Betaalbaar bouwen op Valkenburg: Het uur van de waarheid nadert !

De Kracht van Lokale politiek

 

1625
onbetaalbare woningen op Valkenburg omzetten naar de categorie ‘betaalbaar’

In de vorige
blog
heb ik onze motie, die een ultieme poging is om meer betaalbare woningen
op het voormalig Vliegkamp Valkenburg te krijgen, toegelicht. Deze motie is op
15 april in een commissie van de gemeenteraad besproken. Er ontstond gek genoeg
enige commotie over. Op Valkenburg wordt 64% van de 5600 woningen onbereikbaar
duur. De norm in Nederland is dat bij grote bouwprojecten minimaal 65%
betaalbaar moet zijn. Alleen dan bouw je voor de werkelijke vraag. Alleen dan
kun je starters en mensen met een middeninkomen uitzicht geven op een woning.


Het huidige
woningbouwprogramma, dat grondeigenaar het Rijk via een wurgcontract bij de gemeente
Katwijk heeft afgedwongen, zal resulteren in een toeloop van koopkrachtige expats
uit de grote steden. Veel woningzoekenden uit de regio zullen aan de kant
blijven staan. Zij kunnen de 65% onbegrensd dure woningen (3585 stuks) van het
woningbouwprogramma op Valkenburg nooit betalen.

Het smoezenboek
van de lokale politiek

Tijdens de
commissievergadering bleek dat sommige partijen uit de gemeenteraad van Katwijk
naarstig op zoek waren gegaan naar smoezen om onze motie niet te hoeven
steunen. De makkelijkste smoes was dat ze niet terug wilden naar een plafond
van 5000 woningen dat in de motie was opgenomen. Dat plafond van 5000 woningen is
door de complete gemeenteraad in de achter ons liggende jaren te vuur en te
zwaard verdedigd. En daar waren hele goede redenen voor. Maar goed, ik heb
direct toegezegd dat ik de motie zou aanpassen aan de breed gedeelde wens om
het maximum te bouwen woningen op 5600 te houden. Daardoor wordt het streefgetal van 1235 extra betaalbare woningen ook opgehoogd naar 1625. De aangepaste tekst van de
motie is hieronder opgenomen.

Vervolgens
werden de smoezen uit de kast gehaald dat deze motie zou leiden tot vertraging
en ook dat men de onderhandelingen niet wilde heropenen. Allemaal zelf
geproduceerde fantasieën, net als de opmerking van iemand dat er dan misschien
wel 7000 woningen zouden worden afgedwongen door het Rijk op deze locatie. Dat
is allemaal volkomen illusoir als ik ook eens een moeilijk woord mag gebruiken.

Ga iets
voor inwoners doen i.p.v. hen het leven zuur te maken

De strekking
van de motie is dat we deze kwestie via een lobby op de onderhandelingstafel
van het in aanbouw zijnde nieuwe kabinet moeten zien te krijgen. En dat dan in
samenwerking met partners als Holland-Rijnland en Aedes, de koepel van
woningbouwcorporaties. Wij gaan als gemeente niet proberen om die
onderhandelingen weer open te breken maar doen een beroep op de landelijke
politiek om te handelen conform alle mooie verhalen die sinds de verkiezingen
zijn geventileerd. De motie zegt eigenlijk: “Pas de allernieuwste bestuursstijl
toe, ga iets voor de inwoners doen in plaats van hen het leven zuur te maken,
en los de woningnood voor de gewone man en vrouw op”. Wie kan hier nu iets
tegen hebben ? Dat kan door gewoon 65% van de woningen in de categorie
betaalbaar te bouwen volgens de onderstaande verdeling.


Als
bovenstaand bouwprogramma zou worden gerealiseerd dan impliceert dit dat 1625
woningen van de categorie ‘onbetaalbaar’ naar de categorie ‘betaalbaar’ gaan.

Katwijkse
politiek: “Kom eens uit de kast”

Dat gaan we
aanstaande donderdag zien in de gemeenteraadsvergadering. Conform het
Corona-regime zal daar niet meer gedebatteerd mogen worden over de motie maar
mag er alleen gestemd worden. De motie is in de commissie besproken en dat is
alles qua debat. Inmiddels is duidelijk dat de partijen Hart voor Katwijk en
Durf de motie gaan steunen. Andere partijen houden zich nu nog gedeisd.
Donderdag komen ze uit de kast.

In de
commissievergadering heb ik gezegd dat ik geen enkele valide reden kan bedenken
om tegen deze motie te stemmen. Toch zullen sommige partijen dat waarschijnlijk
doen en omdat er alleen gestemd wordt kunnen ze zich verschuilen. Ik hoop dat
de pers hen om hun motieven zal vragen zodat de kiezers in de regio weten waar
ze aan toe zijn. De vraag aan tegenstanders is in letterlijke zin: ”Wat bezielt
jullie ? Ben je er voor de inwoners van deze regio of heb je andere belangen ?

Hoe kunnen ze
dit verantwoorden aan de inwoners ? Niet geschoten is altijd mis. Waarom niet
een ultieme poging doen om “de belangen van Katwijk en haar inwoners te verdedigen”
zoals de eed van een raadslid zegt ?

Jaap
Haasnoot

 

De definitieve
tekst van de motie luidt als volgt:

Motie

Betreft: Bouwen
voor de vraag op “Valkenhorst”

De raad van
de gemeente Katwijk, bijeen op 22 april 2021,

Constaterende dat:

1.  
Het woningbouwprogramma van de
gebiedsontwikkeling op het voormalig Vliegkamp Valkenburg onderdeel is van
privaatrechtelijke contracten tussen Rijk en de gemeenten Katwijk en Wassenaar;

2.  
Deze gemeentelijke invloed wat het
woningbouwprogramma betreft heeft geresulteerd in het ophogen van een in
eerdere afspraken vastgelegd plafond van 5000 woningen tot 5600 woningen, zodat
ondanks instandhouding van de oorspronkelijke eisen van het Rijk (in de rol van
grondeigenaar) uiteindelijk toch meer woningen voor de middeninkomens in het
programma konden worden opgenomen;

3.  
Het resulterende woningbouwprogramma desondanks
niet voldoet aan de Regionale Woonvisie van Holland-Rijnland, waaraan gemeenten
in deze regio gebonden zijn;

Overwegende dat:

Er geen discussie kan zijn over het feit dat het huidige
woningbouwprogramma, waarin 64% van de 5600 woningen zo duur worden als de
markt kan dragen, op geen enkele wijze overeenkomt met de daadwerkelijk vraag naar
woningen (in de regio) qua betaalbaarheid[1];

Verzoekt aan het college van B&W:

In samenwerking met partners zoals de gemeente Wassenaar,
de provincie Zuid Holland, de regio Holland-Rijnland, Aedes en de regionale
woningbouwcorporaties, de in de regio actieve huurdersorganisaties, en
eventuele andere invloedrijke partners een professionele beïnvloedings- en
communicatiecampagne
op te zetten om op het niveau van de Rijksoverheid te
bewerkstelligen dat de bestuurlijke afspraken en contracten rond de
Projectlocatie Valkenburg worden herzien met als hoofddoel:Te komen tot een woningbouwprogramma met een
onderverdeling conform de “Actieagenda Wonen” (65% betaalbaar), zodat er daadwerkelijk
voor de vraag  in de regio gebouwd wordt,
en het programma ook past binnen de Regionale Woonvisie.

 

J.H. Haasnoot

KiesKatwijk[1] Dit is
door portefeuillehouder Jaensch van Holland-Rijnland op 12 februari 2020 bevestigd
in een vergadering van de cie. RWE van Provinciale Staten van Zuid Holland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com