KiesKatwijk wil alternatieve inpassing Tjalmaweg in Rijnlandroute

De Kracht van Lokale politiek


Tjalmaweg wordt snelweg in betonnen
bak
De
provincie Zuid Holland heeft een inpassingsplan voor het onderdeel Tjalmaweg
van de Rijnlandroute gemaakt dat deze weg transformeert naar een snelweg in een
half verzonken betonnen bak. Het snelheidsregiem zal 80 km/uur zijn en naar
verwachting zal het autoverkeer explosief toenemen in vergelijking met de
bestaande situatie. 
De weg gaat dwars door de bebouwde kom van Katwijk ter
hoogte van Valkenburg. In de beleidswereld van de provincie omvat de scope van
de Rijnlandroute alleen de Tjalmaweg tot waar deze abrupt eindigt op een
verkeerslicht. Maar de Rijnlandroute c.q. de N206 loopt daarna in de
werkelijkheid natuurlijk gewoon dwars door Katwijk aan den Rijn verder. De
keuze voor deze inpassingswijze en de keuze van de scope zijn beiden buitengewoon
slecht doordacht. De huidige gedeputeerde wil deze keuze van zijn voorganger
gewoon doorzetten omdat hij bevreesd is voor vertraging. 
Voor de bevolking van
Katwijk en voor de regio zou dit echter een regelrechte ramp betekenen. Zou
kwaliteit en effectiviteit (in termen van regionale bereikbaarheid) niet belangrijker zijn dan dat een gedeputeerde zo
nodig zijn bucketlist wil afstrepen ? Wie is er gebaat bij een dergelijke
kapitaalvernietiging ? Het maatschappelijk rendement van de investering op dit
deel van de Rijnlandroute is onder de maat en kan met een andere oplossing veel
hoger zijn. Die alternatieve oplossing is er nu in de vorm van een “Visie Regionale Bereikbaarheid“. Hieronder ziet u een plaatje van hoe het ook zou kunnen.


Rijnlandroute eindigt op karrenpad
Een snelweg
dwars door twee dorpskernen trekken is iets dat om te beginnen al niet in deze
eeuw thuishoort. Vooral niet als er alternatieven beschikbaar zijn. Vervolgens
is het laten doodlopen van de Rijnlandroute op een verkeerslicht, waarna een
karrenspoor volgt, aan niemand uit te leggen en dus nauwelijks verdedigbaar.
Temeer daar er geen zicht is op een deugdelijke oplossing voor het
vervolgtraject van deze provinciale weg. Alleen een peperdure tunnel kan op dat
vervolgtraject tot een aanvaardbare oplossing leiden en tot nog toe heeft de
provincie Zuid Holland zich daar geen voorstander van getoond. 
Deze zaak ligt de
inwoners van Katwijk zeer zwaar op de maag. Men vraagt zich af of onze inwoners
soms geen Zuid-Hollanders zijn. De inwoners van onze gemeente hebben in de
regio per inwoner gemeten ook nog eens financieel het meeste bijgedragen aan de rondweg om
Leiden (Rijnlandroute), meer nog dan Leidenaren, en krijgen vervolgens de slechtste inpassing van de hele
regio.
Problemen worden slechts verschoven
Het
resultaat van de huidige plannen van de provincie leidt er toe dat de
problematiek van de Churchilllaan in Leiden, waar doorgaand verkeer zich door
de bebouwde kom moet persen, wordt opgelost door een rondweg om Leiden.


Maar
tegelijkertijd wordt er een nieuw probleem gecreëerd doordat een nog veel
grotere hoeveelheid verkeer vervolgens dwars door de dorpskernen van Katwijk
aan den Rijn en Valkenburg zal worden geleid. De Rijnlandroute lost via de verbinding
tussen de A4 en de A44 enorm veel problemen op, maar de verbinding van de A44
richting de Bollenstreek wordt tegelijkertijd om meerdere redenen zeer problematisch.
Dat is dus het paard achter de wagen spannen.
Visie regionale bereikbaarheid
De gemeente
Katwijk heeft dit probleem onderkend en heeft een oplossing ontwikkeld die is
neergelegd in de “Visie Regionale Bereikbaarheid”. Kernpunt hierin is dat de
verbinding tussen de A44 en de Duin- en Bollenstreek niet via de Tjalmaweg maar
via de Pioniersbaan wordt gerealiseerd. De Pioniersbaan is een nieuwe weg die
tussen Rijnsburg en Voorhout richting de N206 gaat. De Tjalmaweg wordt in deze
plannen een veel goedkopere stadsweg op maaiveld niveau met een 50 km/uur
regiem. 
Het resultaat is een veel betere bereikbaarheid van de regio,
tegelijkertijd met een betere leefbaarheid in de woonkernen van de gemeente
Katwijk. De voordelen hiervan worden zowel door de regio, Rijkswaterstaat, als
door de provinciale deskundigen onderkend want er is besloten dat er serieus op
doorgestudeerd wordt. Budgettair kleven er op voorhand geen problemen aan het
verschuiven van bedragen binnen een groter geheel. 
Om die reden wil KiesKatwijk
voorkomen dat er onomkeerbare besluiten t.a.v. de Tjalmaweg worden genomen
onder het motto “beter ten halve gepauzeerd en even doorgestudeerd, dan ten hele gedwaald”. De
Tjalmaweg als stadsweg vormt namelijk een onlosmakelijk onderdeel van deze
regionale visie. En als die snelweg in een betonnen bak er eenmaal ligt zit je
daar de komende honderd jaar gewoon aan vast.
Provinciale Staten als reddingboei
Om de
Gedeputeerde Staten er toe te brengen om voorrang te geven aan kwaliteit,
effectiviteit en leefbaarheid kunnen alleen de Provinciale Staten nog invloed
uitoefenen. Als een meerderheid in de Staten achter het standpunt van de
gemeente Katwijk gaat staan dan kan de gedeputeerde daar niet meer omheen.
Om
dat voor elkaar te krijgen moet er vanuit de gemeenteraad van Katwijk een
beroep worden gedaan op de provinciale politici. In de wereld van het openbaar
bestuur gaat dat via moties, officiële beleidsuitspraken van een politiek
orgaan. KiesKatwijk heeft een dergelijke motie opgesteld waarin op grond van
argumenten een beroep wordt gedaan op Provinciale Staten om hier in te grijpen. 
De motie zal op 21 december tijdens de gemeenteraadsvergadering in Katwijk
worden ingediend. Het ziet er naar uit dat misschien wel de gehele gemeenteraad
hier achter gaat staan.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com