Coalitie op dood spoor met parkeerregulering

De Kracht van Lokale politiek

Wanhoop en fatalisme

Het raadsvoorstel van DURF, SGP en CU om met een dwangsysteem het parkeren in grote delen van onze gemeente in te perken, en daarnaast ook nog eens financieel te belasten, acht KiesKatwijk onverstandig en dus ongewenst.

Door met dit soort voorstellen op de proppen te komen, en zich daarvoor ook niet te schamen, geeft de coalitie bovendien een onaangenaam visitekaartje af van waar de prioriteiten liggen. Het onwaarschijnlijke voorstel om tijdens de wedstrijd de spelregels te veranderen ademt een zekere wanhoop en fatalisme. Men heeft het stuur zo te zien niet meer zelf in handen, en het bestuurlijke schip van Katwijk heeft eerlijk gezegd onder dit bestuur wel wat weg van een kamikazedrone. Wordt het beleid op afstand gestuurd door derden? Of heeft men zichzelf door niet goed op te letten in een mijnenveld begeven, waardoor B&W het stuur uit handen is geslagen? We kunnen er slechts naar gissen.

KiesKatwijk komt voortdurend met alternatieven om extreem verdichten en aantasten van de leefbaarheid van bestaande wijken te voorkomen.

Problemen veroorzaken i.p.v. oplossen

De problemen zijn o.a. ontstaan doordat uit gebrek aan visie een hoofdkantoor van de Bieb midden in het oude centrum van Rijnsburg werd gepland. Dat is trouwens geheel in strijd met het sinds jaar en dag vastgelegde beleid van de gemeente Katwijk om centrale voorzieningen in het zeedorp te vestigen. Voor dat beleid waren natuurlijk goede redenen. Net zoals er goede redenen zijn om parkeernormen te hanteren. Nadat B&W zich met die locatiekeuze voor bibliotheek en aanverwanten in de hoek had geverfd bleek dat het parkeren in Rijnsburg een probleem zou opleveren. Dat is natuurlijk niet aan de grote klok gehangen maar alle parkeercapaciteit in Rijnsburg-Centrum wordt opgesoupeerd door de nieuwe bibliotheek met het te kleine zaaltje. B&W heeft daarmee Rijnsburg zelf op slot gezet waardoor er qua woningbouw niets meer mogelijk is. Daardoor is de Knarrenhof aldaar, die stelselmatig op de tweede rang wordt gezet, problematisch geworden. En daardoor zijn allerlei andere woningbouwontwikkelingen in die omgeving nu niet meer mogelijk.

Als we 5 jaar geleden het plan van KiesKatwijk en D66 hadden gevolgd en een Cultuurcentrum i.c.m. een nieuwe Groen van Prinstererschool en een parkeergarage naast het Marktplein hadden gebouwd, dan hadden we die bibliotheek, en deze keer met een ruimere zaal, al lang (in nieuwbouwvorm) kunnen hebben. Het is dus best begrijpelijk dat dit college wanhoop uitstraalt, want men heeft zichzelf in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd.

Maak betaalbare woningbouw op Valkenhorst mogelijk

Die beroerde positie heeft ook te maken met het feit dat voormalige of bestaande bedrijfsgronden binnen onze woonkernen in handen zijn van ontwikkelaars die uw college de duimschroeven kunnen aandraaien. We zagen dat ook al bij de Kwakelwei. Deze gemeente heeft de kans gehad om destijds het Rabogebouw te kopen maar heeft die kans laten lopen ten gunste van de ontwikkelaars. De gemeente heeft dus ook hier zichzelf in de problemen gebracht.

Ik wijs er op dat trouwens ook bedrijfsgronden schaars zijn en dat er helemaal geen noodzaak is om de locaties Havenscharnier en Garage de Jong voor woningbouw te bestemmen. Gemengde bestemmingen van bedrijvigheid en wonen zijn momenteel niet ten onrechte nogal in de mode, dus op die locaties kan ook gewoon weer bedrijvigheid in een passende milieucategorie worden gevestigd. Woningbouw kan in voldoende mate op Valkenhorst worden gepland als we het wurgcontract met het Rijksvastgoedbedrijf aanpassen. Een onderwerp dat stelselmatig wordt doodgezwegen omdat Katwijk zichzelf dat bootanker om de hals geknoopt heeft. Daar is de alternatieve locatie waar we betaalbare woningbouw op grote schaal zouden kunnen realiseren.

Slecht beleid is duur beleid

Het aanpassen van het woningbouwprogramma en daarnaast een andere verdeling van kosten en opbrengsten bij de gebiedsontwikkeling Valkenhorst is iets dat ik onvermijdelijk acht. Daarmee wordt die extreme en wanhopige verdichting in de bestaande woonwijken overbodig. Overmatige en extreme verdichting leidt tot maatschappelijke en financiële kosten buiten de projectbegrotingen die als een boemerang op onze samenleving terug slaan. Slecht beleid is duur beleid. Helaas zullen we met het opzij zetten van de anterieure overeenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf moeten wachten tot de volgende verkiezingen. Dit omdat de huidige beleidsbepalende krachten op het gemeentehuis niet in staat zullen zijn om over hun eigen schaduw heen te springen. Deze coalitiepartijen zullen verandering niet mogelijk maken. Liever draaien ze aan de leefbaarheidsknop en aan de lokale lastenknop van onze inwoners.

Rechtse praatjes met kneiterlinks beleid

De complete bevolking van Katwijk, minus vrienden en bekenden van de coalitiepartijen, ziet dat blijkens de uitslag van het referendum niet zitten. Parkeernormen zijn er niet voor niets en onverantwoordelijke aanpassingen daarvan zijn gevaarlijk en ongewenst. Niemand zit te wachten op nog meer lokale lasten.

Een van de alibi’s die zijn aangevoerd, de mobiliteitstransitie, een ander woord voor het uit de auto jagen van onze inwoners zonder dat er vervoersalternatieven zijn, is nogal ongeloofwaardig. Rechts praten en je tegelijkertijd kneiterlinks gedragen, zoals bijvoorbeeld ook bij het besteden van grote hoeveelheden Katwijks geld aan de warmtetransitie in de regio, is niet goed uit te leggen. Alleen al niet omdat het tot verkeerde uitkomsten leidt en geen Katwijkse belangen dient.

Gebrekkig realiteitsbesef bij dit college

De brief van het college van B&W betreffende de uitslag van het referendum is teleurstellend. Men spreekt van een nieuwe werkelijkheid maar dat is een misvatting. Het is gewoon de werkelijkheid. Dit college wilde een nieuwe werkelijkheid realiseren, een werkelijkheid die onrealistisch en buitengewoon schadelijk voor Katwijk en haar inwoners zou zijn geweest. Het gezond verstand van de inwoners heeft ons behoed voor de door de coalitiepartijen gewenste werkelijkheid, en voor een beleid dat een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel, en zoals gezegd een hoge mate van wanhoop uitstraalt. Het laat iets zien van het gebrek aan realiteitsbesef dat hier op het gemeentehuis wel meer waarneembaar is.

De rijken spijzigen, de armen op een houtje laten bijten

B&W wil na het Gat van Valkenhorst onder het mom van een “woonfonds” nu opnieuw veel belastinggeld doorsluizen naar ontwikkelaars die grond in bezit hebben. Weet dit college wel zeker dat Katwijk dat kan betalen? Wat betekent dat voor de lokale lasten? En wat zouden de inwoners daar dan qua voorzieningen of infrastructuur voor moeten inleveren? Met het afgeserveerde voorstel voor parkeerregulering, dat een andere misleidende titel had gekregen, wilde de coalitie op onverantwoorde wijze aan de “leefbaarheidsknop” gaan draaien. Alleen het jargon al. B&W heeft blijkens de brief weinig tot niets geleerd van deze affaire. Men wil namelijk gewoon doorgaan met het buiten werking stellen van parkeernormen en met het aantasten van de leefbaarheid. Ze gaan blijkbaar alleen een ander etiket dan parkeerregulering op dit beleid plakken.

Propaganda en het eerlijke verhaal

De bevolking voelt gelukkig feilloos aan wie er met dubbele tong praat en wie het werkelijk eerlijke verhaal vertelt en ook nastreeft in gedrag. Het was pijnlijk en ontluisterend om te zien tot welk politiek gedrag en tot welke smerige propaganda de coalitiepartijen in staat bleken te zijn. Van rabiate populisten kun je dergelijk gedrag verwachten. Maar ik denk dat velen met mij toch verrast waren om te zien hoe ver Katwijkse partijen, waarbij sommigen van zichzelf denken dat ze in de morele eredivisie spelen, bereid waren om te gaan teneinde de referendumuitslag te manipuleren. Ik ga er vanwege plaatsvervangende schaamte verder geen voorbeelden van noemen maar het begon natuurlijk allemaal al bij het achteraf aanpassen van de titel van het raadsvoorstel. Er zijn hier echt grenzen overschreden. Dit is een erg schaamtevolle periode in de geschiedenis van ons lokale bestuur en meer ga ik er niet over zeggen.

Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat we onze eerdere afwijzing van dit raadsvoorstel ook na het gehouden referendum handhaven. Ik wil deze lange tekst besluiten met alle inwoners te bedanken die hun tijd, energie en geld hebben gestoken in het referendum, en die daarmee naar mijn mening het algemeen belang beter hebben gediend dan de coalitiepartijen.

Jaap Haasnoot

Coalitie komt met een dwangsysteem om de inwoners uit de auto te pesten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com