Zijn Katwijkers dommer, of zijn anderen slimmer ?

De Kracht van Lokale politiek


Katwijk scoort slecht
Uit het
onderzoek dat de gemeente Katwijk heeft laten verrichten ter voorbereiding van
het beleidsrapport dat onder de naam Economische Agenda is uitgebracht blijkt
dat Katwijk slecht scoort op het opleidingsniveau van de bevolking. Dat is een
hele slechte zaak want dat betekent dat mensen straks minder kansen hebben op
(interessant en goed betaald) werk. Het heeft uiteraard ook gevolgen voor het
toekomstig welvaartsniveau van inwoners en van de gemeente als geheel. In de
volgende tabel worden een aantal gemeenten in de regio op het opleidingsniveau
met elkaar vergeleken.
Dat moet dus beter
Katwijk
staat dus helemaal in de onderste regionen. Er zijn in totaal 377 gemeenten (of
combinaties van gemeenten met meer dan 10.000 inwoners) met elkaar vergeleken.
Dit is echt schrikbarend en zeer verontrustend. Zijn die Katwijkers nu zo dom
of zijn die anderen nu zoveel slimmer ? , vraagt u zich nu af. Bij de vergelijking
van Cito scores scoort Katwijk in de middenmoot dus daaruit kunt u concluderen
dat we in ieder geval geen Neanderthalers zijn. We kunnen er wel van uit gaan
dat er teveel talent wordt vermorst en dat mensen niet het uiterste halen uit
hun capaciteiten. Dat kan heel vervelende gevolgen hebben voor die individuen
maar het is ook niet goed voor de gemeente als geheel.


Vergelijk
deze twee kaartjes eens!  Links zie je
een bleek plekje in een verder blauw gebied: Katwijk heeft een uitzonderlijk
laag opleidingsniveau. Rechts zie je hetzelfde kleine plekje dat opvallend
lichtgroen is gekleurd: u raadt het al: Katwijk.

Zoals de
kaartjes al doen vermoeden: er  bestaat
een verband  tussen opleidingsniveau en
welvaartsniveau. Dat blijkt ook uit deze grafiek:
Een deltaplan voor onderwijs en
educatie
KiesKatwijk
is enigszins teleurgesteld dat de gemeente Katwijk in haar Economisch Agenda slechts
focust op het ondersteunen van de bestaande ondernemers in de dorpen. Als je
echt toekomstgericht aan de lokale economie en aan het welbevinden van onze
inwoners wilt werken dan moet je ook veel meer doen aan wat in de rapporten het Human
Capital wordt genoemd. De gemeente wil plichtmatig een onderzoekje gaan doen
maar uit de presentatie van de betrokken wethouder kwam niet naar voren dat hij
er nogal bevlogen tegen aan zal gaan. En dat is nu juist wel wat we nodig
hebben.

Een onderzoekje dat straks gaat zeggen dat er een cultuurprobleem is
levert geen nieuwe kennis op. Dat weten we nu ook al. In dit geval kunnen we
beter direct met een actieplan beginnen. Onderzoek is vooral nodig om een “Sociale
Foto” van Katwijk op te leveren, en dan hebben we het over gegevens m.b.t. koopkracht,
arbeidssituatie, woonsituatie e.d. Maar dat is iets anders, alhoewel er wel
dwarsverbanden zijn. Het probleem van het te lage opleidingsniveau vergt een actieplan en geen plichtmatig onderzoek dat alleen maar wordt uitgevoerd om kritiek op het te lage ambitieniveau van de gemeente voor te zijn.
Vroeg beginnen !
KiesKatwijk
is er voorstander van om het gemeentelijke onderzoek zo te interpreteren dat
het een voortraject is voor een actieplan. Wij hebben daar natuurlijk op dit moment
ook geen blauwdruk van maar het moet een veelzijdige aanpak zijn die de
jongeren zo vroeg mogelijk kansen gaat bieden. De meeste winst is immers volgens
velen (o.a. CPB) te behalen in het voor-en vroegschoolse traject. Zeg kinderen
van 3 tot 7 of zo. Ook vanuit ander wetenschappelijk oogpunt is dit een
onomstreden zaak. 
Ontwikkelingspsychologen, hersenwetenschappers,
onderwijseconomen, onderwijskundigen en vele anderen zeggen hetzelfde.
Hetzelfde geluid wordt vernomen van vooraanstaande instellingen uit binnen -en buitenland,
zoals  de OECD  (Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling: OESO in Nederlands), NRC (National Research Council, het hoogste
wetenschappelijk orgaan in de USA), het Centraal Planbureau (CPB) en meer.
Ouders zijn een belangrijke sleutel
Een tweede
punt waarop op korte termijn grote winst kan worden geboekt is de
ouderbetrokkenheid. En dat niet alleen als voorleesmoeder of computervader,
maar je echt interesseren in je kind, ook buiten de schoolzaken om. Thuis
liggen immers veel mogelijkheden die scholen (nog) niet bieden. Een voorbeeld
vormt de Jonge Ouder Academie (JOA) die in Katwijk al vier keer met succes is
gehouden. Want het probleem van het lage opleidingsniveau is natuurlijk breder
dan alleen “welk diploma heb je ?” Ouders en hun kinderen zijn een integraal
onderdeel van dit probleem. 
Daarnaast is er een institutioneel probleem: in hoeverre
kunnen scholen en voorschoolse educatie vernieuwd en verbeterd worden.
Je kunt
kiezen voor een heel palet aan initiatieven die tezamen een heel innovatieve
visie en agenda zouden weerspiegelen voor relatief weinig geld. De gemeente kan
hierin allerlei rollen vervullen. Ik beperk me puur uit gemakzucht even tot een
paar punten die ik van onze plaatsgenoot Jan de Lange[1]
heb overgenomen maar er is nog zoveel meer mogelijk.

Food for thought
 1. Jonge
  ouder Academie: voor ouders van jonge kinderen om samen met hun kinderen te
  gaan spelen op een manier die leidt tot een betere cognitieve ontwikkeling,
  primair bij de kinderen, maar ook bij ouders. (logisch redeneren, creatief
  denken, probleem oplossen, fluid intelligence etc.).
 2. Geïntegreerde
  Plus lessen in W&T (Wetenschap en Techniek) voor alle Katwijkse basisscholen,
  gebruik makend van de technieken die ook gebruikt wordt bij MOOC’s, Webinars,
  Videolessen, etc. Voorbeeld: op één woensdagmorgen per maand werken alle
  leerlingen aan één groot probleem. In principe in slechts 2 groepen verdeeld:
  onderbouw + bovenbouw.
 3.  Professionalisering
  leerkrachten/docenten op het gebied van ontdekkend leren (JOA visie). Uitgaand
  van de positieve ervaringen vanuit de JOA (werd betaald door gemeente Katwijk).
  JOA inmiddels ook in Velp, Rotterdam en Noordwijk.
 4. Een
  website of portal (werktitel: Jonge Ouder Academie on line) waarin allerlei
  instrumenten ter beschikking staan tot steun van ouders, kinderen en professionals.
  Al doende ontstaat er een brede community van ouders en kinderen die kennis
  ‘fun’ vinden. Ondersteunend hierbij zijn allerlei fysieke gebeurtenissen zoals
  de huidige JOA.
 5.  Als
  onderdeel van dit grotere samenhangende geheel zou het geweldig zijn als er een
  ruimte beschikbaar zou zijn als “KidsLab”. Misschien een idee voor de nieuwe
  bibliotheek in de Visserijschool.
 6.  Er
  zijn ook initiatieven om kinderen op jonge leeftijd te leren om te
  programmeren. Zie ook het onderstaande filmpje.
 7. De
  scholen gaan niet alleen op samenwerken op het gebied van Wetenschap &
  Techniek, maar ook op andere wijze. Wij denken dat juist Katwijk op een veel
  structurelere manier zou moeten samenwerken met instellingen als Naturalis,,
  Space Expo, Boerhaave en andere science centers.
 8. De
  Openbare bibliotheek doet al veel aan leesbevordering, mediawijsheid e.d. maar
  zou in dit geheel een nog veel belangrijkere rol kunnen spelen.

Er zijn
natuurlijk nog veel meer mogelijkheden. In september of oktober gaat de JOA, in
nauwe samenwerking met het software bedrijf DECOS (Noordwijk), een bijeenkomst
organiseren die zal gaan over de toekomst van het informele onderwijs, en hoe
het formele onderwijs daarvan profijt kan trekken. Misschien moet de gemeente
Katwijk hier ook aan meedoen.
 
In Enschede hebben ze “talentbegeleiders”


[1] N.B.
deze punten werden genoemd door Prof. Dr. Jan de Lange, initiatiefnemer van de
Jonge Ouder Academie

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com