organisatie wordt gemaakt betrekking op de
  eigen organisatie of op DSV ?

 30. Wilt u dit
  verbeterplan en de diagnose waarop het is gestoeld ter beschikking stellen van
  de gemeenteraad ?

 31. Volgens eigen
  zeggen blijft u als college sturen. Welke instrumenten en (machts)middelen zet
  u hiervoor in ?

Met
vriendelijke groet,

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com