Windmillgate: jammer maar helaas

De Kracht van Lokale politiek

KiesKatwijk maakt zich net als veel
anderen druk om het voornemen van minister Kamp om relatief dicht op de kust
een groot aantal windmolens te plaatsen. Wij zijn daar helemaal niet blij mee. In
feite was ondergetekende er als de kippen bij en heb ik als eerste met een
andere pet op er al op 30 mei 2013 via een column in de Katwijksche Post voor
gewaarschuwd en tegen geprotesteerd. Op dat moment waren er uiteraard nog geen
details bekend, zoals het precieze aantal windmolens of de extra kosten die
gepaard zouden gaan met verder op zee plaatsen. Feit is dat uiteindelijk de
Tweede Kamer er over gaat en op dit moment is duidelijk dat de
volksvertegenwoordiging van links tot rechts  in ruime meerderheid positief staat t.o.v. de
plannen van minister Kamp. We moeten er van uitgaan dat deze houding weloverwogen
is, waarbij alle pro en contra argumenten op verstandige wijze tegen elkaar
zijn afgewogen.
Meten met twee maten
We hebben
elders geschreven over de hypocrisie van de gemeente Katwijk die zich met
veel bombarie (en daarmee gepaard gaande hoge kosten) samen met drie andere
kustgemeenten verzet tegen windmolens langs de kust. Ze hebben daarvoor de
stichting Vrije Horizon in het leven geroepen en van ruime subsidie voorzien. Het
argument zou “horizonvervuiling” zijn, maar men moet bij doorvragen toegeven dat
het eigenlijk om belangenbehartiging van de toeristensector gaat. Katwijk plant
zelf zonder enige gewetenswroeging gewoon een stuk of zes windmolens van het
formaat van de Euromast in de Valkenburgse polders. Hoezo horizonvervuiling ?
Het is ergerlijk dat wethouders met elkaar hebben afgesproken dat ze net doen alsof de subsidie bestemd is voor onderzoek en voorlichting. Dat is geen doel
maar een middel.
Wat is het bezwaar ?
Het doel is
de belangen van de toeristensector te verdedigen. Dat is geen overheidstaak als
dat betekent dat er direct gesubsidieerd wordt in de normale bedrijfskosten
voor P.R. en belangenbehartiging. Dat moet de sector zelf organiseren en
betalen en dat moet niet betaald worden uit belastinggeld. Als dit overheid dit betaalt dan is er sprake
van verboden staatssteun, ook als dat via een “katvanger” gebeurt. KiesKatwijk wil graag principiële politiek bedrijven.
Als we dit goed vinden dan is het hek van de dam en kan iedere actiegroep bij
ons aankloppen. Dit principe is in overheidsland algemeen aanvaard, de
rijkssubsidie voor een club als Greenpeace is daarom bijvoorbeeld netjes afgebouwd.
En dan hebben we het niet eens over commercie maar over een club met een ideële
doelstelling. 
Dus alhoewel we alle begrip hebben voor iedereen die niet zit te
wachten op een woud aan windmolens voor de kust vinden we toch niet dat de
belastingbetaler moet opdraaien voor het verzet van de ene bestuurslaag (gemeenten) tegen een hogere bestuurslaag (Rijk). Dat verzet kan gewoon via normale inspraakprocedures verlopen. Waarom
zouden we dan bijvoorbeeld niet op het niveau van de gemeente Katwijk de ondernemers en omwonenden financieel ondersteunen die zich
verzetten tegen de komst van arbeidsmigranten in hun wijk ? 

Omdat een
afzonderlijke fractie in de gemeenteraad niet over veel mogelijkheden beschikt
als er geen steun is van andere fracties hebben we eerst maar eens een paar
vragen ingeleverd bij het College van B&W om de zaak wat duidelijker te
krijgen. Let wel, B&W heeft de subsidieverlening van 20.500 euro buiten de
raad om geritseld. En het gerucht gaat dat er een tweede tranche van 25.000
euro in de pijplijn zit.

Een paar duidelijke vragen

Aan: College van
Burgemeester & Wethouder der gemeente Katwijk
Van: Fractie KiesKatwijk
Betreft: Subsidiëring
stichting Vrije Horizon
11 december 2015.
Geacht
college,
Op 24
november heb ik antwoorden ontvangen op een aantal informatieve vragen
betreffende een kwestieuze subsidieverlening door uw college waarbij niet het
oordeel van de gemeenteraad is gevraagd. Zie hieronder de vragen en antwoorden.


Vraag

Aan de
Stichting Vrije Horizon is per
brief
van 25 augustus
subsidie verleend. In de brief staat vermeld
dat de aanvraag getoetst is aan de bepalingen uit de Algemene
Subsidieverordening. Een verdere onderbouwing ontbreekt echter.
 1. Kan aangegeven
  worden aan welke specifieke bepalingen van de Algemene Subsidieverordening
  de aanvraag is getoetst en de financiële bijdrage is verstrekt?
 2. Zijn er nog andere
  rechtmatigheidseisen (wetgeving of beleidsregels) waaraan de aanvraag is
  getoetst? Zo ja, aan welke bepalingen is de aanvraag getoetst?
 3. Kan aangegeven
  worden aan welke gemeentelijke doelstellingen en resultaten de
  activiteiten van Stichting Vrije Horizon dienen bij te dragen?
 4. Waar zijn die
  betreffende gemeentelijke doelstellingen vastgelegd?
Antwoord
 1. Artikel 5 voor de
  toetsing van de aanvraag en de bijbehorende stukken en artikel 7 voor
  toetsing aan het beleid van de gemeente en of het de inwoners van Katwijk
  ten goede komt.
 2. De beleidsregels
  voor participatie
  .
  De informerende activiteiten van Vrije Horizon kunnen worden gezien als
  een goede vorm van burgerinitiatief en ook -participatie. De gemeente wil
  dit graag stimuleren en ondersteunen.
   
 3. Katwijk is voor
  duurzame energie maar tegen aantasting van het unieke vrije uitzicht op
  zee, terwijl er een goed alternatief mogelijk is. Het door ons beoogde
  alternatief IJmuiden Ver heeft tot nu nog geen goede kans gekregen. Het
  college onderschrijft het belang van het goed informeren van de diverse doelgroepen.
  Er is nu veel onduidelijkheid over de omvang en ligging van de windparken,
  het besluitvormingsproces en de impact op toerisme en werkgelegenheid..
  Het werk van Vrije Horizon wordt door ons als zeer positief ervaren en is
  een waardevolle aanvulling op onze bestuurlijke activiteiten.   
 4. Coalitieakkoord 2014
  – 2018, doelstelling 80
  . Katwijk maakt deel uit van de stuurgroep Platform
  Maritieme Windparken die een duurzame keuze voor de windmolens op zee
  beoogd. De gemeenteraad wordt hier regelmatig over
  geïnformeerd.  


Onder andere
naar aanleiding van deze antwoorden heb ik de volgende vragen aan het college.

 1. In
  de beantwoording staat dat de subsidie conform doelstelling 80 uit het
  coalitieprogramma is verleend. Deze doelstelling omvat het nastreven van “een
  duurzame keuze voor windmolens op zee” en “het doen van onderzoek naar
  innovatieve alternatieve energiebronnen”. Horizonvervuiling bestrijden is iets
  anders dan duurzame energieopwekking nastreven. De argumentatie klopt dus niet.
  Wat is uw reactie hierop ? 2. In
  de algemene subsidieverordening worden 13 beleidsgebieden genoemd waarop een
  subsidieverlening betrekking kan hebben. Op welk van de genoemde
  beleidsgebieden heeft de subsidie aan de stichting “Vrije Horizon” betrekking ? 3. De
  beantwoording bij vraag 2 verwijst naar beleidsregels betreffende participatie.
  Dit lijkt volslagen uit de lucht gegrepen omdat de subsidie aan de stichting
  helemaal geen betrekking heeft op gemeentebeleid waarop een vorm van
  participatie zou kunnen worden georganiseerd of financieel ondersteund. Katwijks
  participatiebeleid c.q. Katwijkse participatieregels hebben helemaal geen
  betrekking op het beleid van derden. Wat is hierop uw reactie ? 4. In
  de beantwoording bij vraag 3 staat dat het werk van Vrije Horizon door het
  college (met “ons” worden toch niet de ambtenaren bedoeld die mij als raadslid van
  informatie voorzien ?) als zeer positief wordt ervaren. Ik neem kennis van uw
  particuliere opvatting maar stel de vraag of “persoonlijke sympathie” in het
  algemeen voldoende grond is om namens de gemeente Katwijk overheidssubsidie toe
  te kennen. 5. Het
  Rijk beoordeelt vooralsnog alles afwegende dat het algemeen belang gediend is
  met de voorgenomen locatie van de windmolens. Tot op heden heeft de Tweede
  Kamer de bewindsman daarin met grote meerderheid gesteund. De democratische
  legitimatie is dus in orde en het betreft hier een rijkstaak. Wat is uw
  argumentatie, in termen van algemeen belang, om een aanzienlijke hoeveelheid gemeenschapsgeld
  te besteden aan het actief bestrijden van een voorgenomen democratisch besluit
  van een hogere bestuurslaag ? Is het gebruik maken van de reguliere inspraakprocedures
  niet voldoende ? 6. Bent
  u met ons van mening dat ook de verwachte effectiviteit van voorgenomen
  activiteiten een beoordelingscriterium zou moeten zijn ? 7. Bent
  u met ons van mening dat verplaatsing van windmolens, waar momenteel geen
  Kamermeerderheid voor is, gezien deze omstandigheid en het feit dat dit gepaard
  zou gaan met 1,2 miljard euro extra kosten, weinig tot geen kans van slagen
  moet worden toegedicht ? 8. Zijn
  de doelen en het nagestreefde resultaat dat met de subsidie wordt nagestreefd
  (art. 5.3.a) duidelijk vermeld bij de subsidieaanvraag ? Zo ja, hoe werden deze
  benoemd ? 9. Bij
  de subsidieaanvraag vermeldt de stichting: “
  U zult begin november van ons een gedetailleerd
  activiteitenverslag indient ontvangen. Hierin zullen de effecten en resultaten,
  alsook de wijze waarop deze hebben bijgedragen aan het
  campagnedoel, beschreven worden
  ”.
  Ik verzoek u dit verslag aan de Raad toe te zenden en mij een afschrift te doen
  toekomen. 10. Is
  erbij de aanvraag voor de subsidie een begroting en een dekkingsplan ingeleverd
  (art. 5.3.b) van de kosten waarvoor subsidie werd aangevraagd ? Zo ja, kunt u
  mij deze verstrekken ? 11. Op
  welke begrotingspost wordt de subsidie verantwoord c.q. op welke wijze regelt u
  de dekking ? 12. Wat
  is de oprichtingsdatum van de stichting Vrije Horizon ? 13. Wat
  was er eerder, de wens van de vier kustgemeenten om te kunnen beschikken over
  een privaat vehikel om actie te kunnen voeren tegen windmolens dicht langs de
  kust, of de stichting die deze rol vervult ? 14. Houdt
  de oprichting van de stichting verband met het gegeven dat een dergelijk
  vehikel over meer beroepsmogelijkheden bij een rijksbesluit beschikt ? 15. Zijn
  er notulen beschikbaar van de stuurgroep Platform Maritieme Windparken ? Wij
  willen deze gaarne inzien. 16. Kunt
  u ons alle correspondentie tussen de gemeente Katwijk en de stichting Vrije
  Horizon ter beschikking stellen ? 17. Hoe
  zou voorlichting van de bevolking kunnen leiden tot vermindering van
  horizonvervuiling c.q. tot het verplaatsen van windmolens naar de locatie
  “IJmuiden ver” ? 18. Op
  welke wijze en met welke betrokken kosten zijn tot op heden
  voorlichtingsactiviteiten gericht op de bevolking door de stichting Vrije
  Horizon uitgevoerd ? Wat wil de stichting daar mee bereiken ? 19. Is
  het een gemeentelijke taak om voorlichting uit te voeren over beleidsvoornemens
  van het Rijk ? 20. Het
  is voor iedereen duidelijk, en dat wordt ook bevestigt in allerlei publicaties[1], dat beïnvloeding van
  rijksbeleid de primaire doelstelling is van de financiële steun van het college
  voor de stichting. Bent u met ons van mening dat het herhaaldelijk en onterecht
  voorop stellen van voorlichting als primair doel van de subsidie de
  geloofwaardigheid van bestuur en bestuurders ernstig aantast ?
   
 21. Het
  is ook voor iedereen duidelijk, en dat wordt bevestigd in allerlei publicaties[2] en tevens door de onderzoeksvragen
  van het door de vier gemeenten geëntameerde onderzoek, dat het verdedigen van
  de belangen van de toeristenbranche de belangrijkste drijfveer is van de
  kustgemeenten om de stichting Vrije Horizon in het leven te roepen. Bent u met
  ons van mening dat belangenbehartiging van een specifieke branche d.m.v.
  subsidiëring van normale bedrijfskosten (P.R., belangenbehartiging) geen
  overheidstaak is en tevens een verkapte vorm van (verboden) staatssteun inhoudt
  ? 22. De
  vervlechting en belangenverstrengeling van de toeristenlobby met de lokale
  overheid is overduidelijk. De belangenbehartiging van andere economische
  sectoren via deze methoden is ondenkbaar. Gaat deze handelswijze geen precedentwerking
  opleveren ? Gaan we als voorbeeld binnenkort misschien een campagne subsidiëren
  onder het motto “neem vaker een bloemetje mee” om daarmee de belangen van de in
  onze gemeente niet onbelangrijke sierteeltsector te bevorderen ? 23. Wat
  vindt u van de geloofwaardigheid van het argument “horizonvervuiling” ? U wilt
  zelf windmolens plaatsen bij het Valkenburgse Meer. Is dit geen meten met twee
  maten ? 24. Bent
  u bereid een toets te laten uitvoeren op de subsidieverlening ten einde de
  vraag te beantwoorden of hier sprake is van verboden staatssteun ? 25. Bent
  u opnieuw van plan om voor 2016 subsidie aan de stichting Vrije Horizon te
  verstrekken ? Zo ja, voor welk bedrag ? Op welke manier wilt u de gemeenteraad bij
  de besluitvorming betrekken ?
Wij
wachten met grote belangstelling uw beantwoording af.Met
vriendelijke groet,
Jaap
Haasnoot
Namens de fractie van KiesKatwijk

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com