Toekomstbestendigheid wijken is in Katwijk een probleem

De Kracht van Lokale politiek


Betere seniorenhuisvesting is urgent
KiesKatwijk
heeft met het initiatief van de gemeentelijke informatieavond over seniorenhuisvesting op 21
september een eerste stap willen zetten om een maatschappelijk zeer relevant
onderwerp meer in de belangstelling en pregnanter op de politieke agenda te
krijgen. Het bleek helaas dat dit onderwerp voor veel betrokkenen nog
onvoldoende op het netvlies staat. Dat is betreurenswaardig want als we naar de
feiten en cijfers kijken dan komen er met de vergrijzing, maar bijvoorbeeld ook
met de instroom van mensen uit andere culturen, hele grote problemen op ons af.
Meer daadkracht nodig
In
beleidsverhalen van de gemeente  worden
die kwesties soms wel benoemd maar KiesKatwijk mist de daadkracht, het elan en
het enthousiasme om daar in de diverse portefeuilles ook op een gecoördineerde
wijze wat aan te doen. Niet lullen maar poetsen is kort gezegd onze oproep. Dat
geldt ook voor Dunavie, die minder met geld, beleggen en groot groeien bezig
zou moeten zijn en meer met huurdersbelangen.
Navelstaarderij
Het is
prachtig dat de gemeente met een “maatschappelijke agenda” aan de slag gaat. Maar
los van het tranentrekkende en tenenkrommende jargon is KiesKatwijk toch bang dat dit weer zal resulteren in prachtige rituele
dansen met veel gele post-it papiertjes en veel navelstaarderij. Prachtig voor
ambtenaren om hier uren op weg te schrijven, maar wat gaat de burger er in de
werkelijkheid van merken ? En, worden onze burgers er vervolgens ook beter van
?
Dunavie doet te weinig
Zo hebben
we met Dunavie fantastische afspraken gemaakt om iets te doen aan de
huisvesting van de zogenaamde bijzondere doelgroepen. We zien echter weinig
beweging , weinig ambitie en dus weinig concreet resultaat.
Meer kleine woningen nodig
Wat de
senioren betreft kunt u er van uitgaan dat deze binnenkort niet meer zo heel bijzonder
zullen zijn. De cijfers rond de vergrijzing laten zien dat er sprake zal zijn
van een explosieve toename, met in veel gevallen eenpersoonshuishoudens[1].
De demografie verandert, niet alleen in de verhouding jong-oud, maar zoals
opgemerkt ook door de instroom van groepen met een andere culturele
achtergrond. Dat heeft consequenties voor de inrichting van wijken, de kwaliteit
en de soort van woningen en voor de benodigde sociale schil. Gettovorming moet
worden voorkomen en integratie en eenzaamheidsbestrijding moet meer prioriteit
krijgen.
Onvoldoende samenwerking op het
gemeentehuis
Om dat
integraal aan te pakken moet er op het gemeentehuis op meerder portefeuilles
worden samengewerkt. Dat lukt momenteel onvoldoende en daarom heeft KiesKatwijk
de verkokering aldaar aan de orde gesteld. In de propaganda rond de begroting
zagen we het woord “samen” tot vervelens toe voorbij komen. Dat is misschien
wel een teken aan de wand. Die interne samenwerking
kan namelijk stukken beter.
De opgave
Veranderingen
in de samenstelling van de bevolking hebben dus enorme consequenties. Hoe verhoudt zich dat tot
de bestaande woningvoorraad ? De noodzakelijke toekomstbestendigheid van wijken
uit de zestiger jaren vergt grote inspanningen. En in het kader van het
verbeteren van de leefbaarheid moet er ook meer aandacht komen voor de
noodzakelijke vergroening. Het is een blamage dat Katwijk tot de top drie van
de  meest versteende en minst groene gemeenten
van Nederland behoort. Dat heeft “de politiek” op haar geweten, laten we er dan
samen ook wat aan doen om dit op te lossen. Het feit dat wethouder Knape
inmiddels achter Operatie Steenbreek is gaan staan is in dit verband een
lichtpuntje en stemt tot dankbaarheid.
Samengevat:
er ligt dus een enorme opgave voor de gemeente Katwijk. En nogmaals wij missen bij
dit college een beetje het elan, de drive, en de samenwerkingsvaardigheden en om
daar op integrale wijze iets mee te doen. De Hoornes moet bij wijze van spreken
worden herontworpen. Dat heeft minimaal te maken met ruimtelijke ordening,
huisvesting en de sociale agenda. Dat zijn al drie koninkrijken en drie aparte
wethouders. En dan wordt het blijkbaar lastig.
Who cares ?
De
landelijke prijsvraag “Who Cares” laat een aantal prachtige voorbeelden zien
van ontwerpen voor toekomstbestendige wijken. Katwijk kan hieruit inspiratie
putten. We moeten stoppen met alleen maar gezinswoningen te bouwen met de
geijkte plattegronden. Tijdens de bijeenkomst op 21 september over seniorenhuisvesting
zijn een aantal aardige voorbeelden voorbij gekomen. Het aantal een- en
tweepersoonshuishoudens gaat zoals gezegd explosief toenemen. We doen er dus
verstandig aan om de kans te pakken om wijken zoals de Hoornes of Koestal-Overduin
anders in te richten. We moeten niet dezelfde oude flats in een moderne vorm
weer terugbouwen maar de hele ruimtelijke indeling aanvatten en moderniseren.
Die kans doet zich voor nu veel woningen daar aan het einde van hun
levenscyclus komen.
Particuliere initiatieven
Op
sociaal-maatschappelijk gebied zijn er trouwens al prachtige initiatieven die
uit de bevolking zelf zijn voortgekomen. Het project TwieDrie in Rijnsoever is
zo’n voorbeeld of het eetproject bij de voetbalvereniging Katwijk, en zo is er
nog wel meer. De Binders voor weer een andere doelgroep bijvoorbeeld. En op het
gebied van de ruimtelijke herindeling kan bijvoorbeeld het ringpark initiatief
worden genoemd. En er bleek in Katwijk ook al een aksiegroep van Krasse Knarren
te zijn die wil dat er meer (knarren)hofjes gebouwd gaan worden en dat groepswonen wordt
gefaciliteerd.  
Regiefunctie ontbreekt
KiesKatwijk
zou wensen dat de gemeente bij dit soort initiatieven meer de regie pakt,
actieve steun biedt en de concepten ook breder uitrolt. Er kan naar onze mening
op die manier ook een alternatief worden geboden voor het op onduidelijke
gronden getorpedeerde gemeenschapshuis in de Hoornes.
Motie als breekijzer
Om hierin
wat versnelling te brengen heeft KiesKatwijk tijdens de begrotingsbehandeling
een motie ingediend met de titel “toekomstbestendige wijken en leeftijdsbestendig wonen”. Nadat we deze in het circuit hadden ingebracht heeft de ChristenUnie
ook nog een zelfde type motie neergelegd.
Deze motie
legt meer dan de onze de nadruk op het aspect van duurzaamheid maar wil
overigens precies hetzelfde bereiken. Het was heel mooi dat wethouder Krijn van
Spijk beide moties heeft overgenomen en onderschreven. Het college van B&W
gaat nu dus een actieplan of, zoals de ChristenUnie vroeg een “Deltaplan”, maken
voor het moderniseren van oudere flatwijken.
Kwezelarij en pay back time
In feite
hoefde er dus niet meer over de moties gestemd te worden. Dat stemmen gebeurde echter
toch, en toen bleek dat collegepartij CDA wel de motie van coalitiegenoot CU steunde
maar niet die van KiesKatwijk. Beide moties beoogden zoals gezegd precies
hetzelfde, en onze motie was ook al omarmd door CDA-wethouder van der Spijk. 
Mag ik dit typerende CDA-gedrag het toppunt van kinderachtige kwezelarij noemen
? Man. Man, man…… Jammer dat we wethouder van Duijn niet meer hebben, maar gelukkig
heeft het CDA ook nog sportieve figuren als wethouder van der Spijk in het
arsenaal (wink, wink) 😉
J.H.
Haasnoot
namens de fractie van KiesKatwijk

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com